ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นผลดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นผลดี*, -เป็นผลดี-

เป็นผลดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นผลดี (v.) be beneficial See also: be advantageous, be useful, be profitable, be good Syn. เป็นประโยชน์, ดี Ops. เป็นผลเสีย
English-Thai: HOPE Dictionary
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
noninterlaced(จอภาพ) ชั้นดี ใช้บอกคุณภาพของจอภาพ ที่แสดงว่า ภาพบนจอนิ่ง ไม่เต้น ซึ่งเป็นผลดีกับสายตามาก หากจะซื้อคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพใหม่ ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะจะช่วยป้องกันมิให้ตาเสียได้
prejudicial(เพรจจะดิช'เชิล) adj. เป็นผลร้าย,ทำให้เสียหาย,ไม่เป็นผลดี,ทำให้เสียเปรียบ., See also: prejudicialness n., Syn. detrimental
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
English-Thai: Nontri Dictionary
beneficial(adj) เป็นประโยชน์,เป็นผลดี
efficacious(adj) เป็นผลดี,ประสิทธิภาพดี,ได้ผลชะงัด
inefficacious(adj) ไม่ชะงัด,ไม่เป็นผลดี
inure(vi) เป็นผลดี,มีประโยชน์,มีผลบังคับใช้
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
untoward (adj.) ซึ่งไม่เป็นผลดี See also: ซึ่งไม่เป็นประโยชน์, ซึ่งไม่เอื้ออำนวย Syn. unfavorable, unfortunate Ops. fortunate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't think it will lead to a good resultฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นผลดีอะไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's good for both clubs.เป็นผลดีต่อคลับของเราทั้งสอง
This'll float the Cause. Keep Sam Crow and us in business.เป็นผลดีเดินหน้าโครง ต่อSam Crowและในธุรกิจของพวกเรา
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน
Wait a minute. Maybe I could turn this thing to my advantage.เดี๋ยวก่อน เราอาจใช้เรื่องนี้ ให้เป็นผลดีกับฉันได้
It also says they're probably vegetarians because they would have realized the benefits of such a diet.เขาบอกด้วยว่าพวกมันอาจเป็นมังสะวิรัติ เพราะจะเป็นผลดีกับพวกมัน
Somehow, his body was able to change the disease mold it to his benefit.อย่างไรก็ตาม,ร่างกายเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโรคร้าย ให้มาเป็นผลดีของเขา
Look, I don't know what you did or who you're working for but I promise you this, you're gonna play ball one way or the other.ฟังนะ ผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรมา และผมก็ไม่รู้ว่า คุณกำลังจะทำอะไร แต่ผมบอกคุณได้เลยว่า... การนิ่งเงียบแบบนี้ ไม่เป็นผลดีกับคุณแน่
I think it's bad for you too.ฉันคิดว่ามันไม่เป็นผลดีกับเธอด้วย
If you work too hard, something might happen to you.ถ้าท่านทำงานหนักเกินไป จะไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของท่าน
Because of this incident, if you gain the King of Han Nation's heart, nothing would be more beneficial.เพราะเหตุการณ์นี้ ถ้าท่านได้ใจของจักรพรรดิ์ฮั่นแล้ว คงไม่มีอะไรจะเป็นผลดีกับเรามากกว่านี้แล้ว
If you strike Do-Chi now, it will not be good.ถ้าเรามีเรื่องกับโดชิตอนนี้ มันจะไม่เป็นผลดีกับเรา
It's not good for you to know any more than that.มันจะไม่เป็นผลดีกับท่านถ้าท่านรู้มากกว่านี้
This exercise is good for the back muscles.การออกกำลังมันเป็นผลดีกับกล้ามเนื้อหลัง
I like having you handy, Doctor. It has its advantages.ฉันเห็นว่ามันเป็นผลดีนะ หมอ มันมีประโยชน์ของมันเอง
That's not good for creatures like polar bears who depend on the ice.นั่นไม่เป็นผลดีสำหรับสัตว์อย่างหมีขั้วโลก ที่ต้องพึ่งพาพื้นน้ำแข็ง
The right-handed isomer of the drug thalidomide is a perfectly fine, good medicine to give to a pregnant woman to prevent morning sickness.ก่อให้เกิดโรคไอโซเมอร์ จากยาเสพติดกล่อมประสาททำให้ทารกเกิดมามือและแขนกุด อย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกัน เป็นยาที่ดีเช่นเดียวกัน เป็นผลดีต่อหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการแพ้ท้อง
However, if he by chance fails, this might turn out favourable for you, manager.แต่ว่าถ้าเค้าทำพลาดล่ะก็ มันจะเป็นผลดีกับคุณนะครับ ผู้จัดการ
Cooperation with IA has its upside in the department.ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ เป็นผลดีในตำแหน่งนะ
It's our experience in task force situations that excessive personnel can be counterproductive.ตามประสบการณ์ประสบการณ์ของผมในสถานการณ์นี้ จำนวนคนที่มากเกินไปไม่เป็นผลดีต่องานนี้
They've been through your records,too.มันคงไม่เป็นผลดีกับประวัตินายด้วย.
