ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องรับ*, -เครื่องรับ-

เครื่องรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องรับ (n.) receiver See also: radio-receiver, radio Ops. เครื่องส่ง
เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (n.) ATM See also: automated teller machine, cash machine
เครื่องรับวิทยุ (n.) receiver See also: radio-receiver, radio
English-Thai: HOPE Dictionary
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
walkie-talkie(วอล์ค'คีทอ'คี) n. เครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุในเครื่องเดียวกันที่แบกหรือถือได้โดยคนเพียงคนเดียว
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
autodyne(ออ'โทไดน์) n. การเคลื่อนไหวเอง, เครื่องรับที่เคลื่อนเอง
cable tvระบบทีวีตามสาย โดยถ่ายทอดรายการไปยังเครื่องรับตามสายของลูกค้า
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
facsimile(แฟคซิม'มะลี) n. สำเนา,vt. อัดสำเนา,ถอดแบบ โทรสารโทรภาพใช้ตัวย่อว่า FAX เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องโทรศัพท์ ใช้ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษเป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
hi-fi(ไอ'ไฟ) n.,adj. เครื่องรับส่งคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพสูง และชัด
radiophone(เร'ดิโอโฟน) n.,v. (ส่ง) โทรศัพท์วิทยุ,เครื่องรับส่งโทรศัพท์วิทยุ, See also: radiophonic adj. radiophony n.
radioset(เร'ดิโอเซท) n. เครื่องรับวิทยุ
receiver(รีซี'เวอะ) n. ผู้รับ,เครื่องรับวิทยุ,ภาชนะ,หม้อรับไอน้ำ
receptor(รีเซพ'เทอะ) n. อวัยวะสัมผัส,เครื่องรับ,ตัวรับ,กลุ่มเซลล์ที่รับการกระตุ้น,ปลายประสาทสัมผัส
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน,ทะเบียน,สมุดทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,บันทึก,เครื่องบันทึก,เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) ,การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)
fax(แฟคซฺ) n. การถอดแบบหรือทำสำเนาด้วยวิทยุหรือโทรเลข แฟกซ์ (โทรสาร) ย่อมาจากคำว่า facsimile เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษ เป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
ticker(ทิค'เคอะ) n. เครื่องรับโทรเลข ที่เป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติ,เสียงดังติ๊ก ๆ ,หัวใจ,แถบกระดาษสีที่ใช้โยนออกหน้าต่างเพื่อการต้อนรับหรือการเฉลิมฉลอง,เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ
wireless(ไว'เออะลิส) adj. ไม่มีเส้นลวด,ไม่มีลวดตาข่าย,ไม่มีสาย,วิทยุ n. โทรเลขไม่มีสาย,โทรศัพท์ไร้สาย,เครื่องรับวิทยุ,รายการวิทยุ,การกระจายเสียงทางวิทยุ vt.,vi. โทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่มีสาย,, See also: wirlessness n.
