ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เนื้อที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เนื้อที่*, -เนื้อที่-

เนื้อที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนื้อที่ (n.) zone See also: area, dimension, space Syn. พื้นที่
English-Thai: HOPE Dictionary
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
acreage(-ริจฺ) n. จำนวนเนื้อที่เป็นเอเคอร์
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
constrictorn. งูที่สามารถรัดเหยื่อให้ตาย,กล้ามเนื้อที่บีบตัว,ผู้บีบ,สิ่งหรือเครื่องบีบ
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว
coquille(โคควิล') n. อาหารเนื้อที่อบในเปลือกหอย
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
clipboardคลิปบอร์ดกระดาษทดหมายถึง เนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และระบบวินโดว์ของพีซี เนื้อที่ที่กันเอาไว้ส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนกระดาษทด ที่หากใช้คำสั่ง cut หรือ copy (ใต้เมนู Edit) แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะนำข้อความหรือภาพที่ถูก cut หรือ copy นั้นไปเก็บไว้ที่นั่น ข้อความหรือภาพที่อยู่ในนั้น จะอยู่ในกระดาษทดหรือคลิปบอร์ดนี้จนกว่าจะมีข้อความหรือภาพใหม่ไปทับ เราสามารถนำข้อความหรือภาพที่อยู่บนกระดาษทดนี้ไปวางหรือ paste ลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมใดก็ได้ ดู copy, cut, paste ประกอบ
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
data bankคลังข้อมูลหมายถึง ที่หรือแหล่งเก็บข้อมูล หรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะอยู่กับหน่วยงานคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร อาจเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของ ผลผลิต เนื้อที่การเกษตร รายละเอียดเกี่ยวกับกสิกร สัตว์ที่ใช้ในการเกษตร สินค้าเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
drop capหมายถึงอักษรตัวโตกว่าขนาดปกติตัวแรกของย่อหน้า โดยปกติส่วนบนจะมีระดับเท่ากับตัวอักษรอื่น ๆ แต่จะกินเนื้อที่ของบรรทัดที่สองและสาม
eps(อีพีเอส) ย่อมาจาก encapsulated postscript หมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ (post script) โปรแกรมประเภทนี้ใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจำมาก แต่มีลักษณะคมชัดกว่าภาพชนิดอื่น ราคาค่อนข้างแพง มักใช้นามสกุล (file type) ว่า EPS การสั่งพิมพ์ภาพประเภทนี้ ต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางชนิดเท่านั้น
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ
ems(อีเอ็มเอส) ย่อมาจาก expanded memory specification บางครั้งก็เรียกชื่อเต็มเลยว่า LIM-EMS ย่อมาจากคำว่า Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Specification อีเอ็มเอสนั้นเป็นโปรแกรมที่ขยายตัวประมวลผล 8088 ที่มีหน่วยความจำ 640 K ให้มีเนื้อที่มากขึ้น เพื่อให้มีที่พอบรรจุโปรแกรมโลตัส 1-2-3 ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) ขนาดใหญ่ ลงไปในหน่วยความจำที่มีขนาดเพียง 640 K ได้ ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอีเอ็มเอสนี้แล้ว เพราะหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่น ใหม่ ๆ มีขนาดใหญ่กว่าสมัยก่อนมาก
encapsulated postscriptภาพที่เก็บไว้ด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ใช้ตัวย่อว่า EPS (อ่านว่า อีพีเอส) หมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ (PostScript) โปรแกรมประเภทนี้ใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจำมาก แต่มีลักษณะคมชัดกว่าภาพชนิดอื่น ราคาค่อนข้างแพง มักใช้นามสกุล (file type) ว่า EPS การสั่งพิมพ์ภาพประเภทนี้ ต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางชนิดเท่านั้นดู postscript ประกอบ
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
file sizeขนาดแฟ้มข้อมูลหมายถึง จำนวนเนื้อที่ที่แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มใช้เมื่อเก็บลง ในจานบันทึก โดยปกติ จะวัดกันเป็นไบต์ (byte) , หรือ เคไบต์ (K byte)
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก
