ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เท่ากัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เท่ากัน*, -เท่ากัน-

เท่ากัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท่ากัน (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค
เท่ากัน (v.) equilibrium Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค
เท่ากัน (v.) be balanced Syn. เสมอกัน
เท่ากัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be the same as Syn. เสมอกัน
เท่ากัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be comparable Syn. พอๆ กัน, เสมอกัน
เท่ากัน (adj.) equal See also: same, identical Syn. เสมอกัน, เท่าเทียมกัน Ops. แตกต่างกัน
เท่ากัน (adv.) equally Syn. เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน
เท่ากัน (v.) be equal See also: be even, be balanced
เท่ากัน (adv.) equal See also: on a par with, on a level with Syn. เท่าเทียม
เท่ากัน (v.) equal See also: be equivalent to, be tantamount to Syn. เทียบเท่า, เท่า, เสมอ, สมดุล, เท่าเทียม
เท่ากัน (v.) balance See also: equal Syn. เสมอกัน, ทัดเทียมกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
anisometric(แอนนิโซเมท' ทริค) adj. ไม่เป็น isomer กัน, สัดส่วนไม่เท่ากัน, มีแกนที่มีความยาวต่างกัน (of unequal measurement)
anisometropia(แอนนิโซมิโทร' เพีย) n. อำนาจการหักเหแสงของนัยต์ตาสองข้างไม่เท่ากัน
arctic(อาร์ค'ทิค) adj. เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือมีภูมิอากาศคล้ายขั้วโลกเหนือ,เหมาะสำหรับใช้ที่ขั้วโลกเหนือ. -n. บริเวณขั้วโลกเหนือ. -arctics รองเท้ากันน้ำกันหนาว, Syn. frozen, wintry)
avogadro's lawกฎที่ว่าแก๊สทั้งหลายที่มีปริมาตรที่เท่ากัน ภายใต้อุณหภูมิและความกดดันเดียวกันย่อมมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน
both(โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
civil rightsn. สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง, See also: civil-rights adj. ดูcivil rights
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal
coextend {coextendedv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
coextends}v. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
byte(ไบทฺ) n. หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่ากับ 1 อักขระหรือ 8 บิต, ข้อมูลจำนวน 8 บิต, ชุดของบิต (bit) ซึ่งคอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมล 1 ชุด คอมพิวเตอร์ต่างชนิดจะจัดชุดของบิตไว้ไม่เท่ากัน เช่น เครื่อง IBM 360 จัดบิตไว้เป็นชุด ๆ ละ 8 บิต เรียกว่า ไบต์ โดยปกติ ใช้เป็นหน่วยวัดขนาดของหน่วยความจำ หรือจานบันทึกว่า มีขนาดเก็บได้กี่ตัวอักษร หน่วยวัดที่ใช้กันนั้น วัดกันเป็นกิโลไบต์ (kilobyte) เรียกว่า K byte เท่ากับประมาณ 1 พันไบต์ หรือหนึ่งพันตัวอักษร, เมกะไบต์ (mega byte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านไบต์ , กิกะไบต์ (gigabyte) เท่ากับประมาณ 1 พันล้านไบต์ และเทราไบต์ (terabyte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านล้านไบต์เช่น เราอาจพูดว่า ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องนี้มีขนาดความจุ 2 กิกะไบต์ (หมายความว่าสามารถเก็บข้อความได้สองพันล้านตัวอักษร) อนึ่ง หน่วยวัดที่นิยมใช้มีดังนี้ 1 KB (kilobyte) = 1,024 ไบต์ 1 MB (Megabyte) = 1,048,576 ไบต์ (หรือ 1,024 Kbytes) 1 GB (gigabyte) = 1,073,741,824 ไบต์ (หรือ 1,024 Mbytes) 1 TB (terabyte) = 1,099,511,627,776 ไบต์ (หรือ 1,024 Gbytes)
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable
equalise(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
equalize(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
equate(อี'เควท) vt. ทำให้เท่ากัน, ถือว่าเท่ากัน., See also: equatability n. ดูequate equatable adj. ดูequate, Syn. equalize,
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
equi-Pref."เท่ากัน",
equidistancen. ระยะทางที่เท่ากัน
equidistantadj. ซึ่งมีระยะทางเท่ากัน
