ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต่งตั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต่งตั้ง*, -แต่งตั้ง-

แต่งตั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่งตั้ง (v.) appoint See also: name Syn. ตั้ง, แต่ง, ตั้งแต่ง Ops. ถอดถอน
English-Thai: HOPE Dictionary
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
appoint(อะพอยทฺ') vt. แต่งตั้ง,ตั้งให้เป็น,
appointee(อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appointive(อะพอย'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (pertaining to appointment)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
collate(โคเลท') {collated,collating,collates} vt. ตรวจเทียบ,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ปรับให้เหมาะสม,ลำดับหน้า,เรียง,แต่งตั้งตำแหน่งทางศาสนาคริสต์ รวมแฟ้มเรียง1. หมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาเรียงกัน2. เป็นคำสั่งพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หลายชุด (ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์) แต่ต้องการให้พิมพ์ให้เสร็จทีละชุด (แทนที่จะพิมพ์หน้าเดียวกันให้ครบจำนวนชุดที่ต้องการ) การพิมพ์แบบ collate จะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่า
create(ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น, See also: createdness n. ดูcreate, Syn. make,originate
delegacy(เดล'ละกะซี) n. ตำแหน่งของตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation
deputize(เดพ'พะไทซ) vt. แต่งตั้งตัวแทน vi. เป็นตัวแทน,แทน,รักษาการแทน
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name,select
designee(เดซซินี') n.ผู้ถูกแต่งตั้ง ผู้ถูกกำหนด
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
instal(อินสทอล') vt. ติดตั้ง,สถาปนา,ประกอบ,แต่งตั้ง,นำไปนั่ง,ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
install(อินสทอล') vt. ติดตั้ง,สถาปนา,ประกอบ,แต่งตั้ง,นำไปนั่ง,ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง,การสถาปนา,การแต่งตั้ง,เครื่องมือติดตั้ง,ที่ทำการ,กองบัญชาการ,ค่าย, Syn. establishment
instate(อินสเทท') vt. มอบตำแหน่งให้,แต่งตั้ง, See also: instatement n., Syn. install
knight(ไนทฺ) n. อัศวิน,ม้า (หมากรุก) ,ผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์. vt. แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน
make(เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา
nominate(นิม'มิเนท) vt. เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ. adj. เกี่ยวกับชื่อเฉพาะ., See also: nominator n., Syn. name
nomination(นอมมิเน'เช ิน) n. การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
ordination(ออร์ดะเน'เชิน) n. พิธีบวช,การบวช ,การมอบตำแหน่งสมณศักดิ์,การจัดการ,การบันดาล,การแบ่งขั้นตอน,การแต่งตั้ง,การออกคำสั่ง
placer(เพลส'เซอะ) n. ผู้จัด,ผู้จัดวาง,ผู้แต่งตั้ง,ผู้ได้อันดับที่,ดินทรายที่มีทองหรือโลหะมีค่าปนอยู่,
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
place(เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
propose(โพรโพซ') vt. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น,ขอ (แต่งงาน) ,แนะนำ,แต่งตั้ง,วางแผน vi. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น., See also: proposable adj. proposer n., Syn. offer,present
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition,ar
English-Thai: Nontri Dictionary
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น
depute(vt) ตั้งตัวแทน,แต่งตั้งผู้แทน
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
dub(vt) ให้ฉายา,ขนานนาม,แต่งตั้ง,เรียกขาน
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน
nominate(vt) ตั้งชื่อ,แต่งตั้ง,ระบุชื่อ,เสนอชื่อ
nomination(n) การแต่งตั้ง,การเสนอชื่อ
nominative(adj) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ,ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ordination(n) การบวช,การบรรพชา,การอุปสมบท,การดลบันดาล,การแต่งตั้ง
