ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผ่ขยาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผ่ขยาย*, -แผ่ขยาย-

แผ่ขยาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่ขยาย (v.) expand See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow Syn. แผ่กว้าง, แผ่กระจาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adaptive divergence; adaptive radiationการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
expand (vi.) แผ่ขยาย See also: ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น Syn. enlarge, extend
lay off (phrv.) แผ่ขยาย (ความเสี่ยง) See also: กระจาย (ความเสี่ยง)
penetration (n.) การแผ่ขยายอิทธิพล See also: การแผ่ขยายวัฒนธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
If she decides to push over the Great Lakes, it could get plenty soupy.ถ้ามันแผ่ขยายไปถึงเกรท เลคส์ มันอาจแปรปรวนมากทีเดียว
It's Cane's story... and it'll spread with each new reader.มันเป็นเรื่องของเคน และมันจะแผ่ขยายไปสู่นักอ่านใหม่ๆ
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์
I see the darkness spreading.ฉันเห็นความมืดแผ่ขยาย
The program Smith has grown beyond your control.โปรแกรมสมิธแผ่ขยายเกินกว่าคุณจะคุมได้แล้ว
The Lifestream, gushing out over the world... took battles, ambition, and sadness...ไลฟ์สตรีมได้แผ่ขยายเข้าปกคลุมทั่วทั้งโลก มันได้ชำระล้างสงคราม ความโลภ ความทุกข์
White spreads little by little over their body, which disappear forever.ความขาวแผ่ขยาย ทีละเล็กละน้อย ปกคลุมร่างของเขา ซึ่งสูญหายไปตลอดกาล
We want to expand for example him, he's never seen your work oh...my family was poor so art and stuff like that.... so please express it to this younger generation in 15 seconds of oyour workเราต้องการแผ่ขยายค่ะ ตัวอย่างเช่นเค้า เค้าไม่เคยเห็นผลงานของคุณมาก่อน เอ่อ...
It's a bit of a stretch To jump right to cancer.มันเริ่มมีการแผ่ขยายจนกลายเป็นมะเร็ง
Analysts say a broader strategy is at work one that began with the offensive in the Sunni Triangle city of Samarra earlier this month.ผลวิจัยบอกว่า กลยุทธแผ่ขยายกำลังถูกใช้ ...ซึ่งเริ่มไปด้วยการโจมตีที่ Sunni Triangle city of Samarra... ...ตอนต้นเดือน
When our troops stationed at the border reach the capital, they will join the Council troops and begin a full offensive.เมื่อกองทหารของเราแผ่ขยายไปทั่วเมืองหลวง พวกเขาจะร่วมมือกันกับทหารชองสภา แลเริ่มโจมตีเต็มรูปแบบ
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต
This was an international assassination with ramifications that directly affect the security of this country.นี่ถือเป็นการลอบสังหารข้ามชาติที่แผ่ขยายมา ที่ส่งผลโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศนี้
As the Separatist rebellion rages through the galaxy, even peaceful planets are threatened.เมื่อการปฏิวัติของพวกแบ่งแยก แผ่ขยายไปทั่วกาแลกซี่ แม้แต่ดาวอันสงบสุขก็ตกอยู่ในอันตราย
During million years the life propagated for the planet, and in a very brief time, the time of a human life, the balances of the nature that we believed immutable, they broke.นานนับหลายล้านปี ชีวิตแผ่ขยายทั่วดาวของเราดวงนี้ ในระยะเวลาที่สั้นมาก
And extend the boundaries of this great empire.และแผ่ขยายอาณาเขต จักรวรรดิ์อันยิ่งใหญ่
This drought has stretched our resources thinภัยแล้งนี้แผ่ขยาย ทรัพยาการของเราก็ร่อยหรอ
As war rages across the galaxy,ในขณะที่สงคราม แผ่ขยายไปทั่วกาแลกซี
Well, see uh, I can only guess that the pervasive anti-vampire hatred that has persisted since the heinous crime perpetrated by Russell Edgington had something to do with it.ก็ เอ่อ... ผมคงได้แค่เดานะครับ ความเกลียดชังต่อแวมไพร์ ชนิดฝังรากลึกได้แผ่ขยาย
Division's power and influence continues to grow.อำนาจของดิวีชั่นและผู้มีอิทธิพลเริ่มแผ่ขยาย
He has sanctioned acts of terror in Africa, Europe, the Middle East.ปธน.รีแกน: เขาได้แผ่ขยายการก่อการร้าย ไปสู่แอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง
He has sanctioned acts of terror in Africa, Europe and the Middle East.เขาได้แผ่ขยายการก่อการร้าย ไปสู่แอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง
He has sanctioned acts of terror in Africa, Europe and the Middle East.ปธน.รีแกน: เขาได้แผ่ขยายการก่อการร้าย ไปสู่แอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง
Populations rise, societies divide, wars spread.ประชากรเพิ่มพูน สังคมเกิดการแตกแยก สงครามแผ่ขยาย
As your affluence expandsและพอความร่ำรวยของหนูแผ่ขยายออกไป
As your influence expandsและถ้าอิทธิพลของลูกแผ่ขยาย
And the darkness has continued to spread... chasing away our fish... draining the life... from island after island.ความมืดคืบคลานแผ่ขยาย ขับไล่เหล่าปลาทั้งหลาย สูบกลืนสรรพชีวิต
To grow and spread... covering all that exists... until everything is...เติบโต และแผ่ขยาย ครอบคลุมทุกสิ่งที่มีตัวตน จนกระทั่ง ทุกสรรพสิ่งกลายเป็น...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผ่ขยาย
Back to top