equilateraladj.,n. (รูป) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ
exclusive orหรือใช้ตัวย่อว่า XOR (อ่านว่า ซอร์) เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เมื่อจะสั่งให้แสดงภาพออกมาเป็นตัวดำเนินการเชิงตรรกะตัวหนึ่ง ซึ่งใช้เลขฐานสอง สองตัวมาทำให้เกิดเป็นค่าใหม่ ถ้าในการคำนวณได้ผลลัพธ์เป็น 0 แสดงว่าคอมพิวเตอร์คำนวณได้ผลออกมาเหมือนกัน แต่ถ้าค่าออกมาไม่เท่ากัน ผลลัพธ์จะออกมาเป็นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องตรรกะนี้ก็ได้
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
fixed pitchช่องไฟเท่ากันหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยกำหนดให้มีช่องไฟ กว้างเท่า ๆ กัน บางทีใช้คำว่า monospaced โดยปกติ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ชนิดราคาถูก ๆ จะพิมพ์หรือให้ภาพตัวอักษรที่มี ความกว้างเท่ากันหมด ตรงข้ามกับคำ fixed pitch นี้ เราจะใช้คำว่า proportional pitch เครื่องพิมพ์ดี ๆ จะต้องปรับ ขนาดของตัวอักษรไม่ให้เท่ากัน เช่น ตัว I, L, T ไม่ควร จะกว้างเท่ากับ O,W, M ILT OWM
half-and ###SW. half adj. ครึ่งหนึ่ง. adv. เป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน. n. ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่ากันหรือเกือบเท่ากัน,ส่วนผสมของนมและครีมเท่า ๆ กัน,ส่วนผสมของเหล้ามอลท์
homogeneousadj. ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน,เหมือนกันเท่ากัน, มีลักษณะเหมือนกัน., Syn. alike,consistent,uniform
English-Thai: Nontri Dictionary
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
equal(adj) เท่ากัน,สมน้ำสมเนื้อ,เสมอกัน,เสมอภาค,สมดุล
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน,จัดแบ่งให้เท่ากัน,ทำให้เสมอภาคกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
equiangular(adj) มีมุมทุกมุมเท่ากัน
equidistant(adj) มีระยะเท่ากัน
equilateral(adj) มีด้านเท่ากันหมด
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
inequality(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่สมดุลกัน,ความไม่เท่ากัน,ความลำเอียง
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม
level(adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equidistantระยะห่างเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inequality๑. อสมการ๒. ภาวะไม่เท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oweltyความเท่าเทียมกัน, การทำให้มูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tieคะแนนเสียงเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trisectแบ่งสามส่วนเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะเป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
circleวงกลม, เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
congruenceความเท่ากันทุกประการ, รูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ เคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
congruent anglesมุมเท่ากันทุกประการ, มุมที่มีขนาดเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cubeลูกบาศก์, ปริซึมซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Degeneracyพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Degenerate, Doublyทั้ง2มีพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
diameterเส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้ง 2 ส่วนที่เท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Incongruousไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
inequalityการไม่เท่ากัน [อสมการ], ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย  > ,
Isobarไอโซบาร์, นิวไคลด์ที่มีมวลเชิงอะตอมเท่ากันแต่เลขเชิงอะตอมต่างกัน เช่น $ ^{14} $ 6C $ ^{14} $ 7N และ $ ^{14} $ 8O
Isomer ไอโซเมอร์, นิวไคลด์ที่มีจำนวนนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากัน แต่มีสถานะพลังงานต่างกัน เช่น Tc-99m เป็นไอโซเมอร์กับ Tc-99
