ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสื่อมถอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสื่อมถอย*, -เสื่อมถอย-

เสื่อมถอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสื่อมถอย (v.) decline See also: rot, sink Syn. เสื่อมโทรม, ถดถอย, หมดสภาพ, ถอยหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
atrophied(เอ'ทระฟีดฺ) adj. ฝ่อลีบ,หดเหี่ยว,เสื่อมถอย, Syn. wasted,withered)
degrading(ดิเกรด'ดิง) adj. เลวทราม,ซึ่งเสื่อมถอย,น่าอาย., See also: degradingness n.
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
involution(อินวะลิว'เชิน) n. การพัวพัน,การยุ่งเกี่ยว,การร่วมด้วย,สภาพที่พัวพัน,สิ่งที่พัวพัน,สิ่งที่ซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง,การเสื่อมถอย,การเสื่อมโทรม,รูปประโยคที่ซับซ้อน, Syn. involvement
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.
English-Thai: Nontri Dictionary
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decadent (adj.) เสื่อมถอย See also: เสื่อมโทรม, พ้นสมัย Syn. overrefined
effete (adj.) เสื่อมถอย See also: เสื่อมโทรม, พ้นสมัย Syn. decadent, overrefined
overrefined (adj.) เสื่อมถอย See also: เสื่อมโทรม, พ้นสมัย Syn. decadent
regress (vi.) เสื่อมถอย See also: กลับไปสู่ภาวะเดิม Syn. ebb, degenerate, relapse Ops. progress
backsliding (n.) การเสื่อมถอย
regression (n.) การเสื่อมถอย See also: การถอยกลับ Syn. relapse, reversion
setback (n.) การเสื่อมถอย See also: การทรุดลง, การยุบตัว Syn. relapse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Love is just lust in disguise. And lust fades.ความรักคือ การแฝงตัวของความต้องการทางเพศ และความเสื่อมถอยของความต้องการทางเพศ
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย
The patient has come in for a standard checkup... by which we are able to monitor the rate at which his condition is declining.คนไข้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เราจึงเริ่มตรวจสอบ และเฝ้าติดตามผล ของสถานะการเสื่อมถอยของเขาได้
To fail is to invite doubt into everything we believe everything we have fought for.ศรัทธา ที่กำลังเสื่อมถอย ไปสู่ความสงสัย ในทุกสิ่งที่เราเชื่อมั่น... ...ทุกสิ่งที่เราได้ต่อสู้มา.
I've kind ofwatched and felt that I was seeing the end of the guitar as a kind of focus for popular music.ผมเคยเฝ้าดูและรู้สึกราวกับว่า ยุคของกีตาร์กำลังเสื่อมถอย เมื่อเพลงป๊อปเข้ามาแทนที่
Either the reason is predicated on a series of sub-reasons leading to an infinite regression, or it tracks back to arbitrary axiomatic statements, or it's ultimately circular, i.e.I'm moving out because I'm moving out.หรืออีกอย่างเหตุผลที่เป็นนัยบนลำดับภายใต้เหตุผลรองที่นำไปสู้การเสื่อมถอยแบบไม่สิ้นสุด หรือ การกลับสู่การยอมรับในตัวมันเอง หรือ มันเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด
Delaying neuronal degeneration.ทำให้การเสื่อมถอย ของระบบประสาทช้าลง
With a degenerative, drug-Unfriendly illness.ด้วยอาการเสื่อมถอยของร่างกาย\ ยานี่ไม่มีผลดีต่ออาการป่วยคุณ
Oh, b. you've had a couple of setbacks,โอ บี เธอมีการเสื่อมถอยลงนิดนึงนะ
Neuropathy.ระบบเส้นประสาทเสื่อมถอย
Impaired cognitive function.ฟังก์ชั่นการรับรู้เสื่อมถอย
"suffered another setback today in a ruling over the death of foreman fred Boyd."ได้ประสบกับภาวะเสื่อมถอยอีกครั้ง จากการเสียชีวิตของหัวหน้าคนงาน เฟรด บอยด์"
"There's still hope for humanity yet."การเสื่อมถอยของความทรงจำ ในอดีต
If our power diminishes much further, we gods will become mortal.หากพลังของเราเสื่อมถอยต่อไปเช่นนี้ เหล่าเทพจะกลายเป็นมนุษย์
The very brain inside of each of us will become obsolete.มันสมองในมนุษย์เราทุกคนก็จะเสื่อมถอย
"The decline of western civilization," you said.คุณเป็นคนพูดเองว่า "ความเสื่อมถอยของอารยธรรมตะวันตก"
Walk with me. And you never will look back at this decrepit world.ไปกับผมและคุณจะไม่ต้องมอง กลับมายังโลกที่เสื่อมถอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสื่อมถอย
Back to top