ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โลเล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โลเล*, -โลเล-

โลเล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลเล (v.) waver See also: hesitate, be uncertain, be irresolute, be indecisive Syn. ลังเล, แปรปรวน
โลเล (adj.) indecisive See also: uncertain, changeable, vacillating, fickle, hesitant Syn. ลังเล, แปรปรวน
English-Thai: HOPE Dictionary
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า,ขี้ขลาด,ตาขาว,โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid
oscillator(ออส'ซะเลเทอะ) n. เครื่องมือแกว่งหรือสั่น,ผู้มีใจโลเล,สิ่งที่แกว่งหรือสั่น
shilly ###SW. shally (ชิล'ลีแชล'ลี) vi.,adj.,adv.,n. (การ) โลเล,ลังเล,การเสียเวลา,การเอ้อระเหยลอยชาย
English-Thai: Nontri Dictionary
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oscillate (vi.) มีความคิดโลเล See also: สองจิตสองใจ Syn. vacillate, waver
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So fickle. And what's with the flower?โลเลซะจริง แล้วดอกไม้อะไรล่ะนั่น
Charlotte said that in Charlotte's Web.ชาร์โลเล็ตบอกไว้ มันอยู่ในเว็ปของเธอ
I don't like it. It's half-decibel louder.ผมไม่ชอบมันเลย ระดับความดังของเสียงมันดังเป็นกิโลเล
See, it was a woman as changing and harsh and untamable as the sea.เข้าใจมั๊ย .. ผู้หญิงน่ะใช่ ทั้งใจโลเล ..
No... I am full of hesitation.ไม่หรอก โลเลจะตายไป ฉันน่ะ
I'd like to report a stolen '81 DeLorean.ผมจะแจ้งความเรื่อง มีคนขโมยรถเดอโลเลี่ยนปี 81
There's been an attack at a beach. We think it's a Silurian Scorpion.มีเหตุการ์โจมตีเกิดขึ้นที่ชายหาด เราคิดว่ามันคือแมลงป่อง ซิโลเลี่ยน!
Shit, Lowell, get out of there.โธ่เอ้ย โลเลวล์ ออกมาจากตรงนั้นได้แล้ว
Nobody likes a fickle god.ไม่มีใครชอบพระเจ้าโลเลหรอกนะ
Jesus, you got crystals in here two inches, three inches long.ให้ตายสิ คุณได้คริสตัลหัวเชื้อยาไอซ์ 2 กิโล 3 กิโลเล
I've never been to a polo match.แต่ฉันไม่เคยไปดูโปโลเลยนะ
Constantly changing their minds, did not know what to do.หรือว่าเราต้องเปลี่ยนใจตลอดเวลา โลเลไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่
I couldn't understand your hesitation.ฉันชักไม่แน่ใจกับความโลเลของนายซะแล้ว
Idealistic and indecisive.ยึดมั่นในอุดมการณ์ โลเล
What did she mean that she wavered?ความโลเล นั่นมันคืออะไรกัน?
I can smell his stench a parsec away.ข้าได้กลิ่มสกปรกของมันไกลหลายกิโลเลยละ
For no reason? Rascal.แกนี่โลเลจริง ไอเด็กบ้า!
So fickle is the heart.สำคัญที่สุดคือคุณโลเล
That's the thing with this guy Bello, though.นั่นแหละ ไอ้เบลโลเลยล่ะ
They'll be able to see you coming for miles.พวกเขาสามารถบอกเห็น คุณกำลังจะเข้าไปได้ไกลหลายกิโลเล
A fickle wife blows like a seed in the wind.ผู้หญิงโลเล ล่องลอยเหมือนใบไม้ในสายลม
Wasn't ready to face my fickle public yet.ยังไม่พร้อมสู้หน้า ผู้คนที่โลเลของฉันตอนนี้
You didn't tell Elena what we you did to Stefan?เป็นพวกโลเล เดี๋ยวนะ นายไม่ได้บอกเอเลน่าเหรอ ว่านายทำอะไรกับสเตฟาน
We take the private entrance to the Polo Lounge.เราจะใช้ทางเข้าส่วนตัวไปยังโปโลเลานจ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โลเล
Back to top