ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื่อมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื่อมั่น*, -เชื่อมั่น-

เชื่อมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชื่อมั่น (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, แน่ใจ
เชื่อมั่น (v.) be confident See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced Syn. มั่นอกมั่นใจ, แน่ใจ
เชื่อมั่น (v.) believe in See also: have faith in Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, ไว้ใจ Ops. ลบหลู่
เชื่อมั่นในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. มั่นใจในตัวเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
rely(รีไล') vi. ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วางใจ,เชื่อมั่น,อาศัย,พึ่งพาอาศัย, Syn. depend confidently
saying(เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,ไว้ใจตัวเอง,มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
self-reliance(เซลฟรีไล'เอินซฺ) n. ความเชื่อมั่นในตัวเอง,การไว้วางใจตนเอง., See also: self-reliant adj., Syn. independence
sell(เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย
smug(สมัก) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,อิ่มอกอิ่มใจ,สบายใจ,ไม่ชอบการสังคม,ลื่น,เรียบร้อย., See also: smugly adv. smugness n., Syn. complacent
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
English-Thai: Nontri Dictionary
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา,ที่ถูกต้อง,ที่เป็นทางการ,ดั้งเดิม
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม
reliability(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ
reliance(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ
rely(vi) วางใจ,ไว้ใจ,เชื่อมั่น,อาศัย,พี่งพา
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความไว้ใจตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Competenceความสามารถ,ความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence intervalsช่วงความเชื่อมั่น [TU Subject Heading]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Self-confidenceความเชื่อมั่นในตัวเอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assured (adj.) เชื่อมั่น See also: มั่นใจ Syn. sure, undoubted
act of faith (idm.) ความเชื่อมั่น See also: ความศรัทธา, ความเชื่อถือ
article of faith (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. strong belief
assurance (n.) ความเชื่อมั่น Syn. self-confidence, self-reliance
assure (vt.) ทำให้เชื่อมั่น See also: ทำให้มั่นใจ
assuring (n.) การทำให้เชื่อมั่น
conviction (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. article of faith, strong belief
disbilieve in (phrv.) ไม่เชื่อมั่นใน See also: ไม่ศรัทธาใน
lock up (phrv.) ทำให้เชื่อมั่นในผลที่เกิดขึ้น (อย่างไม่ซื่อ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sew up
Monophysite (n.) ผู้เชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีลักษณะเดียว
Monophysitic (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีลักษณะเดียว
Monophysitism (n.) การความเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีลักษณะเดียว
moralistic (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในศีลธรรม Syn. moral
self-assertive (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในความคิดตน
self-assurance (n.) ความเชื่อมั่นในตนเอง See also: ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน Syn. daring, independence, self-respect, self-esteem
self-confidence (n.) ความเชื่อมั่นในตนเอง See also: ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน Syn. daring, independence, self-assurance, self-respect, self-esteem
self-confident (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว Syn. confident, self-assured, self-reliant, unfearing
self-reliant (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว Syn. confident, self-assured, unfearing
strong belief (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. article of faith
together (adj.) ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
~~ don't stop believing ~~# อย่าหยุด เชื่อมั่น #
