ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยื้องกราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยื้องกราย*, -เยื้องกราย-

เยื้องกราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยื้องกราย (v.) sail See also: strut, swagger, walk slowly with an air Syn. ย่างเยื้อ, กรุยกราย, ยุรยาตร
เยื้องกราย (adv.) swagger See also: move slowly, strut, walk gracefully Syn. นวยนาด, ลอยชาย
เยื้องกราย (v.) stroll See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant Syn. เดินทอดน่อง, กรีดกราย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaited (adj.) ซึ่งเยื้องกราย See also: ซึ่งเหยาะย่าง, ซึ่งก้าวเดินช้าๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยื้องกราย
Back to top