ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทือกเถาเหล่ากอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทือกเถาเหล่ากอ*, -เทือกเถาเหล่ากอ-

เทือกเถาเหล่ากอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทือกเถาเหล่ากอ (n.) lineage See also: family, ancestry, antecedents, genealogy Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เทือกเถา
English-Thai: HOPE Dictionary
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
English-Thai: Nontri Dictionary
ancestry(n) กำพืด,เทือกเถาเหล่ากอ
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
pedigree(n) ตระกูล,เชื้อสาย,เทือกเถาเหล่ากอ,พืชพันธุ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทือกเถาเหล่ากอ
Back to top