ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แทะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แทะ*, -แทะ-

แทะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แทะ (v.) nibble See also: gnaw, bite, nip, peck, munch Syn. แทะเล็ม, เล็ม
แทะเล็ม (v.) nibble See also: gnaw, bite, nip, peck, munch Syn. และเล็ม
แทะโลม (v.) court See also: advances, flirt (with), woo ( a woman) Syn. เกี้ยวพา, เกี้ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
capybaran. สัตว์คล้ายหนูที่ใช้ฟันแทะ ไม่มีหาง
coypu(คอย'พู) n. สัตว์ใช้ฟันแทะจำพวก Myocastor coypus -pl. coypus
gnaw(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมาน., See also: gnawer n., Syn. nibble,chew,erode,rankle,fret
knap(แนพ) n. ยอดเขา,ส่วนบนของเนินเขา vi.,vt. เคาะ,ตี,ทุบแตก,แตกออก,แทะ,กัดอย่างรวดเร็ว,พูดฉอด.
marmot(มาร์'มัท) n. สัตว์ที่ฟันแทะชนิดหนึ่ง
nib(นิบ) {nibbed,nibbing,nibs} n. ปากนก,จะงอย,ปลายปากกา,ปลายแหลม vt. ซ่อมหรือขริบปลายแหลม,แทะหรือกัดอย่างเบา ๆ ,เล็มอย่างเบา ๆ, Syn. neb
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
rodent(โร'เดินทฺ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
worm-eaten(เวิร์ม'อีเทิน) adj. ถูกหนอนไชหรือแทะ,เสื่อมเสีย,เสื่อมโทรม,มีรูหนอนมาก,ผุ,เป็นหน้าข้าวตัง
English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
gnaw(vt) แทะ,กัด,ขบ
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
nip(n) การหยิก,การหนีบ,การแทะ,การกัด,การตอด
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frosty Nottledลักษณะแมลงสาบแทะ [การแพทย์]
Moth-Eaten Appearanceลักษณะคล้ายถูกแมลงแทะ [การแพทย์]
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Meriones Unguiculatusสัตว์ฟันแทะลักษณะคล้ายหนู [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chew on (phrv.) แทะ See also: กัดซ้ำๆ Syn. bite on
chew upon (phrv.) แทะ See also: กัดซ้ำๆ Syn. chew on
gnaw (vt.) แทะ Syn. bite, gnash
gnaw at (phrv.) แทะ See also: กัดทีละน้อย, ขบ Syn. gnaw on
gnaw on (phrv.) แทะ See also: กัดทีละน้อย, ขบ Syn. gnaw at
nibble at (phrv.) แทะ See also: ตอด, กัดทีละน้อย Syn. peck at, pick at
gnawing (n.) การแทะ Syn. biting
nibble (n.) การแทะ See also: การเล็ม, การตอด Syn. bite, snack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eat him down to the bones.แทะมันให้เหลือแต่กระดูก
Chews or pees on. Chews or pees on.แทะหรือฉี่ลงบนพื้น แทะหรือฉี่ลงบนพื้น
We're supposed to blow it up not wait for it to be eaten by the fishesเราควรจะระเบิดมันนี่ ไม่ใช่เก็บไว้ให้ปลาแทะเล่น
Don'tyou have some poor animal to disembowel?นายไม่มีสัตว์โชคร้ายให้แทะเล่นแล้วเหรอ?
You want to maul something, don'tyou?นายต้องการจะแทะอะไรซักอย่างใช่ไม๊?
We've got nothing to lose haven't we?ถ้าขืนยังชักช้ารออีกวันเดียวเราได้แทะศพกินกันแน่
You know, you can always replace anything that he breaks or chews or...pees on.คุณก็รู้ คุณหาสิ่งที่มาทดแทนได้เสมอ ไม่ว่าเขาจะทุบหรือจะแทะหรือ.. จะฉี่
Suckle the tender fruits of Band Camp with your friends.มัวแต่แทะผลไม้กับเพื่อนวงดุริยางค์
When the bear was done with this one, he started nibbling on that one.มันก็เริ่มไปแทะข้างนี้ต่อ
So, when Paul the butcher spewed filth at her...แล้วเมื่อคนขายเนื้อ พูดจาแทะโลมเธอ
Mr. Leclerc was totally flirting with me.อ.เล็กเลิร์กมาแทะโลมฉันด้วย
Something that doesn't involve any biting, or nipping, or running up and down my body with your little rat feet.วิธีที่ไม่ต้องขบกัด หรือแทะ หรือเอาเท้าน้อยๆของแกมาไต่บนตัวฉัน
'She had three babies named Nat, Pat and Tat...มีสามคนที่จะกินนม แนท แพท แทะ...