flexor(เฟลค'เซอะ) n. กล้ามเนื้อที่งอข้อต่อ
gravy(เกร'วี) n. น้ำของเนื้อที่ย่างใช้ราดอาหาร,เงินที่ได้มา หรือได้รับอย่างไม่ได้คาดถึงมาก่อน,ลาภลอย,งานเบา,
half cockตำแหน่งนกสับกึ่งไก,สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิงแผ่นวงจรครึ่งเดียวหมายถึง แผ่นวงจรขยาย (expansion card) ที่เมื่อนำมาเสียบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใช้เนื้อที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเสียไปกับเรื่องของการต่อเข้ากับเครื่อง
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
ibg(ไอบีจี) ย่อมาจาก interblock gap (ช่องว่างระหว่างบล็อก) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
interblock gapช่องว่างระหว่างบล็อกใช้ตัวย่อว่า IBG (อ่านว่า ไอบีจี) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง
compass(n) เข็มทิศ,เส้นรอบวง,วงเวียน,ขอบเขต,เนื้อที่,ระยะ
mensuration(n) การคำนวณเนื้อที่,การวัด
room(n) ที่ว่าง,ห้อง,โอกาส,เนื้อที่,ที่พัก
roomy(adj) ใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
space(n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ
spacious(adj) กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrophyความฝ่อลีบ, ความเหี่ยว, อะโทรฟีย์, การฝ่อลีบ, การเหี่ยวย่น, ลีบ, เนื้อที่น้อย, การเหี่ยว, ขนาดเล็กลง, การฝ่อ, ฝ่อลง, เนื้อฝ่อ, ฝ่อ, ลดขนาดลง, รอยบุ๋ม, เหี่ยวไป, แฟบ, ฝ่อลีบ, การฝ่อเหี่ยว, บางลง [การแพทย์]
Bornholm Diseaseกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอักเสบ [การแพทย์]
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Dead Spaceที่อับ,เนื้อที่เสียเปล่า,บริเวณที่ไม่มีอากาศสะอาดไหลผ่าน [การแพทย์]
Desktopโปรแกรมเดสก์ทอปโปรแกรมใดๆ ที่จัดแสดงเนื้อที่บนจอไว้ให้ทำงานเหมือนเนื้อที่บนโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Evergreen Forest ป่าไม่ผลัดใบ ป่าที่มีใบเขียวชะอุ่มอยู่ตลอดปี เนื่องจากปริมาณฝนตกมาก หรือมีความชุ่มชื้นตลอดปี ในประเทศไทยมีป่าไม้ประเภทนี้เป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซนต์ ของเนื้อที่ป่าของประเทศ แบ่งย่อยได้เป็น 4 ชนิด คือ Beach Forest, Coniferous Forest , Swamp Forest และ Tropical Evergreen Forest [สิ่งแวดล้อม]
Radiance - Radiant intensity per unit areaความเข้มของการแผ่ รังสีต่อหนึ่งหน่วยเนื้อที่ (ที่จุดหนึ่งจุดใดบนพื้นที่ผิวพื้นในทิศทางที่กำหนด) [อุตุนิยมวิทยา]
restore fileนำแฟ้มกลับมาเมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]
skeletal muscleกล้ามเนื้อยึดกระดูก, กล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง  เช่น กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ และ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ซึ่งทำงานคู่กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spreadsheetสเปรดชีต แผ่นตารางทำการเนื้อที่ขนาดใหญ่ในโปรแกรมสำหรับบรรจุตารางข้อมูลและสูตรคำนวณ แนวตั้งหรือสดมภ์ของตารางนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจาก A,B,C เรื่อยไป และแนวนอนก็มหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1,2,3 เรื่อยไป ช่องข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณเมื่อบรรจุข้อมูลและสูตรแล้ว โปรแกรมสเปรดชีตจะคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และถ้าหากเราเปลี่ยนค่าข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งไป ค่าในช่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนไปโดนอัตโนมัติเช่นกัน ผลก็คือสเปรดชีตมีประโยชน์มากในการคำนวณด้านต่างๆ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้โปรแกรมสเปรดชีตจัดทำกราฟต่างๆ หรือใช้บันทึกข้อมูลต่างๆได้ด้วย [คอมพิวเตอร์]
striated muscleกล้ามเนื้อลาย, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตามขวางอยู่รวมกันเป็นมัดที่บริเวณแขนขาและลำตัว ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอวัยวะที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