isosceles triangleรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 2 ด้านยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isotherm เส้นไอโซเทอม หรือเส้นอุณหภูมิเท่า เส้นซึ่งลากผ่านจุดต่าง ๆ ที่มีค่าอุณหภูมิอากาศเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่
Neutralization การสะเทิน การทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของกรดหรือด่าง กับสารละลายที่มีสมบัติตรงกันข้าม จนกระทั่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายเกิดความ สมดุลหรือมีปริมาณเกือบเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Pair productionแพร์โพรดักชัน, การแปลงพลังงานจลน์ของโฟตอนหรืออนุภาคที่มีพลังงานสูงให้เป็นมวล เกิดเป็นอนุภาคย่อยและปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้น เช่น การที่รังสีแกมมาหรือรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานตั้งแต่ 1.022 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ขึ้นไป ผ่านสนามไฟฟ้ารอบนิวเคลียสแล้วกลายเป็นอิเล็กตรอนและโพซิตรอนที่มีพลังงานเท่ากัน พลังงาน 1.022 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์เทียบเท่ากับมวลนิ่งของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนรวมกัน
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
proportionสัดส่วน, ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน  เรียกว่า สัดส่วน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangleรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก, รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมภายในทุกมุมเป็นมุมฉาก ในกรณีที่ด้านเท่ากันทั้ง 4 ด้าน เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้ามีด้านเท่ากันขนานกัน 1 คู่ เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
relational operatorตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ในการเขียนโปรแกรมการใช้สเปรดชีด และการใช้ฐานข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยตัวดำเนินการสำหรับเปรียบเทียบค่าสองค่าว่าเท่ากันหรือเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ หรืออาจเปรียบเทียบค่าหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกค่าหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้เราจำเป้นจะต้องอาศัยตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเขียนเป็นลักษณะได้ดังนี้
scaleมาตราส่วน, ระบบที่แสดงการแบ่งช่วงหรือความยาวออกเป็นหน่วยย่อยที่เท่ากัน เช่น มาตราส่วนบนไม้บรรทัด มาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
similar trianglesรูปสามเหลี่ยมคล้าย, รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทุกมุม  มุมต่อมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sphereทรงกลม, เซตของจุดในระบบ 3 มิติ  อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
squareรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กำลังสอง, 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 2. กำลังสองของจำนวนจริง x  ใด ๆ  หมายถึง x · x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Symmetrical Folds ชั้นหินคดโค้งสมมาตร ชั้นหินคดโค้ง ที่มีระนายแนวแกนอยู่ในแนวดิ่ง มีส่วนข้างที่เอียงเทเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
TNT equivalentสมมูลทีเอ็นที, การวัดพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบเป็นน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene เป็นวัตถุระเบิดชนิดเคมี) ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน มีหน่วยเป็นกิโลตันหรือเมกะตันของทีเอ็นที [นิวเคลียร์]
transformerหม้อแปลง, อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงต่ำตามต้องการ ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
translationการเลื่อนขนาน, การเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางที่เท่ากันตามที่กำหนด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vertical anglesมุมตรงข้าม, มุม 2 มุมที่มีขนาดเท่ากัน และเกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกันดังรูป          a  เป็นมุมตรงข้ามกับ  a´ หรือ กลับกัน        b เป็นมุมตรงข้ามกับ   b´หรือ กลับกัน   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commeasure (vt.) เท่ากัน
