ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-assurance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-assurance*, -self-assurance-

self-assurance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-assurance (n.) ความเชื่อมั่นในตนเอง See also: ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน Syn. daring, independence, self-respect, self-esteem

self-assurance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท่าทางเคอะเขิน[adj.] (thāthāng kh) EN: gauche ; lacking in self-assurance FR: gauche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-assurance
Back to top