ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมฆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมฆ*, -เมฆ-

เมฆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมฆ (n.) cloud Syn. ปุยเมฆ, ก้อนเมฆ, เมฆา, เมฆี
เมฆคลุ้ม (n.) cloudy Syn. เมฆมาก
เมฆฉาย (n.) diagnosing the nature of the disease by incantations See also: magic prayer of making figure in the sky for disease prognostication
เมฆฝน (n.) nimbus See also: rain cloud
เมฆพัด (n.) Buddha image made of several metal See also: Buddha image made of the alloy
เมฆมาก (n.) cloudy Syn. เมฆคลุ้ม
เมฆหมอก (n.) cloud Syn. หมอก, เมฆ, ไอหมอก, ละอองหมอก
เมฆ (n.) cloud Syn. เมฆี, เมฆ, เมฆินทร์
เมฆินทร์ (n.) cloud Syn. เมฆี, เมฆา, เมฆ
เมฆ (n.) cloud Syn. เมฆินทร์, เมฆา, เมฆ
English-Thai: HOPE Dictionary
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต
arcus(อาร์'คัส) n., (pl. -cus) เมฆหน้ารูปโค้งที่อยู่ส่วนหน้าที่ต่ำลงของกลุ่มเมฆ cumulonimbus (roll cloud)
azure(แอซ' เซอะ) adj. สีน้ำเงินของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ. -n. ท้องฟ้าสีน้ำเงินที่ไร้เมฆ, ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ, Syn. sky-blue, blue, cerulean)
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
cirrusn. หนวดสัมผัส,ขน,ชั้นเมฆบาง (ความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต) -pl. cirri
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
cloud seedingn. การก่อตัวเป็นเมฆ
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
cumulus(คิว'มิวลัส) n. กอง,สิ่งที่ซ้อนกัน,เมฆประเภทที่ซ้อนเป็นกองใหญ่ และค่อนข้างตั้งตรงขึ้นไป -pl. cumulus
frigg(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
frigga(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
fumulusชั้นเมฆหมอก
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
nebula(เนบ'บิวละ) n. กลุ่มแก๊สหรือฝุ่นที่คล้ายก้อนเมฆ,กาแล็กซีนอก,โรคกระจกมัว., See also: nebular adj. pl. nebulae,nebulas
nebulosity(เนบบิวลอส'ซิที) n. สสารที่เป็นแก๊ส,กลุ่มแก๊สคล้ายเมฆ
nebulous(เนบ'บิวลัส) adj. ไม่ชัด,คลุมเครือ,คล้ายเมฆ,ยุ่งเหยิง, See also: nebulousness n., Syn. hazy,indistinct
nephogram(เนฟ'ฟะแกรม) n. รูปถ่ายของเมฆหรือกลุ่มเมฆ
nephograph(เนฟ'ฟะกราฟ) n. เครื่องมือถ่ายเมฆ
nephology(เนฟฟอล'โลจี) n. สาขาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับเมฆ., See also: nephological adj.