equal (vi.) เท่ากัน See also: เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน Syn. match, parallel
equi (prf.) เท่ากัน
equi- (prf.) เท่ากัน
even off (phrv.) เท่ากัน See also: สมดุล, เสมอกัน Syn. even out
even out (phrv.) เท่ากัน See also: สมดุล, เสมอกัน Syn. even off
like (adj.) เท่ากัน See also: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน Syn. equal, equivalent, same Ops. unlike, unequal
tantamount (adj.) เท่ากัน See also: เทียมหน้า, พอๆ กันกับ, เหมือนกันกับ Syn. equal
as (conj.) เท่ากันกับ See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน Syn. in the same way
match (vt.) เท่ากันกับ See also: เท่าเทียมกันกับ Syn. equal
casting vote (n.) การลงคะแนนตัดสินโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีคะแนนเท่ากัน
coequal (n.) ความเท่ากัน
coequal (adj.) ที่เท่ากัน Syn. equal, same, like
commensurate (adj.) ที่มีขนาดเท่ากัน Syn. equivalent, comparable
crisis (n.) ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน See also: ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค
enharmonic (adj.) (ตัวโน้ต) ซึ่งมีระดับเสียงเท่ากันแม้ว่าจะเป็นโน้ตคนละตัว (ทางดนตรี) Syn. diatonic
equal (adj.) ซึ่งเท่ากัน See also: ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม Syn. even, identical, similar
equalize (vi.) ทำคะแนนเท่ากัน (กีฬา) See also: ทำคะแนนเสมอกัน
equalize (vt.) ทำให้เท่ากัน See also: ทำให้เท่าเทียมกัน Syn. equate
equate (vt.) แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน See also: กระทำโดยเท่าเทียมกัน Syn. equalize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I believe they call it "terminal velocity."เอ่อ ความเร็วปลาย เท่ากัน โอเค ฉันคิดว่า ไม่น่าจะใช่เวลาที่ดี ที่จะบอกว่า...
Edward Daniels has exactly the same 13 letters as Andrew Laeddis.เอดเวิร์ด แดเนียล มีตัวอักษร 13 ตัว เท่ากัน เหมือนกับ แอนดรู แลดดิส เช่นเดียวกับ ราเชล และ โซแลนโด
Just like the first Jane Doe.เท่ากันกับศพนิรนามรายเเรก
I think they are all equal.ฉันคิดว่าพวกเขามีค่าเท่ากัน ทั้งหมด
Cannon fire or storm it's all the same to you!จะปืนใหญ่หรือพายุ ก็ค่าเท่ากัน
Yes, it's one way to learn that each man's labor is as important as another's.ครับ มันเป็นการเรียนรู้ว่า แรงงานของทุกคน สำคัญเท่ากันหมด
I was just looking for the burt reynolds theater.- จากนี้ไป ต้องเดินเท้ากันแล้ว เฮ้!
None is more equal than others."มีมากขึ้นเท่ากันกว่าคนอื่น ๆ ".
Numerical equations would signify abstract ideas like justice, good, evil.การเท่ากันของจำนวน เป็นสัญลักษณ์ในทางทฤษฎี เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว
So our love is always equal.ความรักของเราเลยเท่ากันเสมอ
Day of the game I was sittin' in a bar, waitin' for the game to start and in walks this girl.วันแข่งขัน เรานั่งอยู่ที่บาร์ คอยให้เกมเริ่ม คะแนนเท่ากัน 6-6
Split the deposit equally between the Macao and the Panama accounts.แยกบัญชีฝากเท่ากัน ระหว่างที่มาเก๊าและปานามานะครับ
Life is dear to all.ชีวิตนั้นสำคัญกับทุกคนเท่ากัน
I come in this game right now.ฉันลงเล่นเกมส์นี้ / คะแนนเท่ากัน...
If, and only if, both sides of the numerator is divisible by the inverse of the square root of the two unassigned variables.และจากที่เราเห็นคือโจทย์ข้อนี้ เป็นแบบอินเวอร์ชั่นสแควร์รูทของ 2 ที่ไซน์ไม่เท่ากัน
When people think you're dying, they listen to you instead of... instead of waiting for their turn to speak.งั้นเอาไอ้ปรสิตนั่นไปทั้งคู่เลย ฉันให้คุณ คราวนี้เรามีคนละ3เท่ากันแล้วนะ
The illusion of safety.รู้มั้ย, ถ้านาย ผสมสัดส่วนที่เท่ากัน
Now I have power equal to yours... No, even greater than yours!ตอนนี้ ชั้นกับแกก็มีพลังเท่ากัน ไม่สิ คงจะแข็งแกร่งกว่าอีกมั้ง!
