ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เถื่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เถื่อน*, -เถื่อน-

เถื่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เถื่อน (adj.) wild See also: savage, fierce, barbarous Syn. ไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, หยาบคาย, โหดร้าย, รุนแรง
เถื่อน (adj.) illicit See also: illegal, unlawful Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.
charlatan(ชาร์'ละเทิน) n. กำมะลอ,หมอเถื่อน,นักต้ม, See also: charlatanistic adj. charlatanism n. charlatanish adj., Syn. impostor
uncivilised(อันซิฟ'เวิลไลซดฺ) adj. ป่าเถื่อน,ไม่มีอารยธรรม,ไม่มีวัฒนธรรม,ไม่เจริญ., See also: uncivillis (z) edly adv. uncivilis (z) edness n.
uncivilized(อันซิฟ'เวิลไลซดฺ) adj. ป่าเถื่อน,ไม่มีอารยธรรม,ไม่มีวัฒนธรรม,ไม่เจริญ., See also: uncivillis (z) edly adv. uncivilis (z) edness n.
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
crocus(โคร'คัส) n. หม้อเถื่อน,หมอกำมะลอ
uncultivated(อันคัล'ทิเวททิด) adj. ไม่ได้เพราะปลูก,ไม่ได้รับการอบรม,ป่าเถื่อน,หยาบคาย
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
fierce(เฟียร์ส) ดุ,ดุร้าย,ป่าเถื่อน,ดุเดือด,รุนแรง,บ้าคลั่ง,บ้ารำห่ำ., See also: fiercely adv. fierceness n., Syn. untamed,brutal
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
hooch(ฮูด) n. เหล้า,เหล้าเถื่อน
illicit(อิลิส'ซิท) adj. ผิดกฎหมาย,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,เถื่อน,ไม่ได้รับอนุญาต., See also: illicitness n., Syn. unlawful
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
moonshiner(มูน'ไชเนอะ) n. ผู้กลั่นหรือทำเหล้าเถื่อน
mountebank(เมาทฺ'แบงคฺ) n. คนหลอกลวง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,กำมะลอ. vi. ประกาศชวนเชื่อดังกล่าว,หลอกลวง., See also: mountebankery n., Syn. quack,charlatan,
nostrum(นอส'ทรัม) n. ยาบรรจุเสร็จ,ยาแผนโบราณ,ยาเถื่อน,ยากลางบ้าน.
primitive(พริม'มิทิฟว) adj. แรกเริ่ม,เบื้องต้น,สมัยแรก,ดั้งเดิม,บรรพกาล,ดึกดำบรรพ์,ยังป่าเถื่อน,ง่าย ๆ ,หยาบ,พื้นฐาน. n. คนสมัยดึกดำบรรพ์,นักศิลปะที่เรียนด้วยตนเอง,ผลงานของนักศิลปะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง, See also: primitiveness n. primitivity n. คำที่มี
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน,การต้มคน,การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit,fakery,sham
savage(แซฟ'วิจฺ) adj. ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,เหมือนคนบ้า,โกรธจัด,หยาบคาย,รุนแรง, See also: savagely adv. savageness n., Syn. barbarous,wild,inhuman
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ, Syn. cruelty,ferocity,barbarity
uncivil(อันซิฟ'เวิล) adj. ไม่มีมารยาทที่ดี,หยาบไม่สุภาพ,ไม่มีอารยธรรม,ป่าเถื่อน,ไม่มีใจกรุณา., See also: uncivility,uncivilness n. uncivilly adv. -S.discourteous
uncultured(อันคัล'เชอดฺ) adj. ไม่ได้รับการอบรม,ป่าเถื่อน,หยาบคาย
vandal(แวน'เดิล) n. สมาชิกเผ่าเยอรมันในสมัยศตวรรษที่ 5 ที่ถูกชาว Gaul และสเปนรุกราน adj. เกี่ยวกับชนเผ่าเยอรมันดังกล่าว,ชอบทำลาย,ทรัพย์สินของคนอื่น,ป่าเถื่อน., See also: Vandalic adj. vandal n. ผู้ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน
wild(ไวลดฺ) adj.,adv. เป็นป่า,ไม่เชื่อง,ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม,ดุร้าย,รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิงไม่มีการ ควบคุม,ไม่ได้ยับยั้ง,ฟุ่มเฟือย,คลั่ง,เตลิดเปิดเปิง,เอะอะ,n. ความรกร้างว่างเปล่า,พง,ทุ่งว่างเปล่า -Phr. (the wild ความรกร้างว่างเปล่า,ความเป็นป่า)
wild manคนเถื่อน,คนหยาบคาย,คนที่มีอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ร้าย, Syn. savage
English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
barbaric(adj) เถื่อน,ป่าเถื่อน,ทารุณ
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
ferocious(adj) ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,ป่าเถื่อน,รุนแรง
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
fierce(adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน
pagan(n) คนป่าเถื่อน,คนนอกศาสนา
primitive(adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์
savage(adj) ป่าเถื่อน,ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,หยาบคาย
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