nimbo-Pref. เมฆฝน,ทรงกลดรอบพระเศียร
overcast(โอ'เวอะคาสทฺ) adj. ครอบ,คลุม,ครื้ม,มืดครื้ม,มีเมฆมาก -v. ปกคลุมด้วยเมฆมาก,ทำให้มืดครึ้ม,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้กลุ้ม, (ท้องฟ้า) มืดมน,เป็นทุกข์, Syn. cloudy,gloomy
overcloud(โอ'เวอะเคลาดฺ) v. (ทำให้) มีเมฆปกคลุม,มืดครื้ม,มัว,บัง,เป็นทุกข์
scud(สคัด) vi. วิ่งอย่างรวดเร็ว,ไปอย่างรวดเร็ว,บินอย่างรวดเร็ว,พุ่ง,แล่นปรื้อ, (ลูกธนู) ไปสูงเกินไปและไกลจากเป้า n. การไปอย่างรวดเร็ว,เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว,เมฆฝนที่ลอยปรื้อ, Syn. rush,speed
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
thundercloudn. พายุเมฆ., Syn. thunderclouds
thunderheadn. พายุเมฆ
waterspout(วอ'เทอะสเพาทฺ) n. ท่อระบายน้ำ,ส่วนของเมฆรูปกรวยที่แตะพื้นผิวน้,มองดูคล้ายลำน้ำ
weather(เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟ้า,อุณหภูมิ,ความชื้น,เมฆ,หมอก,ความกดดันเป็นต้น) ,อากาศ,ลมแรง,พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ) ,ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม,under the weather ไม่สบาย,ป่วย,สถานการณ์,สภาวะ,สภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
becloud(vt) พยับเมฆ
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
haze(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมืดสลัว
overcast(adj) มืดมน,มืดครึ้ม,มีเมฆมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altocumulusเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac) [อุตุนิยมวิทยา]
Altostratusเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As) [อุตุนิยมวิทยา]
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]
Cirrocumulusเมฆซีร์โรคิวมูลัส (ซค. - Cc) [อุตุนิยมวิทยา]
Cirrostratusเมฆซีร์โรสเต รตัส(ซส. - Cs) [อุตุนิยมวิทยา]
Cirrusเมฆซีร์รัส (ซ. - ci) [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud sectorเมฆในส่วนหนึ่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cumulusเมฆคิวมูลัส (ค. - Cu) [อุตุนิยมวิทยา]
High - level cloud - High cloudเมฆชั้นสูง [อุตุนิยมวิทยา]
Nacreous cloudsเมฆสีมุก หรือเมฆเนครีอัส [อุตุนิยมวิทยา]
Nimbostratusเมฆนิมโบสเตรตัส (นส. - Ns) [อุตุนิยมวิทยา]
Noctilucent cloudsเมฆนอคติลิวเซน หรือเมฆสี [อุตุนิยมวิทยา]
Overcast skyเมฆเต็มท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Clouds resulting from industryเมฆที่เกิดจากการ อุตสาหกรรม [อุตุนิยมวิทยา]
Stratocumulusเมฆสเตรโตคิวมูลัส (สค. - Sc) [อุตุนิยมวิทยา]
Stratusเมฆสเตรตัส (ส.- St) [อุตุนิยมวิทยา]
Apparent of cloudsการปรากฏของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Drizzle ฝนละออง หรือฝนหยิม หยาดน้ำฝนที่เป็นเม็ดมีขนาดเล็กละเอียดเป็น ละออง หรือเป็นฝอยบาง ๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) ตกค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นเม็ดเล็กละเอียด และอยู่ใกล้ชิดกันมากสามารถลอยปลิวไป มาตามกระแสลมได้ และมักตกจากเมฆสเตรตัสชั้นต่ำ จึงทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี แตกต่างจากหมอกตรงที่ฝนละอองนี้จะตกจากท้องฟ้าลงสู่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Fog หมอก เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Height of cloud base - Ceiling (US)ความสูงของฐานเมฆ หรือ ซีลลิง [อุตุนิยมวิทยา]
troposphereโทรโปสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศจากพื้นโลกขึ้นไปจนถึงระยะประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นชั้นซึ่งมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับเมฆ ฝน และพายุต่าง ๆ อุณหภูมิที่ระยะสูงขึ้นไปจะลดต่ำลงไปตามลำดับจนถึงประมาณ -50°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Very cloudy skyท้องฟ้ามีเมฆมาก หรือมีเมฆคลุ้มมาก [อุตุนิยมวิทยา]
