ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขื่อนกั้นน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขื่อนกั้นน้ำ*, -เขื่อนกั้นน้ำ-

เขื่อนกั้นน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขื่อนกั้นน้ำ (n.) dam See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke Syn. เขื่อน, ฝาย, ทำนบ
English-Thai: HOPE Dictionary
breast walln. เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrage (n.) เขื่อนกั้นน้ำ See also: ทำนบกั้นน้ำ, เขื่อน
dyke (n.) เขื่อนกั้นน้ำ Syn. embankment
sea wall (n.) เขื่อนกั้นน้ำทะเล See also: เขื่อนป้องกันชายฝั่ง Syn. breakwater, groin, dam
levee (vt.) สร้างเขื่อนกั้นน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขื่อนกั้นน้ำ
Back to top