ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกลี้ยงเกลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกลี้ยงเกลา*, -เกลี้ยงเกลา-

เกลี้ยงเกลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกลี้ยงเกลา (adj.) smooth See also: clear, even, clean, unblemished Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด Ops. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง
เกลี้ยงเกลา (v.) be sleek See also: be smooth, be even, be neat and clean, be unblemished Syn. หมดจด Ops. กร้าน, หยาบ, หยาบกร้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
glace(เกลเซ') adj. เยือกแข็ง,คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง,เกลี้ยงเกลา,ใส่น้ำตาล,แช่เย็น,vt. แช่เย็น
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed,unpolluted
shaven(เช'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ shave adj. โกนแล้ว,ตัดเรียบ,เกลี้ยงเกลา
English-Thai: Nontri Dictionary
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
pure(adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้
scrape(vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
surface (vt.) ทำให้เกลี้ยงเกลา See also: ทำให้มัน, ขัดมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm looking at my shaved pussy in the mirror.ฉันกำลังมองจิ๋มที่ เกลี้ยงเกลา ของฉันในกระจก
Neat, ain't it?เกลี้ยงเกลา, ไม่ได้หรือไม่
Because only squirrels can get the whole walnut out almost every single time.เพราะมีแต่พวกกระรอกเท่านั้นที่สามารถแกะเปลือกได้อย่างเกลี้ยงเกลา
Lap that shit up good.เลียให้เกลี้ยงเกลาเลยนะ
Thus armed with a shaven face, my lord...ด้วยใบหน้าที่เกลี้ยงเกลานะขอรับ นายท่าน...
Clean and shaven.สะอาดและเกลี้ยงเกลา.
Mr. Banks is clean-shaven.คุณแบงค์จะมีใบหน้าเกลี้ยงเกลา
No, I prefer my doctors clean-shaven.ใช่ ฉันชอบให้หมอของฉัน โกนเกลี้ยงเกลา
I mean, your boobs are symmetrical, and you shave your box in a hot way.หมายถึงว่า อกเธอกลมสมมาตรกันมากๆ และเธอโกนขนตรงนั้นเกลี้ยงเกลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกลี้ยงเกลา
Back to top