truncateตัดท้ายตัดบางส่วนของข้อมูล หรือข้อความที่ไม่สามารถบรรจุลงในเนื้อที่ที่กำหนดให้ได้ เช่น ชื่อยาวเกินไป กว่าจะพิมพ์ลงในกระดาษกาวพิมพ์เลขที่อยู่ ดังนั้นจึงต้องตัดส่วนท้ายออกไป [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
elbow-room (n.) เนื้อที่กว้างขวางทำให้เคลื่อนที่ได้สะดวก See also: เนื้อที่กว้างขวางทำให้ทำงานได้สะดวก Syn. ample, room
porterhouse (n.) เนื้อที่ตัดออกจากส่วนที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับสันอก
ring (n.) เนื้อที่ที่เป็นวงกลม See also: สนามวงกลม, สนามมวย Syn. arena
dogmeat (n.) เนื้อที่สำหรับให้สุนัขกิน
carrion (n.) เนื้อที่เน่าเปื่อย Syn. decaying flesh
decaying flesh (n.) เนื้อที่เน่าเปื่อย
acre (n.) หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์
adductor (n.) กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
allow for (phrv.) เผื่อเอาไว้ (เวลา สถานที่ เนื้อที่) See also: เตรียมเผื่อ, เตรียมเอาไว้
are (n.) หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร
broaden out (phrv.) ขยาย (ขนาดหรือเนื้อที่) See also: กว้างขึ้น (เนื้อที่)
carry through (phrv.) ยกผ่าน (พื้นที่, เนื้อที่, สถานที่)
chop (n.) ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ (ส่วนใหญ่ยังมีกระดูกติดอยู่ด้วย)
compact (adj.) ที่ใช้เนื้อที่น้อย
erector (n.) กล้ามเนื้อที่ยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
escalope (n.) ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ และไม่ติดกระดูก Syn. cutlet
filet (n.) ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
filet (vt.) ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet (n.) ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet (vt.) ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The meat you cooked today was really good.เนื้อที่คุณปรุงวันนี้ อร่อยมากเลย
The drive system could be operated manually so we were able to pull Discovery away from its decaying orbit around Io.ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะ ดึงดิสคัเฟอรี ห่างจากเนื้อที่โคจรรอบ ไอโอ
I believe this creature would be benign even if it had its eyesight and its other senses.ผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้ เป็นแค่ก้อนเนื้อที่มีตาและมีความรู้สึก
Please, sir.ถ้าหยั่งงั้นมันก้อน่าจะเป็นคฤหาสน์2ชั้นบนเนื้อที่ 100 เอเคอร์ *ประมาณ 200กว่าไร่
It's ten acres.มันมีเนื้อที่สิบเอเคอร์
Despite al the flowers, the smell of rotting flesh drove people away.แม้จะกลบด้วยดอกไม้ก็ยังได้กลิ่น เนื้อที่เน่าเปื่อย ทำคนไม่เข้าใกล้
It's a waste of deck space as it is in an unsinkable ship.เปลืองเนื้อที่เปล่าๆ กับเรือที่ไม่มีวันจม
... thatisbuttedup against each other.... ก้อนเนื้อที่อยู่ข้างบน เกาะกันอยู่
So if you're suggesting that rotted side of meat is art much less good art, then what are we going to learn?ถ้าเห็นว่าเนื้อที่เน่าเป็นศิลปะ... และเป็นศิลปะที่ไม่ดี แล้วเราจะเรียนรู้อะไร
A nice greeting, when I brought the meat order just for you.คำทักทายที่ดีหนิ เอาเนื้อที่สั่งมาส่งไง
And I couldn't get over that that's all that tethers us to this planet, you know that... fragile little muscle and it's tiny you know, in the scheme of things... and when you think about all the things that can stop it... there's got to be something else,ผมไม่เคยลืมภาพนั้นเลย นี่แหละโลกของเรา กล้ามเนื้อที่แสนบอบบางนั่น
Your fisherman muscles.นายมีกล้ามเนื้อที่สวยแบบนักประมง
I'm old-fashioned, but I don't think a cottage should be over 6000 square feet.-ฉันเป็นคนหัวสมัยเก่า แต่ไม่คิดว่ากระท่อมจะมีเนื้อที่มากกว่า 6000ฟุต
Slipped disc, my ass. Get behind me.กล้ามเนื้อที่หลังนั่น ช่างหัวมันสิ
I guess that's what happens when your fiancé tries to slice you up into small bloodless pieces.มันคงต้องเป็นแบบนี้ เมื่อคู่หมั้นของคุณ พยายามจะหั่นคุณเป็นก้อนเนื้อที่ปราศจากเลือด
We know about the illegal meats you've been importing, miss.เรารู้เรื่องเนื้อที่คุณลักลอบเข้ามา
