ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เนืองๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เนืองๆ*, -เนืองๆ-

เนืองๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนืองๆ (adv.) often See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly Syn. เสมอๆ, เนือง, บ่อยๆ
เนืองๆ (adv.) repeatedly See also: routinely, regularly Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก
เนืองๆ (v.) be monotonous See also: be tedious, be repetitious and uninteresting Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก Ops. แปลกใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เนืองๆ
Back to top