ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แง่ดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แง่ดี*, -แง่ดี-

แง่ดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แง่ดี (n.) optimism See also: looking on the bright/good side Syn. แง่บวก Ops. แง่ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
optimise(ออพ'ทะไมซฺ) vi. มองในแง่ดี. vt. ทำให้มีผลดีที่สุด,ทำให้เหมาะที่สุด,เขียนโปรแกรมให้ได้ผลดีที่สุด (ของคอมพิวเตอร์), See also: optimisation n., Syn. optimize
optimism(ออพ'ทิมิสซึม) n. การมองในแง่ดี,ลัทธิความเบิกบานใจ
optimist(ออพ'ทะมิสทฺ) n. ผู้มองในแง่ดี,ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(ออพทะมิส'ทิค) adj. ซึ่งมองในแง่ดี,ซึ่งมองโลกในแง่ดี,เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ., See also: optimistical adj. optimistically adv., Syn. hopeful,
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
optimism(n) การมองโลกในแง่ดี
optimist(n) ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheerful (adj.) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส Syn. gay, merry, optimistic Ops. unhappy, depressed
Keep your pecker up (sl.) มองในแง่ดีไว้
optimism (n.) การมองในแง่ดี Ops. pessimism
optimist (n.) ผู้ที่มองโลกในแง่ดี Ops. pessimist
roseate (adj.) มองโลกในแง่ดี Syn. optimistic
think a great deal of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think a lot of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think highly of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think much of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Remember to look on the bright side till then #จงมองทุกอย่างในแง่ดี
Be optimistic. Now go on. Dig.มองในแง่ดีหน่อย ขุดกันต่อเลย
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ!
Aren't we the optimist?พวกเราก็มองโลกในแง่ดีนี่เนอะ?
To be on the safe side, maybe we better not.คิดในแง่ดีนะ เราไม่ควรทำ
"Type A"? Wow! That means you're high-strung but cheerful, huh?"มันหมายความว่าเธอจะเจ็บปวดแต่มองโลกในแง่ดี
She has visions your mother.เธอเป็นคนมองโลกแง่ดี และก่อนเธอตาย
And before she died she had a vision that I was an angel with three armsเธอก็ยังมองแง่ดี เธอบอกชั้นเคยเป็นเทวดาที่มีสามแขน
I always say, look on the bright side.ฉันพูดเสมอให้มองโลกแง่ดี
That's why I always say:ฉันถึงพูดเสมอไง มองโลกแง่ดีไว้
"Look on the bright side!" Yes, I know.ใช่ มองแง่ดี ใช่ ฉันรู้
Think positive, no-glitch... Thoughts.คิดในแง่ดี ไม่มีจุดบกพร่อง...
Perhaps I'm being a little optimistic. Help!ผมอาจมองโลกในแง่ดีเกินไป ช่วยด้วย!
Look at the bright side, Cole. At least the weather's nice.มองในแง่ดีบ้าง,โคล ฟ้าหลังฝนมักสดใสเสมอ
Come on! Be more positive.เถอะน่า มองโลกในแง่ดีเถอะคุณ
But if you win this competition... you'll be a different person to me.แต่ถ้าเธอชนะการแข่งขันนี้ได้... ฉันจะมองเธอในแง่ดีขึ้น
But you gotta stay positive, kiddo.มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ เด็กน้อย
Look on the bright side. It's out of my system.มองโลกในแง่ดีสิ คราวนี้ผมจะได้ไม่ไปยุ่งอีกไง
Nothing fazed her, you know? She was so optimistic.ยายไม่เคยเศร้า มองโลกในแง่ดีตลอด
Well, look on the bright side. At 6:00, I'm coming into some money.อะนะ ก็มองในแง่ดีซี่ ตอนหกโมง ผมจะมารับทรัพย์
You always were such an annoying little optimist.เจ้ามันก็ช่างเป็นพวกมองโลกในแง่ดีซะจนน่ารำคาญอย่างนี้แหละ
But Manny, look at the bright side, you have us.แต่ แมนนี่ ถ้ามองในแง่ดี คุณมีพวกเรานะ
I don't want to tell you not to be optimistic, but...ผมไม่อยากให้คุณเลิกมองโลกในแง่ดี แต่
Ms. Sonota, you are too optimistic.อาจารย์โซโนตะ คุณมองโลกในแง่ดีเกินไปนะ
Maybe you can look at it like this-- you have one up on everyone.บางทีคุณน่าจะมองในแง่ดีนะ คุณเก่งกว่าคนอื่นอีกขั้น
NOT TRYING TO. HEY, LOOK ON THE BRIGHT SIDE-- YOU'RE NOT A HEMOPHILIAC.ไม่ได้จะช่วยนี่นา, เฮ่ แต่มองในแง่ดี ลูกก็ไม่ได้เป็นโรคเลือดไหลไม่หยุด
I am, however, optimistic.อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ดี
But look on the positive side. You know, in 25 years,แต่มองในแง่ดี รู้มัยใน25ปีหลัง
I'm a nut, remember?ฉันไงเป็นคนบ้า จำได้ไหม มองในแง่ดีสิ
But maybe you know a nicer side....คุณอาจมองในแง่ดีกว่า
One, I just wanted to be a happy person with happy thoughts.หนึ่ง ผมแค่อยากจะเป็นคนที่มีความสุข ด้วยการมองโลกในแง่ดี
Kerry was gone for four days. I can only be as optimisticเคอร์รี่หายไป 4 วัน ฉันก็ได้แค่มองโลกในแง่ดี
That's very optimistic for a man in your position.ช่างมองโลกในแง่ดีสำหรับคนที่อยู่ในสภาพแบบนี้
Insanity or optimism?วิกลจริต หรือ มองโลกในแง่ดี กันแน่
The power of positive thinking.ผลของการมองโลกในแง่ดี
Oh, what a good way to look at it.มองโลกในแง่ดีจังเลยนะจ๊ะ
You really should begin to think more positive.คุณต้องเริ่มมองโลกในแง่ดีกว่านี้
Personally I think there's a little bit of an optimist in you.ฉันเชื่อว่า ยังมีการมองโลกในแง่ดีในตัวคุณอยู่
Chuck, you're attributing good intentions to him because you're a good person.ชัค , คุณก็เป็นคนแบบนี้ มีเขาในแง่ดี เพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดี
Can you not try and be positive for five minutes?ทำไมเธอไม่ลองมองโลกในแง่ดีบ้าง สักห้านาที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แง่ดี
Back to top