ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสี่ยงอันตราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสี่ยงอันตราย*, -เสี่ยงอันตราย-

เสี่ยงอันตราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสี่ยงอันตราย (v.) risk See also: jeopardize, endanger Syn. เสี่ยงภัย
เสี่ยงอันตราย (adj.) risky See also: dangerous Syn. เสี่ยงภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
hairy(แฮร์'รี) adj. ผมมาก,มีขนมาก, คล้ายผมหรือขน,ยาก,ลำบาก,น่ากลัว,เสี่ยงอันตราย., See also: hairiness n., Syn. hirsute
hazardous(แฮซ'เซิร์ดดัส) adj. เสี่ยง,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เสี่ยงดวง,ตามดวง, See also: hazardousness n., Syn. perilous
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย,ภัย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด
English-Thai: Nontri Dictionary
hazardous(adj) มีอันตราย,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazardous เสี่ยงอันตราย คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Contaminant สารปนเปื้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสารมลพิษที่ปรากฏอยู่ ในน้ำ อากาศหรือ ดินมักใช้กับมลพิษเสี่ยงอันตรายหรือสารกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Vitrification การทำก้อน กระบวนการซึ่งเอาของเสียมาผสมกับผงแก้วหรือดิน ปั้นและเผาที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียล เมื่อเย็นลงจะจับตัวเป็นก้อน ใช้เพื่อกำจัดของเสียเสี่ยงอันตรายหรือที่มีกัมมันตภาพรังสี : ดู Solidification [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dicey (adj.) เสี่ยงอันตราย Syn. risky
brinksmanship (n.) การเสี่ยงอันตรายทำให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่ต้องการ See also: (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
jeopardy (n.) การเสี่ยงอันตราย See also: ภัยอันตราย Syn. hazard, peril, risk Ops. security, safety
put something in jeopardy (idm.) ทำให้เสี่ยงอันตราย Syn. place in
ride for (phrv.) ขี่ม้าหรือจักรยานผาดโผนหรือเสี่ยงอันตราย
stuntman (n.) ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย Syn. acrobat
stuntwoman (n.) ผู้แสดงแทนผู้หญิงในฉากเสี่ยงอันตราย Syn. acrobat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The two of you put a desperate woman's life in danger to make yourselves look good, and you nearly got yourself killed in the process.พวกเธอทำให้ผู้หญิงคนนึง เสี่ยงอันตราย เพื่อทำให้ตัวเองดูดี แถมเธอยังเกือบถูกฆ่าตาย
But I do not intend to take advantage of their danger.ผมจะไม่หาประโยชน์จากการ เสี่ยงอันตรายของพวกเขา
We sticking' around.เราติดอยู่นี่ไง ถือว่าเสี่ยงอันตรายอยู่แล้ว
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง
It wouldn't be a terrible thing.การอยู่ตัวคนเดียว มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมาก
I just need a regular job that is not life-threatening and pays my bills.ผมไม่ได้ตกลงเรื่องนี้ไว้ ผมแค่อยากได้งานธรรมดา ที่ไม่เสี่ยงอันตราย และจ่ายค่าบิลได้
But it only put him in the line of fire.แต่มันมีแต่จะทำให้เขาเสี่ยงอันตราย
And it's important. Lives could be at stake.แล้วมันก็สำคัญ ชีวิตผู้คนอาจเสี่ยงอันตรายได้
I'm not putting anyone else's life at risk.ฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วง ให้ใครต้องเสี่ยงอันตราย
Why would we jeopardize our freedom?ทำไมเราต้องเสี่ยงอันตรายเพื่ออิสระ?
The stupidly dangerous part is already over with.เป็นการเสี่ยงอันตรายโง่ๆ บางส่วนมันพร้อมที่จะหยุดทำงาน
I risked my life to bring you this.ข้าเสี่ยงอันตรายเพื่อนำมาให้ท่าน
This will just spread you across three continents, jeopardize the other shows.นี่มันจะทำให้แพร่กระจายไป ทั้งสามทวีปเลย ทำให้รายการโชว์อื่นเสี่ยงอันตรายไปด้วย
Putting our daughter at risk by going to Paris?ให้ลูกไปเสี่ยงอันตรายที่ปารีสนี่นะ?
