ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทพยดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทพยดา*, -เทพยดา-

เทพยดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทพยดา (n.) god See also: diving being, deity, divinity, angel, deva, miracle worker, goddess, seraph, cherub Syn. เทวดา
English-Thai: HOPE Dictionary
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
halcyon(แฮล'เซียน) n. นกเทพยดาที่เชื่อว่ามีอำนาจทำให้ทะเลและคลื่นสงบได้
princedom(พรินซฺ'เดิม) n. ตำแหน่งเจ้าชาย,เขตปกครองของเจ้าชาย,ลำดับเทพยดาหรือทูตสวรรค์, Syn. principalities
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ,อภินิหาร,ศักดิ์สิทธิ์,ประหลาด,มหัศจรรย์,เกินปกติ,คาดไม่ถึง,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ,การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
brownie(n) เทพยดา,พระภูมิ,ขนมบราวนี่
elf(n) เทวดา,เทพยดา,นางไม้,เด็กซน,เด็กดื้อ
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา,เกี่ยวกับเทพยดา
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
seraph(n) เทพยดา,เทวดา,ทูตสวรรค์
sprite(n) นางไม้,เทวดา,ผี,เทพยดา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
elf (n.) เทพยดา See also: นางไม้, ภูต Syn. fairy, sprite
sprite (n.) เทพยดา See also: เทวดา, เทพธิดา, ภูต, นางไม้ Syn. elf, fairy
halcyon (n.) นกเทพยดาที่เชื่อว่ามีอำนาจทำให้ทะเลและคลื่นสงบได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm here to see the... fairy godmother.Hi. ฉันมานี่เพื่อจะมาหา ... เทพยดา ผู้วิเศษ.
Now! Yes, fairy godmother.ครับ, เทพยดา ผู้วิเศษ.
Hasten, angels of the Lord.เทพยดาผู้ฉับไว แห่งพระเจ้า
Fairy godmother, furniture...เทพยดาผู้วิเศษ, เฟอร์นิเจอร์...
Desperate, they sought the help of a fairy god mother ...who had them lock the young princess away in a tower there to await the kiss of the handsome prince charming.พวกเขาไปขอความช่วยเหลือจาก เทพยดาผู้วิเศษ ให้นำเจ้าหญิง ไปขังไว้ในหอคอย เพื่อรอคอยการจูบ
Thank you very much fairy godmother but...ขอบคุณมาก ๆ เลยคุณ เทพยดาผู้วิเศษ แต่ว่า...
Actually, fairy godmother...จริง ๆ นะ, ท่าน เทพยดา...
Your order, fairy godmother.ได้แล้วค่ะ, ท่านเทพยดา.
This is fairy godmother.นี่คือเทพยดา ผู้วิเศษ.
That's the fairy godmother's cottage.นั่นเป็น ที่พัก ของเทพยดาผูวิเศษหรือ
I think it'd be better if the Fairy Godmother didn't know we were here?ฉันว่า ทางที่ดี อย่าบอก เทพยดาผู้วิเศษนะว่าเราอยู่ที่นี่
Yes, godmother.ครับ,เทพยดา ผู้วิเศษ.
It's the Fairy Godmother.นี่คือ เทพยดาผู้วิเศษ
What's the news from your elves at the North Pole?มีข่าวจากเทพยดาของคุณจากขั้วโลกเหนือบ้างไม๊?
I spoke of the "Better Angels."ข้าพูดในนาม "เทพยดา"
And that lunatic actually saw himself- ใช่ ปวงเทพยดา ปวงเทพยดา จะเลือกอันไหน?
I know about the Better Angels.ฉันรู้เรื่องปวงเทพยดา
Sit down. You say you know about the Better Angels.นั่งลง เอ็งพูดว่ารู้เรื่อง ปวงเทพยดา
"Better Angels" was a speech about unity, about bringing people together.ปวงเทพยดาคือวาทะเกี่ยวกับ ความเป็นหนึ่งเดียว - เกี่ยวกับการนำพาผู้คน ให้อยู่ร่วมกัน
"By the Better Angels of our nature.""โดยปวงเทพยดา ประจำประเทศของเรา"
O, Heavenly Host, will you release me?โอ เทพยดาแห่งสรวงสวรรค์ ท่านจักปลดปล่อยข้าได้ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทพยดา
Back to top