ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โอ่โถง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โอ่โถง*, -โอ่โถง-

โอ่โถง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอ่โถง (v.) be grand See also: be magnificent, be majestic, be august, be splendid Syn. ภูมิฐาน
โอ่โถง (adj.) grand See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid Syn. ภูมิฐาน
English-Thai: HOPE Dictionary
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
sumptuous(ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถง, See also: sumptuousness n., Syn. extravagant
English-Thai: Nontri Dictionary
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
princely(adj) อย่างเจ้า,ของเจ้า,โอ่โถง,งดงาม,หรูหรา
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ
splendour(n) ความโอ่โถง,ความงามสง่า,ความอัจฉริยะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just checking to see if the accommodations are exceeding your expectations.ผมเพิ่งไปเช็คมาว่า ห้องพัก โอ่โถงพอ ตามที่คุณต้องการหรือเปล่า
It is about grandeur, splendour, scale.มันเป็นความโอ่โถง ความงดงาม ขนาด
I love big, fat-ass banks.ฉันรักความใหญ่โอ่โถงของธนาคาร
So, Greta, I've checked every nook and cranny of this very lovely, very weird and large house.เกรต้า ผมตรวจทุกซอกทุกมุมของบ้านเก่าแก่ ที่แปลกและโอ่โถงนี้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โอ่โถง
Back to top