ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลือนราง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลือนราง*, -เลือนราง-

เลือนราง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลือนราง (adj.) dim See also: vague, indistinct Syn. มัว Ops. ชัดเจน, แจ่ม
เลือนราง (v.) be dim See also: be vague, be indistinct Syn. มัว Ops. ชัดเจน, แจ่ม
เลือนราง (adv.) dimly See also: vaguely, indistinctly Syn. มัว Ops. ชัดเจน, แจ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
English-Thai: Nontri Dictionary
misty(adj) คลุมเครือ,พร่ามัว,มีหมอก,เลือนราง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall in with (phrv.) เลือนราง See also: จางลง, เลือนหายจาก
muzzy (adj.) เลือนราง See also: ไม่ชัดเจน, ขุ่นมัว Syn. blurred, foggy, fuzzy, hazy, dull
fade from (phrv.) เลือนรางจาก See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The memory of thousands of years scrabbling for food faded.ความทรงจำนับพันปี ถึงการขวนขวายหาอาหาร ได้เลือนรางไป
We're here because the fabric of integrity has been so abused and mangled that it is little more than a threadbare memory.เรามาที่นี่เนื่องจากความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ ได้ถูกทำลายและบิดพลิ้ว จนแทบไม่หลงเหลืออยู่ใน ความทรงจำที่เลือนราง
See, they're... they're here, and they're in flashes.พวกเขา... พวกเขาอยู่ในนี้ แต่ก็เลือนราง
Just a bunch of guesses and a blurry picture on the side of a Greek vase.แค่การเดาไปต่างๆนาๆ และภาพเลือนราง บนผิวของแจกันกรีก
I'd like to say we were making the same progress on our summer...ฉันอยากพูดว่า เรากำลังสร้างความก้าวหน้าในเรื่อง เรื่องซัมเมอร์ของเรา (Tv อย่างเลือนราง)
Dimly lit, I'm sure. What have you done to my apartment?มันคงเลือนรางน่าดูสินะ พวกนายมาทำอะไรในอพาร์ทเม้นท์ฉันเนี่ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลือนราง
Back to top