I understand the need to make an executive decision for the good of the club.ฉันเข้าใจดีว่าต้องให้ หัวหน้าใหญ่เป็นคนตัดสินใจ สิิ่่งที่เป็นผลดีต่อคลับ ฉันเข้าใจ
Well, actually, the leverage was just a fortunate byproduct of my community spirit.ที่จริงเป็นแค่เพียงการเพิ่มอำนาจ เป็นผลดีกับสินค้ากับเจตนารมณ์ของสังคมของฉัน
I'm sorry, but their future in that world shall be good.ขอโทษ, ต่อนี้ไป คดีโลก เป็นผลดี
They are no good to us dead.พวกมันตายจะไม่เป็นผลดีกับเรานะ
Playing games is not going to be good for either of us.เล่นตุกติกไปก็ไม่เป็นผลดีต่อเราคนใดคนหนึ่งหรอก
Everything we do is to help you.ทุกสิ่งที่เราทำนั้นล้วนเป็นผลดีแก่เธอนะ ได้โปรด
Panic doesn't help anyone.ข่าวร้ายไม่เป็นผลดีต่อใครเลย
Maybe a little too smart for his own good.บางทีฉลาดให้น้อยจะเป็นผลดีกับตัวเขาเอง
I'm not sure anything I do is for the good of the club.ฉันไม่เเน่ใจอะไรทั้งนั้น กับสิ่งที่ฉันทำจะเป็นผลดีต่อคลับไหม
We feel it would be best for all concerned if you stopped dealing arms to the One-Niners and the Mayans.พวกเรารู้จะเป็นผลดี ต่อทุกฝ่าย ถ้านายหยุดซื้อขายอาวุธปืน ให้กับพวกไนเนอร์และพวกมายันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
It would be good for the school. Show everyone that appearances don't matter.มันจะเป็นผลดีต่อ ร.ร. ให้ทุกคนรู้ว่าภาพลักษณ์ไม่สำคัญ
Anything that takes away our time from rehearsing Doesn't serve the team.อะไรที่ทำให้เราเสียเวลาซ้อม ไม่เป็นผลดีต่อทีม
The result is inadmissible in court but it could have positive effect on the prosecutor.ถึงผลมันเอาไปใช้ในชั้นศาลไม่ได้ แต่มันอาจจะเป็นผลดีกับโจทก์ก็ได้
Doesn't hearing something that good... inspire you to aim even higher?บางทีสิ่งที่เธอได้ยินอาจจะเป็นผลดี เพราะมันจะช่วยผลักดันเธอให้ถึงเป้าหมาย
So you no good to beat him on his return certainly write without youการทำร้ายเค้าไม่เป็นผลดี เค้าจะกลับไปเขียนถึงท่านอีก
The risks are greater for devon if we don't use him.ความเสี่ยงนี้เป็นผลดีกับเดวอนมากกว่า และถ้าเราจะไม่ใช้เขา
The relationship that you have with your brother seems dangerously codependent.ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับน้องชาย ดูไม่เป็นผลดีต่อกันและกัน
So much is changing in farming and business that if we remain ignorant, there will be those that will take advantage.มีหลายอย่างเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ทำฟาร์มและธุรกิจ ถ้าเราาละมันไว้ได้บ้าง นั่นสิถึงจะเรียกว่าเป็นผลดี
Doesn't help the situation.นั่นไม่ช่วย ให้เป็นผลดีนะ
It's a small price to pay. For what?แต่มันเป็นผลดีนะ สำหรับอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นผลดี
Back to top