ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เศร้าซึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เศร้าซึม*, -เศร้าซึม-

เศร้าซึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศร้าซึม (v.) be depressed See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited Syn. ซึม
เศร้าซึม (adj.) depressed See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up Syn. ซึม
English-Thai: HOPE Dictionary
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
dreary(เดรีย'รี่) adj. ซึ่งทำให้เศร้า,น่าเบื่อ,เศร้าซึม,ทึมทึบ. n. คนที่น่าเบื่อ,คนที่ซึมเศร้า, See also: drearily adv. dreariness n.
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
slump(สลัมพฺ) vi.,n. (การ) ตกต่ำมาก,ตกฮวบลง,ซบเซา,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่างฉับพลันและมาก,จมลง,ถลำลง,ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ,ท่าหลังโกง,ความเงื่องหงอย,ความเศร้าซึม, Syn. fail,fall,slouch,decline
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressiveเศร้าซึม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crestfallen (adj.) เศร้าซึม See also: สลด, คอตก Syn. disheartened, dejected
disheartened (adj.) เศร้าซึม See also: สลด, คอตก Syn. dejected
dreary (adj.) เศร้าซึม See also: ทึมทึบ, มืดมน Syn. depressing, somber, gloomy Ops. joyful, happy
in a bad mood (idm.) เศร้าซึม See also: ซึมเศร้า
antidepressant (n.) ยาต้านอาการเศร้าซึม
dreariness (n.) ความเศร้าซึม See also: ความมืดมน Syn. deadliness
manic depression (n.) อาการคลุ้มคลั่งแบบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าซึม
manic-depressive (adj.) เกี่ยวกับอาการคลั่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าซึม
mopey (adj.) ซึ่งเศร้าซึม
mopish (adj.) ซึ่งเศร้าซึม
mopishly (adv.) อย่างเศร้าซึม
mopy (adj.) ซึ่งเศร้าซึม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"concludes that BST results in unnecessary pain suffering and distress for the cows."มีข้อสรุปว่า BST ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็น "ความทรมานและอาการเศร้าซึมในวัว
Aren't there pills that do that?ยาต้านอาการเศร้าซึมไม่ทำให้มีไข้
Mrs. Bradberry, please sign the forms so we can start the dialysis.แล้วเราจะได้เริ่มDialysis แต่ทำไมต้องใช้ยาลดการเศร้าซึมด้วย ฉันไมเข้าใจ
Were you on MAO inhibitors, the anti-depressant?เธอมีอาการต่อต้าน m.a.o มั๊ย? ยาต้านอาการเศร้าซึม เมแกน,ไม่เป็นไร
Why do you wait and mope?เธอจะมัวรอและเศร้าซึมอยู่อย่างนี้ทำไมล่ะ
I know, but she's depressed, Ray. it's boy trouble.ฉันรู้ แต่ลูกเศร้าซึม เรย์ เป็นเพราะเด็กผู้ชายคนนั้น
It's like he's homesick for that place and those people.มันเหมือนกับว่าเขาเศร้าซึม คิดถึงสถานที่นั้นและคนพวกนั้น
Moon Sung is also worried about you because you've been so depressed lately.เขาเป็นห่วงพอมาก เพราะว่าพ่อดูเศร้าซึมมากเลย
Why so gloomy?ทำไมถึงได้เศร้าซึมนัก?
If it were someone else, they'd be depressed, but you still work really hard at rehearsal.ถ้าเป็นคนอื่นก็คงเศร้าซึมไป แต่ระหว่างซ้อมคุณก็ตั้งใจซ้อมจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เศร้าซึม
Back to top