ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพียงใด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพียงใด*, -เพียงใด-

เพียงใด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพียงใด (ques.) how (far, high, long) See also: how much, how many Syn. แค่ไหน, เท่าใด
เพียงใด (adv.) how much/many See also: how Syn. แค่ไหน, เท่าใด
English-Thai: HOPE Dictionary
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)
type-aheadพิมพ์ล่วงหน้าหมายถึง บัฟเฟอร์ (buffer) ส่วนหนึ่งในหน่วยความจำ ที่ทำให้สามารถสั่งให้แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ล่วงหน้า (พิมพ์ลงบนกระดาษก่อนที่จะแสดงผลนั้นบนจอภาพ) อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับหน่วยความจำด้วยว่า การกันที่เป็นบัฟเฟอร์ไว้ให้นั้น ได้มีการกำหนดไว้ให้มากน้อยเพียงใด โดยปกติ ระบบดอสจะกันไว้เพียง 15 ตัวอักษร ฉะนั้นพอพิมพ์ได้ 15 ตัวก็จะหยุด ดังนี้เป็นต้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You truly love each other, and so you might have been truly happy.เจ้ารักกันอย่างลึกซึ้งจริงๆ และแม้ว่าเจ้าจะมีความสุขเพียงใด
How... how beautiful you look.ว่า... เธอสวยเพียงใด
I used to lie there on that rug and how I missed you when you went away.หม่อมฉันต้องโกหกว่ามันอยู่บนพรม และคิดถึงพระองค์มากเพียงใดเมื่อพระองค์จากไป
I remember now how much I loved them.ข้าจำได้แล้วว่าข้ารักพวกเขามากเพียงใด
How wonderful will be, the end of all things, as my body rots, and I am destroyed.จะน่าประหลาดเพียงใด สิ้นสุดในทุกๆสิ่ง เหมือนร่างกายของฉันที่เน่าเปื่อย และ ฉันถูกทำลาย
He wrote to Allie that he was sorry and stupid for breaking up with her.เขาเขียนจดหมายถึงอัลลีย์ / บอกเธอว่าเขาเสียใจและโง่เง่าเพียงใด ที่เขาบอกเลิกเธอ
'He pushes things ardently but nothing bears fruit. ''ถึงแม้จะพยายามทำสุดความสามารถเพียงใด แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ค่อยดีกลับมา '
So I whisper only to God's ears that I love and thank him.ดังนั้นผมจะกระซิบคำ ๆ นี้ ที่ข้างหูพระเจ้าเท่านั้น ว่าผมรักและรู้สึกขอบพระคุณท่านเพียงใด
So I whisper only to God's ears that I love and thank him.ดังนั้นผมจะกระซิบคำ ๆ นี้ ที่ข้างหูพระเจ้าเท่านั้น ว่าผมรักและขอบคุณท่านเพียงใด
No one will ever forget that night and what it meant for this country.ไม่มีใครลืมว่าคืนนั้น... ...มีความหมายเพียงใดต่อประเทศนี้
But I remember how important... the thing I forgot was, by instinct.แต่ฉันจำได้โดยสัญชาตญาณ ว่าสิ่งที่ฉันลืมไปมีความสำคัญเพียงใด
I know my love for you will only hurt you.ฉันรู้ว่า ความรักของฉันที่มีให้นาย มันทำร้ายนายเพียงใด
And so my king died and my brothers died barely a year ago.ข้าครุ่นคิดถึงพิชัยยุทธ์ของ ราชันข้าอยู่นาน แล้วเวลาก็แสดงว่าท่าน ปรีขาเพียงใด และจากชาวกรีกถึงชาวกรีก
I want Zhao Jian to know the power of the Huo familyข้าจะให้ เส้าเจียน มันได้รับรู้ว่า เพลงหมัดของสกุล ฮั่ว นั้นแข็งแกร่งเพียงใด
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์
Fifth, You would know how beautiful sky, star, flowers and trees' are.ห้า คุณจะรู้ว่า ท้องฟ้าสดใสเพียงใด ดวงดาว ดอกไม้ และต้นไม้ช่างงดงาม
Technology, though-- it always gets better.ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี จะพัฒนาขึ้นเพียงใด
You're the one who should know the best, how hard it is to be a store managerเธอน่าจะรู้ดีที่สุดว่าการได้เลื่อนเป็นผู้จัดการห้างนั้นมันยากเย็นเพียงใด
You can prove to your pussy husband how much you love him.คุณพิสูจน์ให้สามีแกรู้สิว่าแกรักเค้ามากเพียงใด
How far will we go?จะต้องไปอีกไกลเพียงใด?
How much I care for youว่าฉันนั้นรักท่านมากเพียงใด
I imagine it must be overwhelming on your first day of classes... but your father insisted.ฉันนึกภาพออกว่ามันเต็มตื้นเพียงใด ในวันแรกของการเรียน แต่ว่าพอของเธอยืนกรานมา
Throughout this ordeal, if we've learned anything it's that human life is sacred.การที่ผมได้ผ่านงานที่เสี่ยงและอันตราย\ ถ้าเราได้รับเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น ...จะรู้ว่าชีวิตมนุษย์มีค่าเพียงใด
Oh can't you see what you mean to me?โอ้ เธอไม่เห็นหรือ ว่าเธอสำคัญกับฉันเพียงใด
You've proved your courage, but you must prove your wisdom.ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าท่านกล้าหาญเพียงใด
Let's see if your thing is good-looking, tooอยากรู้จริงๆว่า ของลับของท่านจะงดงามเพียงใด
I want to see how beautiful you areข้าอยากเห็นว่าเจ้างดงามเพียงใด
It mattered not how many foes he faced.แม้คู่ต่อสู้จะมากมายเพียงใด
Although the future is a little bit frighteningแม้ว่าอนาคตข้างหน้าจะน่ากลัวสักเพียงใด
I understand she has offended you. You wish to replace her as queen.หม่อมฉันรู้ว่านางได้ทำให้พระองค์ขุ่นเคืองเพียงใด พระองค์ปรารถนาให้มีคนแทนที่นาง
How easy it would be toว่ามันง่ายดายเพียงใด
How much worse is it then for the lone man, the lone woman, stricken by a private calamity?แล้วมันจะเลวร้ายกว่าเพียงใด สำหรับชายหรือหญิงที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว เผชิญกับเภทภัยที่เป็นส่วนตัว
# Ocean's too wideมหาสมุทรจะกว้างเพียงใด
I know how important it is for you and how much pain you do it.รู้ว่ามันสำคัญต่อคุณมากแค่ไหน และ คุณเจ็บปวดมากเพียงใด
Now, as sad as that is, if the families didn't stay on you, at a certain point,แต่ตอนนี้ น่าเศร้าเพียงใดที่ ครอบครัวไม่อยู่แล้ว
Reid: "Light thinks it travels faster than anything."แต่มันคิดผิด ไม่ว่าแสงจะเดินทางได้เร็วเพียงใด"
"no matter how dark the moment, love and hope are always possible.""ไมว่าช่วงเวลานั้นจะมืดมนเพียงใด, ความรักและความหวังยังคงเป็นไปได้เสมอ."
I clearly know that how cruel those feelings of regrets are.ฉันรู้ดีว่าความรู้สึกเสียใจมันโหดร้ายเพียงใด
No matter how many trials there are in this world,ไม่ว่าในโลกนี้จะมีความเจ็บปวดมากเพียงใด
You understand how he's feeling, how lost he truly is.ลูกเข้าใจความรู้สึกนั้นดี ว่าเขานั้นรู้สึกสูญเสียเพียงใด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพียงใด
Back to top