ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นสุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นสุข*, -เป็นสุข-

เป็นสุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นสุข (adv.) happily See also: pleasantly, gladly Syn. สุข Ops. เป็นทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune
wallop(วอล'ลัพ) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่างรุนแรง,ตีพ่ายแพ้ยับเยิน,ควบม้า,อิทธิพลที่มีมาก,ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.
English-Thai: Nontri Dictionary
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elationร่าเริงเป็นสุข,อารมณ์ครึ้มใจ,ความรู้สึกเป็นสุขมาก,อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง,ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
on cloud nine (idm.) เป็นสุขมาก (คำไม่เป็นทางการ)
bungling (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. inappropriateness, sorrow
euphoria (n.) ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และเป็นสุขอย่างที่สุด See also: ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข Syn. ecstasy, elation, happiness
inappropriateness (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. bungling, sorrow
infelicity (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. inappropriateness, bungling, sorrow
joy (n.) สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข Syn. delight
oasis (n.) สถานที่หรือเวลาเป็นสุข See also: สถานที่หรือเวลาปลอดความทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is pleasing to once again have friends.เป็นสุขที่ได้กลับมามี... สหาย
You happy out there, are you?อยู่ข้างนอก คุณเป็นสุขงั้นรึ
His happiest days were over when your days began.วันอันเป็นสุขของเขาจบลง ยามวันของเธอเริ่มต้น
Blessed art thou among women... and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.เจ้าเป็นสุขในสตรี ... และความสุขเป็นผลไม้ ของมดลูกของเจ้าพระเยซู
I hope you enjoy your time together!ไปเป็นสุขกันที่ชอบๆ เถอะ
Your game is healthy and happy.สุขภาพดี และเป็นสุขดี
"was the scented May, and thus you used to spend your days."มันเป็นเดือนพฤษภาอันหอมหวาน... ที่ท่านเคยใช้เวลาอันเป็นสุข
If anyone has any objections, let them speak now or forever hold their peace.หากมีใครค้าน บอกได้เดี๋ยวนี้ หรือไม่ก็อยู่อย่างเป็นสุขตลอดไป
Come on, Green. I used to make a good living around here because cops like you guys couldn't find tits in a strip joint.ไม่หรอก กรีน ฉันเคยมีชีวิตอย่างเป็นสุขที่นี่ เพราะตำรวจอย่างพวกนาย ในบาร์เปลื้องผ้ายังไม่มีอะไรให้ดูเลย
Please wait in peace until that day.โปรดคอยอย่างเป็นสุข จนกว่าจะถึงวันนั้น
Look, everybody's getting excited here.ฟังนะ ตอนนี้ทุกคนอยู่ไม่เป็นสุขกันแล้ว
Let Big Boss take a rest in peace.ให้หัวหน้าใหญ่หยุดพักอย่างเป็นสุขเถอะ
Take care and be well.รักษาตัว และอยู่เป็นสุขนะ..
We'll be happy together until our last moments.เราจะอยู่กันอย่างเป็นสุข จนตายจากกัน
Trust me. I'll sleep better at night.เชื่อฉัน ฉันคงหลับอย่างเป็นสุข
And the feeling of absolute happiness.และความรู้สึกเป็นสุขอย่างแท้จริง
"Some find happiness in the shades of a new world"บางความรู้สึกที่เป็นสุขอยู่ในความมืด ของโลกใบใหม่
Because Mr. Cole has ways of making life very, very uncomfortable.เพราะเลนนี่เก่งมากเรื่อง ทำให้ชีวิตคนอื่นอยู่ไม่เป็นสุข
...but goin' to war was not a choice for us.- เป็นสุขๆเถิด - เราไม่รู้เรื่องการเมือง
But they are in peace.แต่ที่ไหนได้ เขากลับอยู่เย็นเป็นสุข"
Everyone's twitchy as hell, man.ทุกคนอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนตกอยู่ในนรก
You know, one of the joys of cohabitationสิ่งที่ทำให้การอยู่ด้วยกันเป็นสุขก็คือ
I can see a Camelot that is fair and just.ข้าเห็นคาเมลอตอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
And believe me the silence has been blissful.เชื่อฉันสิ ความเงียบนั้นน่าเป็นสุข
School or pleasure?การเรียนหรือความเป็นสุขดีล่ะ
Oh, school... or pleasure.โอ๊ะ การเรียน... หรือความเป็นสุข
Even though she's passed on, her face looks so peaceful.ถึงจะสิ้นไปแล้ว แต่หน้าท่านก็ยังดูเป็นสุขนะ
If that's what they want, I know plenty of cops who'd be happy to oblige.ถ้านั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ ผมรู้ว่ามีตำรวจมากมาย ที่จะช่วยทำให้เขาเป็นสุข
"blessed are the merciful for they shall obtain mercy"--jesus."บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณา"... พระเยซูตรัส
"blessed are the pure in heart, for they shall see god"--jesus."บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า"... พระเยซูตรัส
For theirs is the kingdom of heaven."ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา"
Why not? You've lived here happily for years.ทำไมหละคุณก็อยู๋ อย่างเป็นสุขมาหลายปี
And your mind will never be at ease.และใจเธอจะไม่มีวันเป็นสุขไ้ด้
And I have to say, I'm not a fan of your brother, so screwing him would delight me.และฉันต้องบอกว่าฉัน ไม่นิยมพี่ชายของนาย ดังนั้นแกล้งเขาได้ จะทำให้ฉันเป็นสุข
Booth would be very unhappy if you died.บูธคงไม่เป็นสุขนักหรอก หากคุณต้องเสียชีวิต
I've just, I've never been this happy before.ฉันไม่เคยอยู่อย่างเป็นสุขก่อนที่
♪ I feel happy inside. ♪#ฉันรู้สึกเป็นสุข# #ข้างใน#
♪ I was all right ♪#ฉันก็อยู่เป็นสุขดี#
I've had better Mondays.ฉันเคยเป็นสุขกว่านี้
The entire country was poor beyond belief, could its people be doing any better?ประเทศของเรายากจน ไร้ความน่าเชื่อถือ ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ยังไง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นสุข
Back to top