ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดดๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดดๆ*, -โดดๆ-

โดดๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดดๆ (adj.) alone See also: single, solitary, lone, sole Syn. เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, หนึ่ง, เดียว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you think you could just go on a little Roman holiday and they wouldn't notice?โดดล่องหนไปทุกที่ โดดๆๆๆๆ
One man, alone, betrayed by the country he loves, now its last hope in the final hour of need.ถูกโดดเดี่ยวโดดๆ ถูกแผ่นดินที่รักหักหลัง ตอนนี้เป็นความหวังเดียว ในช่วงวิกฤติสุดท้าย
How does it work? I mean, the servers alone--มันทำงานยังไง ผมหมายถึง เซิฟเวอร์โดดๆ--

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดดๆ
Back to top