ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cutlet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cutlet*, -cutlet-

cutlet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cutlet (n.) เนื้อแผ่น See also: เนื้อชิ้นบางๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
cutlet(คัท'เลท) n. เนื้อแผ่นทอด,ชิ้นเนื้อทอด
English-Thai: Nontri Dictionary
cutlet(n) เนื้อทอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had some beautiful cutlets... that were cut just right... that I was going to fry up as an appetizer.ที่แล่เป็นแผ่นบางๆ และไปทอดสำหรับเรียกน้ำย่อย
Cutlets with black pepper? No sauce?สเต๊กหมูราดพริกไทยดำหรอ ไม่ใส่ซอส เอาแต่พริกไทยดำเนี่ยนะ
Cutlets are my favorite!ผมชอบสเต๊กหมูมากเลยครับ
Not to mention that little cutlet, Sam Sparks.นี่ยังไม่ได้พูดถึงสาวน้อย แซม สปาร์คส นะ
You will each enhance your bust with an additional pair of chicken cutlets, in an attempt to add some jiggle to what is the most boring routine I have ever witnessed.พวกเธอต้องเสริมอึ๋มขึ้นอีก ด้วยการไปกินไก่ทอดซะ ฉันต้องพยายามเปลี่ยนอิริยาบถ
Sandbags, slap yourself with a chicken cutlet.ยัยอึ๋ม เอาไก่นั่นตบหน้าตัวเองซะ
But to be sure, slap yourself with a chicken cutlet.แต่ถ้าให้ชัวร์ ใช้ซิลิโคนตบหน้าตัวเองซะ
No, I asked for pork cutlet.เปล่านะคะ ฉันสั่งเสต็กหมูต่างหาก
I asked for pork cutlet. What's with curry?ฉันสั่งเสต็กหมู จะเป็นแกงได้ไงคะ
I ordered pork cutlet.ฉันสั่งเสต็กหมูต่างหาก
Did you... think about curry in your head and ordered pork cutlet?หรือว่าเธอ... กำลังอยากกินแกงกะหรี่ แต่เปลี่ยนใจอยากสั่งเสต็กหมู
Then you could have said curry instead of pork cutlet.แล้วพอเธอจะสั่งจริงๆ กลับสั่งแกงกะหรี่แทน

cutlet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉列[jí liè, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄝˋ, 吉列] cutlet
排骨[pái gǔ, ㄆㄞˊ ㄍㄨˇ, 排骨] pork chop; pork cutlet; spare ribs

cutlet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カツレツ[, katsuretsu] (n) cutlet (usu. crumbed and fried)
カツ飯;かつ飯[カツめし(カツ飯);かつめし(かつ飯), katsu meshi ( katsu meshi ); katsumeshi ( katsu meshi )] (n) (uk) cutlet and rice combo meal
チキンカツ[, chikinkatsu] (n) chicken cutlet
チキンカツレツ[, chikinkatsuretsu] (n) chicken cutlet
ビーフカツレツ[, bi-fukatsuretsu] (n) beef cutlet
ポークカツ[, po-kukatsu] (n) (abbr) pork cutlet
ポークカツレツ[, po-kukatsuretsu] (n) pork cutlet
メンチカツ[, menchikatsu] (n) mince cutlet
鳥カツ;鳥かつ[とりカツ(鳥カツ);とりかつ(鳥かつ), tori katsu ( tori katsu ); torikatsu ( tori katsu )] (n) (See チキンカツ) chicken cutlet
カツ[, katsu] (n) (abbr) cutlet; (P)

cutlet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนื้อทอด[n. exp.] (neūa thøt) EN: cutlet FR:

cutlet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnitzel {m} [cook.]cutlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cutlet
Back to top