savagery(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน
uncivil(adj) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ป่าเถื่อน
uncivilized(adj) ป่าเถื่อน,ไม่เจริญ,ไม่มีวัฒนธรรม
vandal(n) คนป่าเถื่อน
wild(adj) เป็นป่า,ดุร้าย,รุนแรง,ป่าเถื่อน,เดือด,บ้าคลั่ง,เอะอะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lynch lawกฎเถื่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noble savage, theคนเถื่อนใจธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
quack๑. หมอเถื่อน [มีความหมายเหมือนกับ medicaster]๒. แพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quackery ; Quacks and quackeryอาชีพหมอเถื่อน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bootleg (adj.) เถื่อน Syn. illegal Ops. legal
barbarian (n.) คนป่าเถื่อน See also: คนป่า, คนเถื่อน, อนารยชน Syn. boor Ops. sophisticate
barbaric (adj.) ป่าเถื่อน See also: ป่าเถื่อน, ไม่มีวัฒนธรรม Syn. uncivilized Ops. civilized
barbarize (vt.) กระทำป่าเถื่อน See also: ทำโหดร้าย Syn. brutalize
barbarous (adj.) ป่าเถื่อน See also: หยาบคาย, โหดร้าย, ดุร้าย Syn. uncivilized Ops. civilized
barbarous (adj.) ป่าเถื่อน See also: โหดร้าย, ดุร้าย, โหดเหี้ยม Syn. uncivilized, barbaric
bootlegger (n.) คนค้าขายเหล้าเถื่อน
contraband (n.) สินค้าเถื่อน See also: ของเถื่อน, ของหนีภาษี Syn. smuggled goods
cut loose (phrv.) ทำตัวป่าเถื่อน See also: กักขระ
cut up (phrv.) ทำตัวป่าเถื่อน (คำไม่เป็นทางการ)
fake doctor (n.) หมอเถื่อน See also: แพทย์เถื่อน Syn. charlatan, quacksalver Ops. professional doctor, qualified doctor
fake doctor (n.) หมอเถื่อน See also: หมอกำมะลอ, แพทย์เถื่อน Syn. charlatan, mountebank, quack Ops. professional doctor, qualified doctor
indecently (adv.) อย่างป่าเถื่อน See also: อย่างหยาบคาย, อย่างโหดร้าย Syn. cruelly, viciously
inhumanity (n.) ความป่าเถื่อน See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย Syn. barbarism, brutality, cruelty Ops. humaneness
moonshine (n.) เหล้าเถื่อน Syn. mountain dew
moonshiner (n.) ผู้ต้มเหล้าเถื่อน
quack (n.) หมอเถื่อน See also: แพทย์เถื่อน Syn. charlatan, fake doctor, quacksalver Ops. professional doctor, qualified doctor
quacksalver (n.) หมอเถื่อน See also: หมอกำมะลอ, แพทย์เถื่อน Syn. charlatan, fake doctor, mountebank, quack Ops. professional doctor, qualified doctor
rumrunner (n.) คนค้าขายเหล้าเถื่อน Syn. bootlegger
rumrunning (n.) ซึ่งลักลอบค้าขายเหล้าเถื่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please say "raw" and "hard" again.ได้โปรดพูด เถื่อน กับ โหด ใหม่อีกที
Barbarian stronghold Hedrian's Wall. Caledonian (Now Scotland)เถื่อน STRONGHOLD Hedrian กำแพง สกอตแลนด์ (ตอนนี้สกอตแลนด์)
Raw,hard facts.เถื่อน, ความจริงที่โหดร้าย
Run wild, man. I believe I will. Yes, Detective Fusco?เถื่อนๆเข้าไว้ ผมก็คิดว่างั้น ใช่ ผมนักสืบฟัสโค
Barbarian still did not give up.เถื่อนยังคงไม่ให้ขึ้น
Be ruthless and bring me back a story with teeth.เถื่อนเข้าไว้พ่อหนุ่ม แล้วเอาเรื่องสุดเจ๋งกลับมาให้ได้
At least our child when it's born won't be breast-fed on bile.เด็กคนนั้นจะเติบโตเเข็งเเรง ไร้ความป่าเถื่อน
They're hideous creatures.มันเป็นสัตว์ที่ป่าเถื่อนมาก
A smuggler? A refugee? An idealist?เธอเป็นอะไร โจรลักลอบขนของเถื่อน หรือว่าผู้ลี้ภัย
It was a rough place.มันเป็นบาร์ที่เถื่อนมาก โกโรโกโสที่สุดบนท่าเรือ
However, with the right connections, even in this part of the world, we are not entirely uncivilised.อย่างไรก็ตาม, ด้วยการติดต่อที่ถูกต้อง, แม้แต่ในส่วนนี้ของโลก, เราก็ไม่ใช่ คนป่าเถื่อนเสียทั้งหมด
Savage, you are not in the position to ask for anything.คนป่าเถื่อน, แกไม่สามารถต่อรองกับเรา หรือว่า ขออะไร
But when a great power like that strikes defenseless people it shows its brutality its own weakness.แต่เมื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงนั้น ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ มันแสดงให้เห็นความป่าเถื่อน
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน
If we bear their blows, they are the vandals.ถ้าเรายอมรับการทำร้าย พวกเขาจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน
How are we going to set an example for them if we behave barbarically?เราจะเป็นตัวอย่างให้มันได้ไง ถ้าเราทำตัวเถื่อนแบบนี้?