You had the courage, the temerity, the cojones to stand up to a broken, abusive system.คุณต่างหากที่มีความกล้า, เชื่อมั่น และความซื่อสัตย์ ที่ยืนเคียงข้างคนที่ต่ำกว่า ในสังคมที่ถูกดูถูก
We just have to be strong enough after everything we've seen to still believe that.เราแค่ต้องเข้มแข็ง เชื่อมั่น แม้ผ่านเรื่องเลวร้าย หลังจากที่เราเผชิญมา เราเชื่อแบบนั้น
Trust. Obviously, the hearings are this week, and Dennis Abbott is very much in our sight.เชื่อมั่น การฟังความคิดเห็นจะมีภายในอาทิตย์นี้
Confidence, real or pretend, is your magic ingredient."เชื่อมั่น จริงใจ หรือเสแสร้ง เป็นส่วนผสมแห่งมนตรา
Yeah, we really feel like you got a lot to offer.เชื่อมั่นคุณอย่างแรง
Have a little faith, Gerard.เชื่อมั่นหน่อย เจอร์ราด
Confidence is high, ma'am.เชื่อมั่นอย่างสูง เลยครับท่าน
Trusting my gut.เชื่อมั่นอยู่ใน ความกล้าของฉัน
Hold on. We don't know what they're after.เชื่อมั่นเข้าไว้ พวกเราไม่รู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในตอนหลัง
You're a great quarterback. Believe in your teammates and believe in yourself. You understand?เชื่อมั่นเพื่อนร่วมทีม และเชื่อมั่นในตัวเอง เข้าใจมั้ย
Your destiny awaits.เชื่อมั่นแม้มันจะตรงกันข้ามกับที่เป็นอยู่ในวันนี้
Trust in the lord forever.เชื่อมั่นใจพระองค์อยู่เสมอ
Trust your own strengths.เชื่อมั่นในความเข้มแข็งของเธอ
Let's believe in them.เชื่อมั่นในตัวพวกเขาเถอะ
And what we're singing about.เชื่อมั่นในตัวเอง และเพลงที่ร้อง
Believe in yourself and knock me on my ass!เชื่อมั่นในตัวเองและคว่ำฉันให้ได้
Don't be gripped by the fear of what El Nino can do to you but be gripped by what God did for you through Jesus on the cross.เชื่อมั่นในพระเจ้า อย่าตกเป็นทาสความกลัว ว่าเอลนินโญ่ทำอะไรคุณได้บ้าง แต่เชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทำให้คุณ ผ่านพระเยซู
Trust your training and let's get this done.เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณฝึกมา และทำให้มันสำเร็จ
Trust the ring, Dave. And keep it subtle.เชื่อมั่นในแหวน เดฟ และอย่าทำตัวเตะตา
I believe that you will never leave me.เชื่อมั่นได้ว่า เธอจะไม่หลุดจากฉันไป
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
But if faith in Deong's beliefs were the only thing I had to offer,{\cHFFFFFF}แต่ถ้าความเชื่อมั่นในความเชื่อของ Deong เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีให้
The head man is convinced of the fact... and he says the people of Chang 'Dong feel that way.{\cHFFFFFF}หัวมนุษย์คือ ความเชื่อมั่นของความเป็นจริง ... {\cHFFFFFF}และเขาบอกว่าคนของ ช้าง 'ดงรู้สึกอย่างนั้น
How could they face the world if they didn't believe they were protected?มันจะเผชิญกับโลกได้ยังไง ถ้าไม่เชื่อมั่นว่าหนามปกป้องมัน
We fight for a belief! I stay!เปล่า เราสู้เพราะเชื่อมั่น ฉันยังอยู่
But we are determined that justice will be done.เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้น
A principle is a conviction you won't do something.หลักการคือการเชื่อมั่น- คุณจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง
Though I do believe in youแม้ว่าฉันเชื่อมั่นในเธอ
He didn't have any confidence, either.เขาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลย,ไม่มี
I respected your privacy, and I taught you self-reliance.และ พ่อคิดว่า ลูกเชื่อมั่นใจตัวเอง
If you're not gonna believe in him, I will.หากคุณไม่ได้ไง เชื่อมั่นในเขาผมจะ
I am confident that that is what you will do.ผมเชื่อมั่นว่า ว่าเป็นสิ่งที่คุณจะทำอะไร
No, I have faith in myself.ไม่ฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
They've moved me to a Scottish jail to break my confidence.พวกเขาได้ย้ายฉันไปสกอต คุกที่จะทำลายความเชื่อมั่นข?
You'll want to contact Agent Mulder. We look forward to your reports.พวกเรา เชื่อมั่นในตัวคุณ ว่ามี การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม
Now, Red, I thought you had a little more faith in me than that.ตอนนี้สีแดง, ฉันคิดว่าคุณมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในตัวผมไปกว่านั้น
95% of the world's population believes in a Supreme Being in one form or another.95% ของประชากรโลก เชื่อมั่นในอำนาจสูงสุด ในรูปแบบเดียวหรืออื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื่อมั่น
Back to top