preordain(vt) แต่งตั้งเสียก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appointee, politicalผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointmentการแต่งตั้ง [ดู nomination ๑] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomination๑. การแต่งตั้ง [ดู appointment]๒. การเสนอชื่อให้เลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nominee๑. ผู้ได้รับแต่งตั้ง๒. ผู้ได้รับเสนอชื่อ (ให้เลือก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proctor๑. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้กระทำการแทน๒. ผู้แทนในคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reappointmentการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
accreditแต่งตั้งให้ไปประจำ
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Plural Representationหมายถึง การที่รัฐหนึ่งแต่งตั้งผู้แทนทางการทูตถาวรของตนมากกว่าหนึ่งคนไปประจำรัฐ อีกแห่งหนึ่งนอกประเทศ
Selection and appointmentการคัดเลือกและการแต่งตั้ง [TU Subject Heading]
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accredit (vt.) แต่งตั้ง See also: เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้ Syn. authorize, give credentials to, certify
anoint (vt.) แต่งตั้ง
charge (vt.) แต่งตั้ง Syn. appoint
coopt onto (phrv.) แต่งตั้ง See also: เลือก
create (vt.) แต่งตั้ง Syn. appoint
fill (vt.) แต่งตั้ง See also: บรรจุ, ว่าจ้าง, เลือกให้ดำรงตำแหน่ง Syn. appoint, elect
give credentials to (vt.) แต่งตั้ง See also: เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้ Syn. authorize, certify
invest (vt.) แต่งตั้ง See also: ให้อำนาจ Syn. empower, authorize
make (vt.) แต่งตั้ง Syn. constitute, appoint
prefer to (phrv.) แต่งตั้ง See also: มอบให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ
put in (phrv.) แต่งตั้ง See also: มอบหมาย Syn. place in
tap (vt.) แต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice) See also: คัดเลือก
institute into (phrv.) แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ See also: กำหนดอย่างเป็นทางการ Syn. institute to
institute to (phrv.) แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ See also: กำหนดอย่างเป็นทางการ Syn. institute into
knight (vt.) แต่งตั้งอัศวิน See also: พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นขุนนาง
reappoint (vt.) แต่งตั้งอีกครั้ง
appoint for (phrv.) แต่งตั้งเป็น See also: เลือกให้เป็น
name as (phrv.) แต่งตั้งเป็น See also: กำหนดให้เป็น
place in (phrv.) แต่งตั้งเป็น Syn. put in
deputize for (phrv.) แต่งตั้งเป็นตัวแทน See also: ให้รักษาการแทน Syn. stand for, stand in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Name me Warden of the North.แต่งตั้งข้า เป็นผู้ครองแคว้นเหนือ
Appoint you interim chief.แต่งตั้งคุณรักษาการแทน
What's the process for naming the new Ash?แต่งตั้งดิแอชได้ยังไง
They appointed me acting President.แต่งตั้งผมเป็นประธานาธิบดีรักษาการ
New Cyber Division Head Appointed Heather Lee joins us from...แต่งตั้งหัวหน้าแผนกไซเบอร์คนใหม่
Hell, deputize us, give us a few cannons we'll ride into Pikeville, end this shit right now.แต่งตั้งเราสิ เอาปืนใหญ่ให้เรา เราจะขี่ม้าไปไพค์วิลล์ ยุติเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลย
Guan Yunchang is promoted to Han's Marquis of Hanshou rankแต่งตั้งให้ กวนอู เป็นขุนพลแห่งราชสำนักฮั่น
The title Forward General is conferred upon Guan Yuแต่งตั้งให้ กวนอูเป็นขุนพลหน้า
The title Left General is conferred upon Maแต่งตั้งให้ ม้าเฉียวเป็นขุนพลซ้าย
The title Guard General is conferred upon Huangแต่งตั้งให้ ฮองตงเป็นขุนพลรักษาเมือง
The title Right General is conferred upon Zhang Feiแต่งตั้งให้ เตียวหุยเป็นขุนพลขวา
The title of Flying General is conferred upon Zilongแต่งตั้งให้จูล่งเป็นขุนพล
Consider me the welcome wagonแต่งตั้งให้ฉันเป็นหัวหน้า
The title Dragon General is conferred upon the son of Guan Yuแต่งตั้งให้บุตรของกวนอูเป็นขุนพลมังกร
