ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นครั้งคราว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นครั้งคราว*, -เป็นครั้งคราว-

เป็นครั้งคราว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นครั้งคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว Ops. บ่อย, เป็นประจำ
English-Thai: HOPE Dictionary
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
fitful(ฟิท'ฟูล) adj. เป็นครั้งคราว,เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ, See also: fitfully adv. fitfulness n.
interval(อิน'เทอเวิล) n. เวลาระหว่าง,ช่วงระหว่าง,ช่วงห่าง,เวลาว่าง,เวลาพัก,ความแตกต่างของเสียง -at intervals เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งคราว, Syn. rest,pause,break,recess
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว
English-Thai: Nontri Dictionary
occasional(adj) แล้วแต่โอกาส,เป็นครั้งคราว
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว
OFF AND off and on(adv) บางครั้งบางคราว,เป็นครั้งคราว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
casualโดยบังเอิญ, เป็นครั้งคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Market ตลาด สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
every now and again (idm.) เป็นครั้งคราว See also: บางครั้ง
every now and then (idm.) เป็นครั้งคราว See also: บางครั้ง
every once in a while (idm.) เป็นครั้งคราว See also: บางครั้ง
chippie (sl.) ผู้ใช้ยาเสพย์ติดเป็นครั้งคราว
infrequent (adj.) ซึ่งเป็นครั้งคราว Syn. irregular Ops. regular
macula (n.) จุดสีดำบนดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว See also: จุดบอดบนดวงอาทิตย์ซึ่งมีผลต่อสนามแม่เหล็ก
occasional (adj.) ซึ่งเป็นครั้งคราว Syn. infrequent, irregular Ops. regular
sunspot (n.) จุดสีดำบนดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว See also: จุดบอดบนดวงอาทิตย์ซึ่งมีผลต่อสนามแม่เหล็ก Syn. macula
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then, as will happen from time to time, the case went completely cold.และแล้ว,อย่างที่เคยเกิดขึ้น เป็นครั้งคราว คดีกลายเป็นแฟ้มคดีค้าง
Occasionally, something happens that triggers Mozzie to revisit his childhood.เป็นครั้งคราว บางอย่างเกิดขึ้น มันทำให้มอสซี่ระลึกถึง วัยเด็กของเขา
We give him odd jobs now and then.เราให้เขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้างเป็นครั้งคราว
You don't mind an occasional metaphor, do you?คุณไม่ทราบเป็นครั้งคราวอุปมาคุณ?
This will pass. We all think like this now and then.เดี๋ยวก็ลืมเอง เราทุกคนก็ฝันเฟื่องเป็นครั้งคราว
One of the questions that comes up periodically is to what extent could corporation be considered to be psychopathic.คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือ เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต มากน้อยแค่ไหน
Still, a girl likes to be crossed in love now and then.ยังไงก็ เด็กสาว ก็ควรผิดหวังในความรักบ้าง เป็นครั้งคราว
He doesn't react beyond asking an occasional question.เขาไม่ได้แสดงทีท่าอะไร แต่ก็มีถามแทรกบ้างเป็นครั้งคราว
We are facing intermittent power failures which...ตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว
I dress up occasionally. You have a problem with that?ฉันใส่บ้างเป็นครั้งคราว แกมีปัญหาหรือไง
Because I'm just too fucked up for this.เติมน้ำมัน เป็นครั้งคราว
Our patient, who's been known to take a few drinks on non-occasions, vomits blood and collapses on a trip to China.คนไข้ของเราเท่าที่เรารู้ดื่มเล็กน้อย\ ไม่เป็นครั้งคราว อาเจียนเป็นเลือดและหมดสติ\ ขณะเดินทางไปเมืองจีน
Drugs could have caused intermittent tachycardia.ยาหลายตัวมีผลให้หัวใจ เต้นเร็วผิดปกติเป็นครั้งคราว
Also, be prepared to go to prison sometimes.แล้วก็ เตรียมเข้าคุกเป็นครั้งคราว
It's been happening there since the 1960s, and the FBI have been dropping in from time to timeมันเกิดขึ้นตั้ง แต่ปี1960 และFBIก็มาเป็นครั้งคราว
Will he whistle while he works, or will he just skip around the house occasionally?เขาจะผิวปากเวลาทำงานมั้ยครับ แล้วจะกระโดดโลดเต้นในบ้านเป็นครั้งคราวรึเปล่า
Yes, the suburbs are filled with sinners, some of who occasionally... repent.ใช่ ชานเมืองเต็มไปด้วยคนบาป บ้างก็สำนึกผิด... เป็นครั้งคราว
And page me if she becomes bradycardic or starts having apnea spells.แล้วเพจเรียกฉันนะ ถ้าเธอเริ่มมีอาการหัวใจเต้นช้า หรือหยุดหายใจเป็นครั้งคราว
So it's happening some of the time?งั้นก็เกิดขั้นบ้างเป็นครั้งคราวงั้นสิ?
