ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfearing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfearing*, -unfearing-

unfearing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfearing (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว Syn. confident, self-assured, self-reliant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfearing
Back to top