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]
Precipitation น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า น้ำในลักษณะของเหลว หรือของแข็งรูปผลึก หรือของแข็งอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งเกิดจากก้อนเมฆบนท้องฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นโลก เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ ฯลฯ หรือน้ำที่ตกจากฟ้าลงสู่ดินไม่ว่าจะมีภาวะ เป็นน้ำหรือน้ำแข็ง เช่น ฝนละออง ฝนธรรมดา หิมะ และลูกเห็บ ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าดังกล่าวแล้วแตกต่างไปจากเมฆ หมอก น้ำค้างแข็ง และไอน้ำ หรือน้ำแข็งในรูปอื่นๆ ตรงที่หยาดน้ำฟ้าจะต้องตกจากบรรยากาศถึงพื้นดิน การวัดปริมาณของหยาดน้ำฟ้าใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับการวัดฝน ถ้าหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในเครื่องวัดนั้นมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง ต้องทำให้ละลายตัวเป็นน้ำเสียก่อนแล้วจึงวัดปริมาณของน้ำนั้นออกมาด้วยการ เทียบเป็นความสูง คือเป็นเซนติเมตร หรือเป็นนิ้วเช่นเดียวกับการวัดฝน (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloud (n.) เมฆ
mushroom cloud (n.) เมฆที่มีรูปร่างเหมือนเห็ด
scud (n.) เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว
nimbus (n.) เมฆฝน
haze (n.) เมฆหมอก Syn. cloud, mist
clear (adj.) ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก Syn. unclouded, cloudless, sunny
cloud (vt.) ปกคลุมด้วยเมฆ
cloud (vi.) มีเมฆมาก
cloud-capped (adj.) ที่มีเมฆปกคลุมอยู่
cloudless (adj.) ที่ไม่มีเมฆ Syn. clear, bright Ops. cloud
cloudlessly (adv.) อย่างไม่มีเมฆ
cloudy (adj.) ที่ปกคลุมด้วยเมฆ Syn. overcast
cloudy (adj.) ที่เหมือนเมฆ
cloudylike (adj.) เต็มไปด้วยเมฆหมอก Syn. dim, hazy Ops. unclouded
coma (n.) กลุ่มเมฆล้อมรอบส่วนหัวของดาวหาง
cumulus (n.) ชั้นเมฆ Syn. cloud
go in (phrv.) หายเข้ากลีบเมฆ
nebulous (adj.) เต็มไปด้วยเมฆหมอก Syn. dim, cloudylike, hazy Ops. unclouded
overcast (adj.) มีเมฆมาก See also: มืดครึ้ม Syn. cloudy, gloomy Ops. clear, bright
overcast (vi.) ปกคลุมด้วยเมฆมาก See also: มืดครึ้มเพราะมีเมฆมาก Syn. overcloud, darken Ops. brighten
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's stormyมีพายุ หนาวยะเยือก/หนาวจัด มีเมฆหมอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cloud, it tickles my nose.เมฆ มันทำให้จมูกฉันคันไปหมด
We have vertical walls of cirrus cloud formations.เมฆก่อตัวขึ้นเป็นกำแพง
The clouds are lifting, the sun is breaking through.เมฆดำจะจางหาย ดวงอาทิย์จะหรี่แสง
The sky started to fill up with dark clouds, there was a storm brewing--เมฆดำปกคลุมท้องฟ้า พายุโหมกระหน่ำ
The clouds that surround it are the realms where the atom's lone electron is permitted to roam.เมฆที่ล้อมรอบมัน เป็นอาณาจักรที่เดียว อิเล็กตรอนของอะตอม ได้รับอนุญาตให้เดินเตร่
The overflowing clouds are empty of noiseเมฆที่ลอยเต็มฟ้ามีแต่ความเงียบสงัด
That cloud looks just like kitten, ahh.เมฆนั่น เหมือน แมว อ่า
The cloud has fundamentally altered our DNA.เมฆนั่นเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน DNA ของเรา.
Storm clouds are gathering, Pepper.เมฆฝนกำลังก่อตัว เพ็พเพอร์
Rain clouds will move down south.เมฆฝนจะเคลื่อนลงไปทางใต้
USING SIMPLY THE MATERIAL THAT WE CAN SEE?เมฆยักษ์ของก๊าซที่ลอย อยู่ในพื้นที่ว่างเปล่า
A cloud of radiation engulfed our great planet.เมฆรังสีแผ่ปกคลุมทั่วโลกของเรา
The strangely-shaped cloud that was following you around town.เมฆรูปร่างแปลก ที่คอยตามเธอรอบเมือง
The haze covers little jasmineเมฆหมอกปกคลุมมะลิน้อย
The cloud is accelerating.เมฆเคลื่อนมาเร็วกว่าที่คาด.