And from time to time, I'd come here to write.และเป็นครั้งคราว ที่ฉันกลับมา เพื่อเขียนหนังสือ
It'll take more than the occasional stuffed animal to convince those children they still have a father.มันจะใช้เวลามากกว่ายัดสัตว์เป็นครั้งคราว ... ... ที่จะโน้มน้าวให้เด็กเหล่านี้พวกเขายังมีพ่อ
And every now and then, people die mysteriously,และเป็นครั้งคราว คนตายอย่างลึกลับ,
I do that myself from time to time.ฉันว่าตัวเองเป็นครั้งคราว
And we can even arrange for you to see your family from time to time- your dear Annabelle.อีกทั้งเรายังจัดให้ินาย ได้พบกับครอบครัวอีกด้วย เป็นครั้งคราวไป... แอนนาเบลน้องสาวที่รักของนาย
One epidemic at a time.โรคระบาดเป็นครั้งคราว
I mean, at least sometimes.อย่างน้อยเป็นครั้งคราว
I believe I'll gain more acceptance by arbitrarily siding with your friends from time to time.ฉันเชื่อว่าจะได้การยอมรับมากกว่า ถ้าเข้าข้างเพื่อนคุณเป็นครั้งคราว
Black out from time to time.หมดสติวูบไป เป็นครั้งคราว
Junkies randomly attacked his family?ขี้ยาที่ทำร้ายคนในครอบครัว เป็นครั้งคราว
Even though God tests me from time to time, he doesn't torture me for too long.ถึงแม้ว่าพระเจ้าทดสอบฉันเป็นครั้งคราว แต่เขาไม่ทารุณกรรมฉันนานเกินไป
Well, Mozart was said to occasionally meow like a cat, but he got on all right.ดีโมซาร์ทได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งคราว meow เหมือนแมว แต่เขาได้ทางด้านขวาทั้งหมด
So he's occasionally depressed.ดังนั้นเขาตกต่ำเป็นครั้งคราว
I just have sex with your son sometimes.ฉันก็แค่คนที่มีเซ็กส์กับลูกคุณเป็นครั้งคราว
It's not easy, but we can bend it on occasion.ถึงมันจะไม่ง่ายแต่เราสามารถ หักเหมันได้เป็นครั้งคราว
We checked in with him from time to time.ผมไปเยี่ยมอาเมียร์บ้างเป็นครั้งคราว
I've been seeing occasional flashes of light.บางครั้งฉันก็เห็นแสงบ้างเป็นครั้งคราว
Sean Walker, has surfaced occasionally.ชอน วอล์คเกอร์ ปรากฏตัวเป็นครั้งคราว
You know, one of the perks of living in New York City is the casual exhibitionism.คุณรู้ไหมครับ ข้อดีข้อหนึ่งของการอยู่ในนิวยอร์ค คือการได้โชว์เป็นครั้งคราว
It's not uncommon for us to lose our way spiritually from time to time, to feel...มันไม่แปลกสำหรับเรา ที่จะเกิดการสูญเสีย จิตวิญญาณเป็นครั้งคราว แล้วรู้สึก...
According to the Relationship Agreement, on the anniversary of our first date, he must take me to a nice dinner, ask about my day and engage in casual physical contact that a disinterested onlooker might mistake for intimacy.ในวันครบรอบ 1 ปีจากเดทแรกของเรา เขาต้องพาฉันไปดินเนอร์ที่ดีๆ ไถ่ถามว่าแต่ละวันเป็นไงบ้าง และมีความสัมพันธ์ทางกายบ้างเป็นครั้งคราว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นครั้งคราว
Back to top