The title Tiger General is conferred upon on the son of Zhang Feiแต่งตั้งให้บุตรของเตียวหุยเป็นขุนพลพยัคฆ์
He didn't want the case or he resented being appointed.เขาไม่อยากให้คดีหรือไม่พอใจที่เขาได้รับการแต่งตั้ง
Ever since you walked in, you've acted like a self-appointed public avenger.นับตั้งแต่ที่คุณเดินเข้ามาในที่คุณได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้กระทำการแก้แค้นของประชาชนตัวเองได้รับการแต่งตั้ง
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far oเขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า
MacWhite has been named as ambassador.{\cHFFFFFF}MacWhite ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูต
I know Senator Brenner has to leave shortly, and he's anxious to question this nominee.{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าวุฒิสมาชิกเบรนเนอร์ มีที่จะออกในไม่ช้า {\cHFFFFFF}และเขาก็อยากจะ คำถามที่ได้รับการแต่งตั้งนี้
(Goodbody) I'll never forget the moment I was appointed to my first command.ฉันจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ ฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ บัญชาการครั้งแรกของฉัน ไม่
I'm appointing you Lord Admiral.ฉันแต่งตั้งคุณพลเรือเอกพระเจ้า
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม
Ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง
Paulie's going to make you?พอลลี่จะแต่งตั้งนายเหรอ
He's gonna get made. We're gonna work for this guy one day. He's gonna be a boss.เขาจะได้แต่งตั้ง สักวันหนึ่ง เราคงต้องทำงานให้เขา เขาจะเป็นรุ่นใหญ่
What made Jimmy so happy that morning... was that this was the day that Tommy was being made.ทำให้จิมมี่สุขสันต์เป็นพิเศษ ในเช้าวันนั้น เพราะเป็นวันที่ทอมมี่ จะได้รับแต่งตั้ง
But Jimmy and I could never be made because we had Irish blood.แต่จิมมี่กับผมไม่มีวันได้แต่งตั้ง เพราะเราเป็นลูกครึ่งไอริช
How many years ago since you were made?คุณได้ได้รับแต่งตั้งมากี่ปีแล้วนะ
As far as Jimmy was concerned, with Tommy being made... it was like we were all being made.จิมมี่ยังไม่หายตื่นเต้นที่ ทอมมี่กำลังจะเข้าพิธี เหมือนกับเราจะได้แต่งตั้งด้วย
I sometimes dress as a commoner to escape the pressures of palace life.บางครั้งฉันก็แต่งตั้งแบบคนธรรมดา เพื่อหนีจากชีวจิตกดดันในราชวัง
And it appears that our Michael has just been knighted.เห็นได้ชัดว่าไมเคิลของเรา เพิ่งจะได้แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน
I guess that means that you're a selector, I'm a selectee and we can't...ฉันเดาว่าหมายถึง ที่คุณเลือกฉันแต่งตั้ง และเราไม่สามารถ
But the appointment to the committee of Michael Kitz who has resigned as National Security Advisor has raised eyebrows on Capitol Hill.แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการของไมเคิล คิทส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกคิ้วเกี่ยวกับ แคพิทอลฮิล
Ngawang Jigme, our newly appointed governor... is preparing to send troops toward the Chinese column... in order to stop their progression."นาวาง จิกมี ผู้ซึ่งเพิ่งได้รับ การแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี จัดเตรียมกองกำลังเพื่อเข้า ปะทะกับกองทัพจีน เพื่อหยุดไม่ให้รุกคืบไปมากกว่านี้"
If I did not know that, I would not have been appointed governor.ถ้าผมไม่รู้ ก็คงไม่ได้รับแต่งตั้ง แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหรอกครับ
I have been appointed as Headmaster in this schoolฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนนี้
The Ring-bearer is setting out on the Quest of Mount Doom.ผู้ถือแหวนได้ถูกแต่งตั้งแล้ว เพื่อที่จะเดินทางไปยังภูเขามรณะ
If you cannot afford one... one will be appointed for you.ถ้านายไม่มีเงิน ทางการจะแต่งตั้งให้.
If you cannot afford one... one will be appointed for you.ถ้าคุณไม่มีเงิน. ทางการจะแต่งตั้งให้.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต่งตั้ง
Back to top