As far as life is concerned you and the sweet potato are equally meaningless.ในเวลาที่ชีิวิตมีเรื่องที่ต้องกังวล เธอและมันเทศ มันก็ไม่มีความหมายเท่ากัน
You got it, two sides the same.เธอทำได้, สองข้างเท่ากัน
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์
It's all the same to you, if your children starve and your wife is dressed in rags.กับคุณมันคงนานเท่ากันล่ะ ถ้าเด็กๆต้องอดตาย แล้วเมียคุณใส่แต่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง
I married and had a baby when I was young And her child and mine were of the same age.ฉันแต่งงานและมีลูกเมื่อฉันยังเด็กมาก... และลูกของเธอกับฉันก็... ...อายุเท่ากัน
So she had the same name,แสดงว่า หล่อนมีชื่อเดียวกัน น้ำหอมกลิ่นเดียวกัน แล้วก็ขนาดร้องเท้าเท่ากันเหรอ?
And once I've finished, another life has been summed up - assets and debts tallied, then zeroed out.และเมื่อผมจัดการเสร็จ อีกชีวิตนึงก็จบลง สมบัติและหนี้สินเท่ากัน ก็เจ๊ากันไป
Yong-man is out Jin-tae is going, insteadอะไรวะ นั้นมันเท่ากันไปตายเลยนะ เพื่ออะไร?
Scared that Sangmin will discover your lop-sided butt?คงกลัวพี่ซังมินรู้เรื่อง ก้นที่ไม่เท่ากัน 2 ข้างล่ะสิ
A butt that needs cushioning to keep it on balance?ก้นที่ต้องใช้ฟองน้ำยัดให้มันเท่ากัน ใชไหมล่ะ
You slant to the right cause your butt is lop- sided.ก็เธอชอบเดินเอียงขวา เพราะก้นเธอไม่เท่ากันนะสิ
Lop- sided butt~ lop- sided butt~ก้นไม่เท่ากัน เอ้ยยายก้นไม่เท่ากัน
Boeun has a lop- sided butt!โบอ้วน มีก้นสองข้างไม่เท่ากัน!
Who's taller? We're the sameใครสูงกว่า \ เราสูงเท่ากัน
Be it temple or church what counts is that you pray.จะไปวัดหรือโบสถ์ก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละ มันขึ้นอยู่กับการสวดภาวนาของคุณต่างหาก
I, Melman Mankowitz being of sound mind and on sound body have divided my estate equally among the three of you.ฉัน, เมลเมน เมนโควิทซ์ ได้ยินเสียงของใจและกาย แบ่งมีทรัพย์สินของฉันอย่างเท่ากัน ให้ทั้งสามคน
Then lets go get my shoeถ้างั้นไปเก็บรองเท้ากัน
You guys never think I can do anything, but I'm an equal member of this herd.พวกเธอไม่คิดว่าฉันทำได้ แต่ฉันก็เป็นสมาชิกของฝูงที่มีสิทธิ์เท่ากัน
No, she doesn't. You each have five.- เท่ากันจ้ะ คนละห้าชิ้น
Are these rags or socks?นี่มันผ้าขี้ริ้วหรือถุงเท้ากันเนี่ย?
We're not in the same pay grade.เราไม่ได้รับเงินเดือนเท่ากันสักหน่อย
You're fair game now,boy, and it's open season.เกมเราเท่ากัน และมันเป็นฤดูล่าสัตว์

เท่ากัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
同大[どうだい, doudai] Thai: มีขนาดโตเท่ากัน English: as big

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เท่ากัน
Back to top