The large magellanic cloud is a neighboring galaxy of our milky way.เมฆแมกเจลแลนใหญ่ เป็นกาแลคซีเพื่อนบ้าน ของทางช้างเผือกของเรา มันมองเห็นได้ในท้องฟ้า ของซีกโลกใต้
Clouds and haze completely hide the surface of Titan Saturn's giant moon.เมฆและหมอกควันอย่างสมบูรณ์ ซ่อนพื้นผิวของไททัน, ดาวเสาร์ดวงจันทร์ยักษ์
A cloud in the shape of a killer shark.เมฆในรูปของฉลามกินคน
Clouds don't buzz!เมฆไม่มีเสียงแบบนี้!
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
Its second is made on arrival in the night and fog.และไปพบกันอีกที ก็ที่ปลายทาง แห่งความมืด และเมฆหมอก
"Night and Fog"."ค่ำคืน และ เมฆหมอก"
And the fish pulled on steadily, and the boat moved into a tunnel of clouds.และปลาดึงบนอย่างต่อเนื่อง และเรือย้ายเข้าไปในอุโมงค์ ของเมฆ
Climb in the back with your head in the clouds and you're goneด้วยหัวของคุณในเมฆและคุณกำลัง หายไป
But in recent days a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community.เเต่ในช่วงหลังนี่... เมฆได้เข้าบดบังเเหส่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี่
I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.ผมตรวจสอบการพยากรณ์ อย่างละเอียดแล้ว ลมพัดขึ้นสูงและมี ม่านเมฆไอเอฟอาร์ตลอดทาง
If we get caught in a white-out, you can scratch one doctor and one pilot.พอเมฆยกตัวสูง เราก็จะมีช่อง
This is real thin.แต่ถ้าติดเมฆขึ้นมา ก็เสียนักบิน กับหมอ...
Tell me I'm nuts.บอกฉันฉันถั่ว มีการก่อตัวของ เมฆ
Except for early morning clouds the weather for the Greater Philadelphia area should remain the same....ยกเว้นในช่วงเช้า จะมีเมฆมาก... ...อากาศในตอนเหนือของฟิลาเดเฟีย จะยังคงเหมือนเดิม...
He can track a falcon on a cloudy day.พระองค์สามารถล่าเหยี่ยวได้แม้จะเป็นวันที่มีเมฆบัง
I don't know. Lasers being shot from the ground, reflecting up off the clouds.ฉันไม่รู้ อาจยิงแสงเลเซอร์จากพื้น แล้วไปกระทบกับกลุ่มเมฆ
Well, I'm a mushroom-cloud-layin' motherfucker, motherfucker.ดีฉันเห็ดเมฆ layin 'เวรตะไลตะไล
I will slip amongst them like a transparent thing.ผมจะแทรกซึมเข้าไป ประดุจเดินไปใน... ...กลีบเมฆ
That cloud looks like a camel.ดูนั่น! เมฆก้อนนั้นเหมือนอูฐ
Had his head in the clouds instead of looking where he was going!- และแม่ของแก ในหัวของเขามีก้อนเมฆเข้ามาแทนที่ ในการหาว่าเขาจะไปที่ไหน!
That is a pyroclastic cloud.นั่นคือเมฆ pyroclastic
# I don't mind if they're cloudy or brightไม่นำพา เมฆาหม่น หรือฟ้าใส
You dream of setting fire to God knows what, of rising above your times like a dazzling cloud, leaving everyone terrified and admiring.ความฝันของเธอ คือการเขียนงานเกี่ยวกับความมืดหม่น เหมือนท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆหมอก แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวน
The Hans call me Dark Cloud.พวกฮาน เรียกฉันว่าเมฆดำ

เมฆ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมฆ
Back to top