ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมฆมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมฆมาก*, -เมฆมาก-

เมฆมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมฆมาก (n.) cloudy Syn. เมฆคลุ้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
overcast(โอ'เวอะคาสทฺ) adj. ครอบ,คลุม,ครื้ม,มืดครื้ม,มีเมฆมาก -v. ปกคลุมด้วยเมฆมาก,ทำให้มืดครึ้ม,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้กลุ้ม, (ท้องฟ้า) มืดมน,เป็นทุกข์, Syn. cloudy,gloomy
English-Thai: Nontri Dictionary
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
overcast(adj) มืดมน,มืดครึ้ม,มีเมฆมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Very cloudy skyท้องฟ้ามีเมฆมาก หรือมีเมฆคลุ้มมาก [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloud (vi.) มีเมฆมาก
overcast (adj.) มีเมฆมาก See also: มืดครึ้ม Syn. cloudy, gloomy Ops. clear, bright
overcast (vi.) ปกคลุมด้วยเมฆมาก See also: มืดครึ้มเพราะมีเมฆมาก Syn. overcloud, darken Ops. brighten
overclouded (adj.) ซึ่งมีเมฆมากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Except for early morning clouds the weather for the Greater Philadelphia area should remain the same....ยกเว้นในช่วงเช้า จะมีเมฆมาก... ...อากาศในตอนเหนือของฟิลาเดเฟีย จะยังคงเหมือนเดิม...
Heavy clouds and showers are expected tonight.คาดว่าจะมีฝนตกหนัก และเมฆมากคืนนี้
It's overcast with 100% chance of precipitation.มัน มีเมฆมาก โอกาศ 100 % ลูกเห็บจะตก
And, uh, just in case it's-it's cloudy or, uh, the middle of the daytime or the star explodes in some massive supernova... these should shine just as bright.แล้ว ถ้าเกิดมันมีเมฆมาก หรือ จะเป็นตอนกลางวัน หรือ ดวงดาวระเบิด ในบางซุปเปอร์โนวา
They say the storm cloud passed Korea by yesterday.พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีเมฆมากผ่านทางคาบสมุทร Han
What happens to him when it gets cloudy outside?เกิดอะไรขึ้นกับเขา เมื่อได้รับเมฆมากนอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมฆมาก
Back to top