ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใกล้กัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใกล้กัน*, -ใกล้กัน-

ใกล้กัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใกล้กัน (adj.) adjacent See also: nearby, adjoining, close, near, next Syn. ข้างๆ
ใกล้กัน (adv.) next See also: close, near, contiguously, connectedly Syn. ชิด Ops. ห่างกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
propinquity(โพรพิง'ควิที) n. ความใกล้กัน,ความใกล้ชิด,ความสัมพันธ์,ความเป็นญาติ,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. proximity,kinship
English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
neighbouring(adj) อยู่ใกล้กัน,อยู่ถัดไป,อยู่ข้างเคียงกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
approximate to (phrv.) ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice) See also: คล้ายกับ, เหมือนกับ
grow together (phrv.) ปลูกไว้ใกล้กัน See also: ปลูกเอาไว้ที่เดียวกัน
join up (phrv.) ทำให้เข้าใกล้กันมากขึ้น See also: เกือบติดกัน, เกือบต่อกันมากขึ้น Syn. close up
propinquity (n.) ความใกล้กัน (เวลาหรือสถานที่) Syn. nearness, contiguity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"So close I can hear you breathe"ใกล้กันจนฉันได้ยินเสียงเธอหายใจ
And closer and closer And closer and closerใกล้กันมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น
And closer and closerใกล้กันมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น
And closer and closer All the timeใกล้กันมากขึ้น มากขึ้นตลอดเวลา
And closer and closer All the timeใกล้กันมากขึ้นตลอดเวลา
Moving closer... and closer.ใกล้กันอีกนิด อีกนิด
A little closer and closerอยู่ใกล้กันมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น
Plus Tiffany lives right next door to them and seeing you date her neighbor would kill her.เธอก็อยู่บ้านใกล้กันกับเรา ไปรับ-ส่ง มันก็เป็นความรับผิดชอบ
Though the 86 can't pass him, they are getting closer and closer.86 ยังขึ้นหน้าไม่ได้ ทั้งสองคันใกล้กันขึ้นเรื่อยๆ แล้ว
OK, stick closer. I'll take a beautiful picture.ได้ๆ กรุณาอยู่ใกล้กัน เราจะถ่ายรูปสวยๆ
Benji, lead me to the signal.โอ้, นายอยู่นั่น ใกล้กันซะด้วย
So no matter how far away we are, we'll be thinking about each other.ถึงแม้ว่าเราจะไกลกันแค่ไหนแต่ใจเราก็ยังอยู่ใกล้กันและกัน
Look here. Stand closer.มองตรงนี้ ยืนใกล้กันหน่อย
That's Ji-hwan, a friend from neighborhood.นี่จีฮวาน เพื่อนที่อยู่บ้านใกล้กัน
If we get so close, my smell would...ถ้าเราใกล้กัน กลิ่นของฉันจะ...
Yeah, they are that close together.- ใช่ รอยกระสุนใกล้กันมาก
Come here. Stay close.มานี่ อยู่ใกล้กันไว้
No need to get too close just yet.ไม่ต้องการให้อยู่ใกล้กันเหมือนกัน
And once we get any closer, I won't be able to go near you.และครั้งนึงเราก็ได้ใกล้กัน ผมก็จะไม่ล้ำเส้นกับคุณ
We are as close as we've got.เราใกล้กันมากเท่าที่เราทำได้
"... our hearts would probably not move even one centimeter closer together. "ก็ไม่ทำให้หัวใจขยับเข้าใกล้กันได้เลยแม้เพียงเซนเดียว
Well, I think we both know you'd be more comfortable without me there.คุณก็รู้ว่าเราสองคน อยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้
THEY DON'T CALL. THEY DON'T WRITE. THE SIGNAL COULD BE SOMETHING VISUAL,ถ้าได้ยินได้ พวกเค้าก็ต้องอยู่ใกล้กันมากถึงจะได้ยินกัน
So it'll still be like we're practically next door.ซึ่งมันก็ยังเหมือนกับเราอยู่บ้านใกล้กันเหมือนเดิมเเหละ
Just with him being near, you know, at Paul's.มันใกล้กันกับที่บ้านพอล
Yeah, I know, I guess, but being in that house with her, it was so close to being perfect-- the way I had always pictured it would be-- that I realized what was wrong with that picture.ใช่ ผมรู้ ผมก็คิดว่างั้น แต่การไปอยู่กับเธอที่บ้านหลังนั้น มันใกล้กันมากเกินไป เวลาผมคิดภาพขึ้นมา มัน.
I got it so we wouldn't be so far apart next year.ฉันซื้อเพราะเราจะได้อยู่ใกล้กันในปีหน้า
Uh, no, but it was nearby.ไม่ใช่ แต่มันตกอยู่ใกล้กัน
We live on the same block, dummy.บ้านเราอยู่ใกล้กันจ๊ะ... นายทึ่ม
Some of the tunnels are close enough to this cliff wall so that you could cut a hole and make an entry point.อุโมงค์บางส่วนนั้นใกล้กันกับผนังหน้าผานี่ นั่นทำให้เจ้าสามารถเจาะช่อง และผ่านเข้าไปได้
We're close get closer put your arms around her okayเข้าใกล้กันอีก เอามือโอบเธอสะ
That's how close we are now.ทำให้เราใกล้กันมากขึ้น
Well, we were very close, and while I realize it's just a simulation, safety first, you know?ตามจริง เราอยู่ใกล้กันมากตอนที่ฉันคิดได้ว่า มันเพิ่งสิ้นสุดกระบวนการกระตุ้น. ปลดภัยไว้ก่อน รู้มั๊ย
They never came within 10 miles of each other.พวกเธอไม่เคยเข้าใกล้กัน ในระยะ 10 ไมล์
Now when music changes, you and partner get closer.แล้วพอเพลงเริ่ม คุณกับคู่ ก็ขยับมาใกล้กัน
Damon, we're close enough now.เดม่อน เราใกล้กันพอแล้วในตอนนี้
They can't be near each other.พวกเขาต่างเข้าใกล้กันไม่ได้
It's just a stones throw away.ไม่ครับ,ไม่, มันใกล้กันมากๆ
I was scared that if we stayed near each other, we'll get switched again. And so I ran away.ฉันกลัวว่าถ้าเรายังอยู่ใกล้กันอยู่ เราอาจจะสลับร่างกันอีก ฉันเลยรีบหนี
That if we stayed near each other, we'll switch bodies again?ถ้าเราอยู่ใกล้กัน เราจะสลับร่างกันอีกเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใกล้กัน
Back to top