I mean, she may have beenwearing a slip dress and doc martens at the time,but she definitely meant it.ฉันหมายถึง หล่อนอาจจะมี\กำลังใส่ชุดประโปรงยาว และสัตว์กินเนื้อที่นั่น แต่ หล่อนต้องหมายถึงอย่างนั้นแน่ๆ
They've been feeding on infected flesh.พวกมันไปกินเนื้อที่ติดเชื้อมา
Neville, there is room in here, come on.เนวิล, ข้างในมีเนื้อที่พอ เข้ามา พวกมันจะไม่ยอมหยุด
I can't guarantee that the meat here is antibiotic-free.ฉันไม่รับประกันนะ ว่าเนื้อที่นี่
I held off the worst of the infection, but you're gonna have to open it up, cut out and scrub away anything that's dead, working your way out, sewing it together and you got to try to make sure you don't re-infect it.ผมระวังแผลติดเชื้อมาก แต่คุณต้องเปิดมันออก ตัดและขัดเนื้อที่ตายออก แล้วเย็บแผลให้สนิท
We just used meat that fit with the Kansai-style.เราก็แค่ใช้เนื้อที่มันเข้ากันกับสไตล์คันไซ
I can tell you he didn't chew his food very well.ดูขนาดของเนื้อที่เขากลืนเข้าไปสิ
He was pissed the guy was taking up the whole bench, so he tried to shove him over, which didn't work too well, him being dead at the timeเขาหัวเสียที่ชายผู้นี้นอนกินเนื้อที่บนม้านั่ง เขาจึงพยายามผลักออกไป ซึ่งไม่ง่ายนัก เพราะตอนนั้นเขาตายแล้ว
Central Park covers almost 843 acres.เซ็นทรัลพาร์ค ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 843 เอเคอร์
I cut off one arm, then I cut off the other, and I'm not a good butcher!แล้วก็ตัดทิ้งอีกข้างหนึ่ง และผมก็ไม่ใช่คนชำแหละเนื้อที่ดี!
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่
In this city that stretches over 100 kilometers, the number of cars is almost equal to the number of inhabitants.เมืองนี้มีเนื้อที่กว่า100 กิโลเมตร จำนานของรถมีสัดส่วน เท่ากับจำนานผู้อยู่อาศัย
And that's happening.เนื้อโลมาเป็นเนื้อที่ถูกมองว่า เป็นสินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการนัก
The Chisso factory?ผู้บริโภคอาจจะนึกว่ากำลัง ซื้อเนื้อที่ดีต่อสุขภาพ
I seem to detect the faint odor of the forbidden meat.ฉันเหมือนจะได้กลิ่นเน่าๆ ของเนื้อที่ห้ามเอาเข้ามา
I want the two of you to bring me the most expensive meat.ฉันอยากให้เธอสองคนนำ เนื้อที่แพงที่สุดมา
Well, forcing anything is a base action, so the smile always turns out awkwardly.กลุ่มกล้ามเนื้อที่เหมือนจะเป็นการบังคับ ให้ยิ้มออกมาก็เหมือนกับการฝืนยิ้มนั่นเอง
These burns on your chest are pretty minor.But the one on your calf might be third-degree.แผลไหม้เหล่านี้บนหน้าอกของคุณ ค่อนข้างสวย แต่กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้งของคุณ อาจจะมีสามระดับ, คุณไม่เห็นด้วยซ้ำ
So, I'm isolating butcher shops, restaurants, butcher shops attached to restaurants.ผมทำการแยกร้านขายเนื้อ, และร้านอาหาร ร้านขายเนื้อที่อยู่ติดกับร้านอาหาร
Enhanced muscle attachments here and here indicate the victim was very strong.กล้ามเนื้อที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ยึดติดตรงนี้ และตรงนี้ ชี้ให้เห็นว่าเหยื่อเป็นคนที่แข็งแรงมาก
So the challenge when I wrote BASIC wasn't just to run at 4 k-bytes, but I also had to leave room for the users to run their programs in 4 k-bytes.เพราะฉะนั้นตอนที่ผมเขียนโปรแกรมBASIC ไม่ใช่แค่จะให้มันเพิ่มถึง4กิโลไบท์ แต่ผมต้องเผื่อเนื้อที่ให้ผู้ใช้ สามารถใช้โปรแกรมได้ถึง4กิโลไบท์ด้วย
I'm artist,Daisy,and the Sienna has plenty of room.ฉันเป็นจิตรกร เดซี่ และเซียน่ามีเนื้อที่มาก
Is a very, it's... the heart is a very complicated muscle.มันเป็นกล้ามเนื้อที่ซับซ้อน
But, you know, the strongest muscle in my body is my heart.แต่คุณรู้ไหมกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในตัวผม คือหัวใจ

เนื้อที่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占める[しめる, shimeru] Thai: กินเนื้อที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เนื้อที่
Back to top