ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลิศล้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลิศล้ำ*, -เลิศล้ำ-

เลิศล้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลิศล้ำ (adj.) superior See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ
English-Thai: HOPE Dictionary
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ,ชั้นหนึ่ง,ดีงาม
inimitable(อินิม'มิทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะเลียนแบบได้,เลิศล้ำ., See also: inimitability n., Syn. peerless
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent
English-Thai: Nontri Dictionary
inimitable(adj) อยุติธรรม,เลียนแบบไม่ได้,เลิศล้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am a very clever king. I am supergenious.ชั้นคือสุดยอดราชาผู้ฉลาดเลิศล้ำ ชั้นเป็นอัจฉริยะ มุ๊ฮ่าๆๆๆ!
Adorned in masters' loving art, she liesศิลปกรรม สุดเลิศล้ำที่ค้ำชู
"Adorned in masters' loving art, she lies"."ศิลปกรรมสุดเลิศล้ำที่ค้ำชู"
Adorned in masters' loving art, she lies.ศิลปกรรม สุดเลิศล้ำที่ค้ำชู
But perhaps in this century, I'll outdo them all.แต่ในศตวรรษนี้ผมอาจเลิศล้ำเกินใคร
Fear is a great motivator.ความกลัว.. แรงกระตุ้นอันเลิศล้ำ.
Finally! Oh happy day!ในที่สุดก็มาถึง ประเสริฐเลิศล้ำ
House rules my masterpiece, I do not speak theข้าคงไม่ต้องบอกกฏของ หอเลิศล้ำที่นี่กับเจ้านะ
Into the masterpiece floor, the first offering of its Janeเข้า หอเลิศล้ำ ต้องมีของ บรรนาการ
I did, Your Grace. Finest man I ever met.รู้จักดี เขาเป็นคนเลิศล้ำที่สุดที่ข้าเคยพบ
Great idea, sire. Absolutely brilliant. Aren't you smart?สุดยอดความคิด เป็นความฉลาดเลิศล้ำ ฉลาดเหมือนหน้าตา
Ha, I guess it's just my way of being meฮ่ะ เรื่องธรรมดาชิลๆ ไม่ได้เลิศล้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลิศล้ำ
Back to top