server(เซิร์ฟ'เวอะ) n. ผู้รับใช้,ผู้บริการ,เครื่องรับใช,ผู้ช่วยเหลือพระในพิธ'Mass ,ผู้เสิร์ฟลูก,เครื่องบริการตัวบริการหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย (network) หนึ่ง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีหน้าที่จัดการดูแลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร แฟ้มข้อมูลใด เพื่อจะได้จัดการส่งต่อไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมาเรียกไปใช้ได้
time sharingการแบ่งกันใช้เวลาหมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตัวประมวลผล เครื่องพิมพ์ และหน่วยขับจานบันทึกในเครื่องเมนเฟรม หรือเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นอาจใช้หมายถึงระบบการประมวลผลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ เครื่องปลายทาง (terminal) ที่มีอยู่หลายเครื่อง สามารถแบ่งกันใช้เวลาของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้ หมายถึงว่า ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า เป็นสมรรถวิสัยของเครื่องที่จะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องปลายทางได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็คือการถอนเงินจากตู้เงินด่วนหรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งก็คือเครื่องปลายทางแบบหนึ่งนั่นเอง หลายคนจะสามารถถอนเงินจากสาขาต่างกันได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (บางทีเขียนติดกัน เป็น timesharing ก็มี)
English-Thai: Nontri Dictionary
receiver(n) เครื่องรับ,ผู้รับ,ผู้รักษาทรัพย์,คนรับของโจร
receptor(n) อวัยวะรับสัมผัส,เครื่องรับ,ตัวรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biosensorเครื่องรับรู้ชีวภาพ, ตัวรับรู้ชีวภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sensorเครื่องรับรู้, ตัวรับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transceiver๑. เครื่องรับส่ง๒. วิทยุรับส่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Video display terminalsเครื่องรับส่งภาพปลายทาง [TU Subject Heading]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Sensorตัวรับรู้ เครื่องรับรู้ อุปกรณ์รับรู้ [พลังงาน]
sonarโซนาร์, อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือเพื่อสำรวจหรือหาวัตถุใต้ทะเล โดยอาศัยหลักการส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงออกไปกระทบวัตถุใต้น้ำ แล้วสะท้อนกลับมาสู่เครื่องรับ  sonar ย่อมาจาก sound navigation and ranging [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
teletypewriter (n.) เครื่องรับ-ส่งโทรเลข See also: เครื่องโทรพิมพ์, เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข Syn. typewriter
abutment (n.) เครื่องรับน้ำหนัก See also: เครื่องค้ำ, เครื่องยัน
buffer (n.) เครื่องรับน้ำหนักกระแทก See also: เครื่องรับแรงปะทะ Syn. safeguard
hi-fi (n.) เครื่องรับส่งคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพสูงและชัด
field radio (n.) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ Syn. two-way radio
walkie-talkie (n.) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ Syn. field radio, two-way radio
walky-talky (n.) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ Syn. walkie-talkie
transponder (n.) เครื่องรับส่งเรดาร์
sounder (n.) เครื่องรับสัญญาณโทรเลข
boob tube (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. T.V., teevee, tube, box
T.V. (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. teevee, tube, boob tube, box
teevee (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. T.V., tube, boob tube, box
television (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. T.V., teevee, tube, boob tube, box
receiver (n.) เครื่องรับโทรศัพท์ Syn. telephone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not hearing you in my comm.เครื่องรับฉันไม่ได้ยินนาย
Regular receivers can't pull a signal through whatever has-has cut us off, but I once used our broadcast tower like a giant antenna to pull feedback loops for my band's cover album.เครื่องรับปกติไม่สามารถดึงสัญญาณ มาจากอะไรก็ตามที่ตัดขาดเราได้ แต่มีครั้งหนึ่งที่ฉันใช้หอกระจายเสียงของเราเป็นเสาอากาศยักษ์
