ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉพาะเจาะจง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉพาะเจาะจง*, -เฉพาะเจาะจง-

เฉพาะเจาะจง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉพาะเจาะจง (adv.) specifically See also: specially Syn. เฉพาะ, เจาะจง
เฉพาะเจาะจง (v.) specify See also: be specific Syn. เฉพาะ, เจาะจง, ระบุ
English-Thai: HOPE Dictionary
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง,ความพิถีพิถันมากเกินไป,ความจู้จี้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
detiailed (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. particularized, itemized
itemized (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. particularized, detiailed
particularized (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. detiailed, itemized
specified (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. particularized, detiailed, itemized
boutique (n.) ร้านเล็กๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ร้านขายสินค้านำเข้า Syn. bazaar, emporium
idiosyncresy (n.) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง See also: ความพิถีพิถันมากเกินไป Syn. individuality, identity, uniqueness
non-specific (adj.) ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจง
one (pron.) คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง
particularise (vt.) ทำให้เฉพาะเจาะจง See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ Syn. specify, indicate
particularity (n.) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง See also: ความพิถีพิถันมากเกินไป Syn. individuality, identity, idiosyncresy, uniqueness
particularize (vt.) ทำให้เฉพาะเจาะจง See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ Syn. specify, indicate
specifiable (adj.) น่าจะเฉพาะเจาะจง
uniqueness (n.) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง See also: ความพิถีพิถันมากเกินไป Syn. individuality, identity, idiosyncresy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Specificity. I dig it.เฉพาะเจาะจงมาก กำลังหาอยู่
I am unable to answer that without more specific information.ฉันไม่สามารถที่จะตอบว่า โดยไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มากขึ้น
That's not a law of nature that's a very specific decision.นั่นไม่ใช่กฎธรรมชาติ นั่นเป็นข้อวินิจฉัยที่เฉพาะเจาะจงมาก
A man, a paleontology professor, washes ashore with wounds specific to a dinosaur.ผู้ชาย ศาสตราจารย์บรรพชีวินวิทยา \ ถูกพบชายฝังกับบาดแผล เฉพาะเจาะจงกับไดโนเสาร์
I mean make her sick in a specific way.ผมหมายความว่าทำให้เธอป่วยในทางเฉพาะเจาะจง
Yes, sir, specifically the installation of a voice-activated recording system.ใช่ครับท่าน โดยขอเฉพาะเจาะจงไปยังการติดตั้ง ระบบบันทึกเสียงที่ทำงานโดยการตรวจจับคลื่นเสียง
406PETECHIAE 00:21:29,900 -- 00:21:33,200 THIS REPETITIVE BEHAVIOR AT EACH CRIME SCENE WILL LEAD US TO HIM.ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของจิตเภทแบบเขา
Specific sexual act.การแสดงออกทางเพศสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างนั้น
Their music director, DePreist, asked for you by name.ผู้จัดการวงร้องขอเธอมาเฉพาะเจาะจงเลยน่ะสิ
You can love someone without declaring yourself exclusive for the rest of your life.เธอสามารถรักใครซักคนโดยไม่ต้องป่าวประกาศ เฉพาะเจาะจงไปทั้งชีวิต
Was there a specific omen?มีผีสิงอะไรเฉพาะเจาะจงหรือเปล่า
They broke into a U.S. classified nuclear research facility.นี่ดูเหมือนคุณว่าคุณไม่มีตัวตน โดยเฉพาะเจาะจง
Least of all, things supposed in certain contingencies best known to you... to look like Jihadist dirty bombs.อาวุธพวกนั้น ออกแบบเฉพาะเจาะจงให้กับชาติต่างๆ... และสร้างด้วยวัตถุจากต่างประเทศ
Well, we'd need you there to tailor compounds specific to our needs.ดีเราจะต้องมีคุณที่จะปรับแต่งสารที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของเรา
Inception's not about being specific.จัดตั้งกองทุนไม่เกี่ยวกับการเป็นที่เฉพาะเจาะจง
I specialize in a very specific type of security.ฉันมีความเชี่ยวชาญในประเภทที่เฉพาะเจาะจงมากของการรักษาความปลอดภัย
Any particular reason?มีเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงไหม
Why is he targeting these people?ทำไมถึงต้องเฉพาะเจาะจงคนพวกนี้
I mean, usually you have just a list of specificsผมหมายถึงโดยปกติ คุณจะมีรายการอะไรๆ แบบเฉพาะเจาะจงด้วยน่ะ
Has a very specicเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงอย่างมาก
More specifically, a vinegar and tomato based sauce, most commonly found in western Virginia.ให้เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ คือน้ำส้มสายชู และซอสพื้นฐาน ของมะเขือเทศ ซึ่งพบได้ทางเวอร์จิเนีย ตะวันตกได้มากที่สุด
Because spells are unique and very specific.เพราะคาถามีความเป็นหนึ่ง และมันเฉพาะเจาะจงมาก
Now, if you take a second circle and you wrap it around that inner circle, keeping it perpendicular, you get what's called a torus.ที่เป็นคอลเลกชันของ วงการบิดรอบกันและกัน ในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ตอนนี้กลุ่มโกหกที่ง่ายที่สุด คือเพียงแค่วงกลม
Well, why so selective?เอ่อ ทำไมถึงเฉพาะเจาะจง
No, nothing specific, love.ไม่มีอะไรที่เฉพาะเจาะจงความรัก
Talkin' to the animals has to be done in a super specific way.Talkin 'กับสัตว์จะต้องมีการกระทำในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง super
There must have been 200 people, each with a specific function, but all dedicated to a single purpose.ซึ่งน่าจะมีซัก 200 คนได้ แต่ละคนมีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงต่างกัน แต่ทุกคนก็ทำเพื่อเจตนารมณ์เดียวกัน
It was a, a non-specific protection incantation.มันก็แค่คาถาป้องกันเฉยๆ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไร
That was very specific.นั่นมันเฉพาะเจาะจงมากเลยนะค๊ะ
The fact that her anger seems to be focused on first responders instead of hospital personnel or doctors indicates that her child probably didn't die of natural causes.ความโกรธของเธอเกิดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง. ลำดับแรกอาจมีต่อรพ. หรือหมอผู้ดูแล.
If we're saying this morning is when she was the most clear-headed, then it was a conscious decision to walk into that particular store.ถ้าจะว่ายังงั้นแล้วเมื่อเช้านี้เมื่อเธอได้ตัดสินใจแล้ว ผ่านการตัดสินใจเป็นอย่างดี\ ทำโดยเฉพาะเจาะจง.
What's with the specific physical type?มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมั้ย?
The mother asked for us specifically.คนเป็นแม่เฉพาะเจาะจงขอให้เราช่วย
Targeting a particular spirit is going to be difficult.การหาวิญญานเฉพาะเจาะจง เป็นเรื่องยาก
She's a specific target.เธอเป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจง
One man with one very specific order.คนเดียวกับคำสั่งเฉพาะเจาะจง
Sorry, you're going to have to be more specific.โทษที สงสัยต้องเฉพาะเจาะจงกว่านี้
I assumed you'd choose something more specific than that, but thanks, anyway.ผมเข้าใจว่าคุณน่าจะเลือกอะไรที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้ แต่ยังไงก็ขอบคุณมาก
You might want to be more specific.เธอน่าจะ ให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงหน่อยนะ
He just called him out specifically.เขาแค่เรียกออกมาอย่างเฉพาะเจาะจง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉพาะเจาะจง
Back to top