Being my girlfriend is hazardous to your health.เป็นแฟนชั้น เสี่ยงอันตรายนะ
'Cause I'm always, you know, really vulnerable out there.เพราะว่าผม แบบว่า.. เป็นพวกเสี่ยงอันตรายบ่อย
That someone would set a fire that put heroes like you in danger.บางคนวางเพลิงเพื่อทำให้ วีระบุรุษอย่างคุณต้องไปเสี่ยงอันตราย
I've been getting my ass kicked all year.ฉันเสี่ยงอันตรายมาตลอดทั้งปี
Now, as to your dead guy, occupational hazard.ตอนนี้ มีเด็กของนายตาย อาชีพที่เสี่ยงอันตรายสูง
And you really think that Scofield's going to risk his nephew's life?แล้วคุณคิดจริงๆหรือ ว่าสโกลฟิลด์จะให้ หลานชายของเขามาเสี่ยงอันตราย
And all you had to do to get it was put the rest of us all at risk.และทั้งหมดที่เจ้าได้ก็คือ ทำให้พวกเราที่เหลือต้องเสี่ยงอันตราย
If you loved your brothers, you wouldn't have put them at risk.ถ้าเจ้ารักพี่น้องของเจ้าจริง เจ้าไม่มีวันทำให้พวกเขาต้องเสี่ยงอันตรายแน่
And you put this entire operation in jeopardy.แต่คุณนำปฏิบัติการทั้งหมด ไปเสี่ยงอันตราย
Chuck, I'm sorry but the mission was a bust and Jill only put us in more danger.ชัค, ฉันขอโทษ แต่ภารกิจนี้พังแล้ว และจิลก็พาเรา เข้าไปเสี่ยงอันตราย
This is a disaster. Our reputation as mckinley high's "it" couple Is in serious jeopardyชื่อเสียงของเราทั้งคู่ กำลังเสี่ยงอันตราย
I put my life on the line every day.ผมเสี่ยงอันตรายทุกๆวัน
It was designed for use in fire-hazardous, oxygen-enriched atmospheres.ถูกออกแบบมาใช้สำหรับ งานเสี่ยงอันตรายเกี่ยวกับไฟ สภาพบรรยากาศที่ออกซิเจน ถูกทำให้เพิ่มขึ้น
It's a hormonal imbalance that makes surgery very dangerous.มันเกิดมาจากความไม่สมดุลย์ ของต่อมฮอมอร์นที่ทำให้ การผ่าตัดเสี่ยงอันตรายมาก
You took a great risk, thank you.ท่านต้องเสี่ยงอันตรายมาก ขอบคุณมากนะ
Ladies and gentlemen, for far too long, this country has had to place its brave men and women in harm's way, but then the Iron Man arrived, and we thought the days of losing lives were behind us.พ่อแม่พี่น้อง นานเกินไปแล้วที่ประเทศนี้ ต้องส่งผู้กล้าทั้งชายหญิงไปเสี่ยงอันตราย พอมีไอรอนแมน เราก็คิดว่า
I'm out risking my ass to get product for you two, and you're too pussy to sell?ฉันเลิกเสี่ยงอันตราย เอาผลิตภัณฑ์ให้พวกนาย 2 คน และพวกนายหน้าตัวเมียเกินกว่าที่จะขายใช่ไหม
Those selfless acts would suddenly appear to be dangerously irresponsible, wouldn't they?การกระทำที่ไร้ความเห็นแก่ตัว ยังคงปรากฎอยู่อีกไหม? อาจทั้งเสี่ยงอันตรายและ ไร้ความผิดชอบใดๆ อีกด้วย
But you took a risk with damon.แต่คุณทำให้เดม่อนเสี่ยงอันตราย
And Dylan risked everything for you.และดีแลน ก็เสี่ยงอันตรายเพื่อคุณ
Gator runs can get hairy.ถ้าจระเข้วิ่งมาเราจะเสี่ยงอันตรายมาก
It's our job to be in harm's way.งานของเราต้องเสี่ยงอันตรายอยู่แล้ว
Did this operation needlessly put people at risk?ปฏิบัติการณ์ครั้งนี้ ไม่มีความจำเป็นเลย ที่จะต้องให้คนมาเสี่ยงอันตรายใช่ไหมครับ?
Do you have any feeling in your face?มันเป็นการเสี่ยงอันตราย
We didn't create a safe house for you to leave it.เราไม่ได้ยกบ้านให้เธอ แล้วให้เธอไปเสี่ยงอันตรายข้างนอกหรอกนะ
Look, you might have fallen for his act, but I haven't, and I'm not gonna let you put yourself in danger.ดูสิ คุณอาจจะหลงกลเขานะ แต่ผมไม่ และผมจะไม่ยอมให้คุณเสี่ยงอันตรายแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสี่ยงอันตราย
Back to top