'When she saw there was no tit for Tat. 'เลยไม่มีถันให้แทะ...
So the damage is largely the result of scavengers stripping the bones.ความเสียหายส่วนมากมาจากสัตว์แทะเนื้อติดกระดูก
Someone burned him like a cord of wood, leaving his remains for animals to chew on.ใครเผาเขาอย่างกับท่อนไม้ ปล่อยซากเขาให้สัตว์แทะกิน
We can gnaw right through this door.เราแทะประตูผ่านไปได้นะ
Now finally, we do not allow Marley to get up on any piece of furniture... chew on anything except his toys.และอย่างสุดท้าย เราไม่อนุญาตให้มาร์ลีย์ -ขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไปแทะอะไรก็ตาม, ยกเว้นของเล่นของมัน
You could take Lamby, but don't chew her other ear off.นายเอาน้องแกะไปด้วยก็ได้ แต่อย่าแทะหูมันขาดนะ
We're meant to believe the fish did that to his face. His wallet and ID were in his pocket Well that's convenient.ทิ้งร่องรอยให้ดูเหมือนกับว่าโดนปลาแทะ พบกระเป๋าเงินกับบัตรในกระเป๋า
Buzzards and rats and all that.ฝูงอีแร้งและพวกหนูแทะศพเขาและแบบนั้นเเหล่ะ
They're feral. They're natural scavengers.มันเป็นแมวป่า เป็นธรรมชาติของมันที่ชอบกัดแทะของเน่าเสีย
Woodchucks are very industrious marmots.วูดชัคเป็นสัตว์ฟันแทะ ที่ขยันหมั่นเพียร
Perhaps you should throw them a bone.ในบางที คุณควรโยน กระดูกให้พวกเธอแทะ
Starting with smaller animals Such as insects and rodentsเริ่มจากสัตว์เล็ก ๆ เช่น แมลง และสัตว์จำพวกหนูที่ใช้ฟันแทะ
My friend Speckles got crushed in a garbage truck, and you said nothing about this.เชิญค่ะ คุณสุภาพบุรุษ เรากำลังมองหาบางอย่างที่ใช้ฟันแทะได้.
Me, and my people are gonna come get you and your people and chop you up into little fucking dog treatsฉัน กับพรรคพวกของฉัน จะตามล่าคนของนาย เอามาสับให้เละเป็นหมูบะช่อ แล้วให้หมาแทะ
Just left her here to be eaten.แค่ทิ้งเธอไว้ที่นี่เพื่อให้ถูกแทะกิน
Never mind. Bones Season 5 Episode 15 There are striations on the bones from animals scavenging.อย่าไปสนเลย มีรอยจากการแทะของสัตว์ที่กระดูด
Them chewing up my meat suit ought to buy you a few seconds.พวกมันก็แค่แทะกินร่างเนื้อฉัน อาจช่วยพวกคุณได้ สักนิดนึง
I don't want you all jammed up behind me getting me killed.ฉันไม่อยากให้ติดไฟแดงกัน ขณะที่ฉันทุกแทะเล่นอยู่ข้างหลัง
If we're changing topics, I believe I have first dibs with capybara, a rodent the size of a baby hippo.ถ้าเราจะเปลี่ยนเรื่องคุย ฉันเชื่อว่าเรื่องแรกน่าจะเป็น เรื่องสัตว์พันแทะอย่างคาพีบาร่า หรือขนาดของลูกฮีปโป
Fine, Sheldon, tell us about your giant rodents.ก็ได้เซลดอน, เรามาคุยกันเรื่องสัตว์ฟันแทะตัวยักษ์กัน
And I may have hit on her a little bit.และฉันก็ แทะโลมหล่อนนิดหน่อย
Don't flirt with me, Katherine.อย่ามาทำตัวแทะโลมผมน่า แคทธารีน
It has chewed the bark of the tree. Typical "Raglefant".นั่นเป็นรอยแทะเปลือกไม้ สัญลักษณ์ของ แร็กเกิลแฟนท์
You don't have termites, do you?ขาเจ้าคงไม่ถูกปลวกแทะผุไปแล้ว ใช่มั้ย
I keep finding teeth marks in the cheese and her big gray bras soaking in the sink.เธอแอบแทะชีสกินตลอด และแช่เสื้อชั้นในค้างอยู่ในอ่าง
Maybe she needs it to crack hard seeds.เธออาจจะอยากเก็บมันไว้ แทะเม็ดก๋วยจี๊ก็ได้
When he eats, he holds his fork like a murderer's knife, gnawing at its skewered payload like a deranged woodland rodent.ตอนที่เขากิน เขาจับส้อม เหมือนฆาตกรจับมีด แล้วแทะเนื้อติดกระดูกจนเหลือแต่กระดูกจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แทะ
Back to top