First walkie-talkie wristwatch -- 1936, Poland.เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องแรก 1936 โปแลนด์
That monitor's on the move.เครื่องรับสัญญาณกำลังเคลื่อนที่
For 1 0 mins, the receiver will be on.เครื่องรับสัญญาณจะถูกเปิดเป็นเวลา 10 นาที
Howard's ankle monitor.เครื่องรับสัญญาณที่ข้อเท้าของฮาวเวิร์ด
Where's the receiver?เครื่องรับสัญญาณอยู่ไหน
The transponder on his boat isn't working. Must be busted.เครื่องรับสัญญาณเรือไม่ทำงาน คงจะพัง
Hi. Machine cut me off again. Anyway...หวัดดี เครื่องรับตัดไปอีกแล้ว ต่อเลยนะ
This was meant to receive calls, not make them.มันถูกทำให้ใช้เป็นเครื่องรับเท่านั้น ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย
So... is there anything?นอกจากเราจะทำให้ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณทำงานได้ แล้ว.. ได้เรื่องมั้ยล่ะ
We found the transceiver, but it's not working.เราเจอเครื่องรับ-ส่งสัญญาณแล้ว แต่มันไม่ทำงาน
The transceiver failed to pick up a signal.แต่เครื่องรับ-ส่งสัญญาณรับสัญญาณไม่ได้
I was wondering if I could... could look at your TV reception.ผมอยากจะถามคุณว่า ขอดูเครื่องรับทีวีของคุณหน่อยได้มั้ย
So I don't know if it's the aerial on the roof or if it's us.ผมก็เลยอยากเช็คว่าเป็นที่เสาอากาศ หรือว่าเป็นที่เครื่องรับ
Unfortunately, it be difficult for me to get it myself, so you perhaps could ask the people who are listening to that walkie that he can get it for me.ผมว่า,บางทีคุณอาจบอกพวกเค้าให้ ฟังเสียงจากเครื่องรับส่งวิทยุ นั้นไม่สำคัญสำหรับฉัน
Well, check the machine.ไม่รู้ ลองฟังเครื่องรับดูสิ
I need to disable the transponder.- จะปิดเครื่องรับส่งเรดาร์
Disable the transponder?- ปิดเครื่องรับส่งเรดาร์
Transponder- เครื่องรับส่งเรดาร์
He gave the Mexicans a receiver.มันเอาเครื่องรับสัญญาณให้ไอ้พวกเม็กซิกัน
Call me at home when you can. I hope I haven't filled up your machine.ถ้าว่างแล้ว ช่วยโทรหาฉันที่บ้านด้วย เอ่อ หวังว่าฉันคงไม่ได้ทำให้เครื่องรับข้อความของคุณเต็มนะ
We need you to locate that receiver, and find the person who planted it.หาเครื่องรับสัญญาณให้พบ แล้วหาตัวการ
SARAH: We're pursuing the receiver.เรากำลังตามเครื่องรับสัญญาณ
Lizzie's the mole. She got the receiver, Chuck.ลิซซี่เป็นสายลับ เธอเอาเครื่องรับไปแล้ว
BECKMAN: So she escaped with the receiver?เธอหนีไปพร้อมกับเครื่องรับสินะ
I listened to the receiver. BOTH:ฉันเปิดเครื่องรับสัญญาณฟังแล้ว
When they took her away, all she had was the receiver.ตอนค้นตัวเธอมีแค่เครื่องรับสัญญาณ
She must have some receiver to spot them.เธอต้องมีเครื่องรับสัญญาณแน่
Connor reset the anomaly Detector.คอนเนอร์รีเซ็ตเครื่องรับสัญญาณ.
That's because it was diverted first to the person who's been sabotaging the Detector.นั่นเพราะว่า ในตอนแรกมันถูกทำให้เบี่ยงเบนไปที่ใครซักคน - ใครเป็นคนเจตนาก่อกวนเครื่องรับสัญญาณกันนะ.
Because, if this bomb goes off, we lose the Arc and everything in it -the Detector,our research...ถ้ามันระเบิด, พวกเราก็จะหลาดกับวงนั่น และทุกๆสิ่งในนั้น เครื่องรับสัญญาณ, ของพวกเรากำลังหาอยู่ , ทุกๆสิ่ง..
I could trace Caroline's mobile through the Detector.ชั้นสามารถตามรอยการใช้โทรศัพท์ของแคโรไลน์ ผ่านเครื่องรับสัญญาณ
And a high-frequency generator-receiver.ที่เครื่องรับความถี่สูง
Maybe if we bury them, the reception will cut off and they won't be able to.ถ้าฝังมันไว้ เครื่องรับสัญญาณจะถูกตัด พวกมันจะตามรอยเราไม่ได้
I heard the call go out over my scanner.ได้ยินเสียงเรียกจากเครื่องรับวิทยุของฉัน
Fucking answering machine at the sheriff's office.มีแต่เครื่องรับโทรศัพท์ที่สถานี
He gave me the coordinates of Howard's GPS ankle monitor.เขาให้พิกัดเครื่องรับ GPS ที่ข้อเท้าของฮาวเวิร์ดมา
Daniel, what happened after you removed the ankle monitor?แดเนียล เกิดอะไรขึ้นหลังจากเธอถอด เครื่องรับสัญญาณที่ข้อเท้าออกแล้ว?
You broke him out.คุณช่วยเขาถอดเครื่องรับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องรับ
Back to top