# 'Neath the heather #ด้วยความป่าเถื่อนนั้น
They looked beat-up.พวกเธอดูเถื่อน และเครื่องสำอางที่ใช้กัน
Was he into bootlegging?หรือเขาเป็นพวกขายของเถื่อน ?
He was there to pick up a shipment of bootleg.เขามาเพื่อรอรับของเถื่อน
I know why Colosimo was there early. He was waiting on a shipment of liquor.ฉันรู้ว่า ทำไมวันนั้นโคโลสิโม่ถึงไปแต่เช้า เขากำลังรอเหล้าเถื่อน
That's when the bootleg wars really began.นั่นคือช่วงที่สงคราม ของพวกค้าของเถื่อนเริ่ม.
One jump ahead of the hoofbeats!กระโดดหนึ่งครั้งหนีฝีเท้าลาดตระเวน ป่าเถื่อน
It's pretty clean.มันสะอาดสวย บางคนเถื่อนที่นี่
You ungrateful, purgerous, barbarous man.ไอ้คนเนรคุณ ไอ้คนหาเรื่อง ไอ้คนป่าเถื่อน
"with their sadistic wickedness. "ความชั่วร้ายป่าเถื่อนของพวกมัน
The Wachootoo are savages. If they catch you, they'll be merciless.พวกวาชูตูน่ะป่าเถื่อน ถ้าโดนจับได้คุณถูกบูชายันแน่
You are extradited to Newark on a warrant for smuggling cigarettes... up from North Carolina three years ago... or you go to work for us.ส่งตัวไปนิวอาร์คข้อหาค้าบุหรี่เถื่อน จากนอร์ธคาโรไลน่า 3 ปีที่แล้ว หรือว่าจะร่วมมือกับเรา
You been in jail, I recall. Whiskey-making.คุณเคยติดคุกนี่ ผมจำได้ ทำวิสกี้เถื่อน
Besides gunnery, you are a known killer by the British government.นายค้าปืนเถื่อน แล้วนายยังฆ่าคนของรัฐบาลอังกฤษอีกด้วย
I'll check who stayed there, and if there were any pirate broadcasts.ฉันจะเช็คดูว่าใครอยู่ในนั้น, และที่นั่นมีการออกอากาศเถื่อนบ้างมั้ย.
How about pirate stations?แล้วสถานีเถื่อนล่ะ ?
You know, you're not as vile as I thought you were.รู้มั้ย นายไม่ได้ป่าเถื่อน เหมือนที่ฉันเคยคิดเท่าไหร่เลย
You know, you're not as vile as I thought you were.รู้มั้ย? นายไม่ได้ ป่าเถื่อนอย่างที่ฉันเคยคิด
What a godforsaken place!บ้านป่าเมืองเถื่อนอะไรอย่างนี้
It means a lot to me. A barbarian like you wouldn't understand.มันมีค่าสำหรับฉัน คนเถื่อนอย่างคุณ ไม่เข้าใจหรอก
Toninho, you are a macho, romantic, primitive heterosexual.โทนินโย่ เธอสมเป็น... ชายชาตรีที่ทรนงในความรักแบบเถื่อน
Your woman's an animal!แฟนนายนี่ป่าเถื่อนชะมัด
"Lex Luthor's Wild Youth in Metropolis. " Does the name Club Zero ring a bell?'เล็กซ์ ลูเธอร์ เด็กที่แสนป่าเถื่อนแห่งเมโทรโพลิส' ให้ชื่อนี้เป็นเสียงสั่นกระดิ่งที่ประตูคลับซีโร่ดีไหม?
Heartless, ignorant and savage.ไร้หัวใจ โง่เขลาเเละป่าเถื่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เถื่อน
Back to top