ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อดอยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อดอยาก*, -อดอยาก-

อดอยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อดอยาก (v.) starve Syn. อดๆ อยากๆ Ops. มีกิน
อดอยากปากหมอง (v.) die of starvation See also: exhaust, famish Syn. อดอยาก, อดอยากปากแห้ง
อดอยากปากแห้ง (v.) starve See also: be famished, be short of food Syn. อดอยาก, อดโซ, อดข้าวอดน้ำ
อดอยากยากจน (v.) be destitute See also: be poor, be indigent Syn. ขัดสน
English-Thai: HOPE Dictionary
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
famine(แฟม'มิน) n. ภาวะข้าวยากหมากแพง,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,วาตภัย,ความอดตาย, Syn. starvation
famish(แฟม'มิช) vt.,vi. ทำให้อดอยาก,อดอยาก,อดตาย, Syn. starve
hard-setadj. ยึดมั่น,มั่นคง,ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก,ดื้อรั้น,อดอยาก (fixed)
starvation(สทาร์เว'เชิน) n. การอดอาหารตาย,การอดอยาก,ความหิวโหย,ความกระหาย. adj. ทำให้อดอาหาร
starve(สทาร์ฟว) vi.,vt. (ทำให้) อดอาหารตาย,อดอยาก,กระหาย,หิวโหย,หนาวตาย., See also: starvedly adv. starver n., Syn. wither,waste away,die
English-Thai: Nontri Dictionary
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
famine(n) ฉาตกภัย,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,ภาวะข้าวยากหมากแพง
famish(vi,vt) อดอยาก,ขาดแคลน,อดตาย
starvation(n) ความกระหาย,ความอดอาหาร,ความหิวโหย,ความอดอยาก
starve(vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
starvationการอดอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Starvationความอดอยาก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
famish (vi.) อดอยาก See also: อดตาย Syn. starve
hunger after (phrv.) อดอยาก See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย Syn. starve for, thrist for
hunger for (phrv.) อดอยาก See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย Syn. starve for, thrist for
thrist for (phrv.) อดอยาก See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย Syn. starve for
thrist for (phrv.) อดอยาก See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย Syn. starve for
famish (vt.) ทำให้อดอยาก See also: ทำให้อดตาย Syn. starve
starve into (phrv.) ทำให้อดอยากจน (ทำบางสิ่ง)
starve out (phrv.) ทำให้อดอยากจนยอมจำนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But even so you won't have anything to eatอดอยากเหมือนเจ้าในตอนนี้
The Jesuits oppose Louis' wars... and the starvation that results.พวกเยซูอิตต่อต้านสงครามของหลุยส์ กับผลลัพธ์ที่ผู้คนต้องอดอยาก
What are you to do when you're hungry?คุณกินเปียโนได้เหรอเวลาอดอยาก
They were starving him, Mum. There were bars on his window.แฮร์รี่อดอยาก หน้าต่างก็ถูกติดลูกกรง
Well, I'm not an inventor, but I did develop a new way of irrigating dry land so that no one in my kingdom ever has to be hungry.ผมไม่ใช่นักประดิษฐ์ แต่ผมคิดระบบชลประทาน เพื่อไม่ให้ประชาชนของผมอดอยาก
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป.
Starvation and abuse.ความอดอยาก และการถูกทารุณ
Okay, look, if we do this, we're gonna be eating dry wall for a year.โอเค, ฟังนะ ถ้าขื่นซื้อเราต้องอดอยากเป็นปีๆแน่
While the starving mob burns London.นั่งมองเปลวเพลิง ตอนที่พวกม็อบอดอยาก เผากรุงลอนดอน
Want us to starve to death?อยากให้เราอดอยากจนตายรึไง
Starves them, forces them to steal and if necessary, to kill.มันบังคับให้เด็กชายต้องต่อสู้, ต้องอดอยาก บังคับให้เขาต้องขโมย และถ้าสิ้นหนทางอื่น..
This is the scene where our heroine realizes she's run out of rice.นี่คือบทของวีรสตรี ตอนที่เธอกำลังอดอยาก
Wars, famine... disease.สงคราม, ความอดอยาก... โรคภัย
She was hungry and poor with no one in the world to help her.เธอต้องอดอยากและยากจนโดยไม่ใคร ในโลกนี้ที่จะช่วยเธอ
# never hurt a fly. ## ความอดอยาก ความจน # # ไม่เคยทำให้ท้อ #
Yeah, I'm starving.ก็ใช่, ผมอดอยากอยู่.
My family used to run a dry Goods store for the second World war.ครอบครัวผมเคยอดอยาก จากการกักตุนสินค้า ในสงครามโลกครั้งที่ 2
Titles aside, a suit of armor makes for a cold bedfellow.คนที่ดูมีระดับอาจทำให้เธออดอยากได้เหมือนกันนะ
If you're tested again, you have a chance to end your people suffering.ถ้าเจ้าถูกทดสอบอีกครั้ง เจ้ามีโอกาสที่จะจบความอดอยากของประชาชน
Not while my people are starving.ไม่ในขณะที่ประชาชนของข้ากำลังอดอยากตาย
Your people starve because you let thieves steal their grain.ประชาชนของเจ้าอดอยากเพราะเจ้าปล่อยให้โจรขโมยเมล็ดข้าวของพวกเขา
Besides I would rather starve than beg my enemies for help.ข้ายอมอดอยากดีกว่าร้องขอความช่วยเหลือจากศัตรู
His planet is in crisis. His people are starving.ดวงดาวของเขากำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ผู้คนอดอยากและหิวโหย
I know it is not your fault, but my people starve all the same.ข้ารู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเจ้า แต่ผู้คนของข้าอดอยาก กันไปหมด
Chopin once had malnutrition.ส่วน โชแปง*ครั้งก็เคยเป็นคนอดอยาก *นักประพันธ์ดนตรีและนักเล่นเปียโนชาวโปแลนด์
The country was plagued by constant war while its people suffered from hardship and famineประชาชนอดอยากและแร้นแค้นจากภัยสงคราม
I wouldn't sing with you if I were starving and you were the last pickle at the picnic.ฉันก็ไม่ร้องเพลงกับนายหรอก ถึงฉันจะอดอยาก แล้วนายเป็นผักดองชิ้นสุดท้ายของการปิคนิค
The pocket of sunshine's energy chased away the specter of drought that stalked farmland.แสงอาทิตย์อัดแท่งขับไล่ความอดอยากที่น่าพรั่นพรึง หมดไปจากท้องทุ่ง
Bad harvests and famine became a distant memory.ความอดอยากและการเพาะปลูกที่ล้มเหลว กลายเป็นความทรงจำอันห่างไกล
They experienced social unrest, revolts and famine.เกิดการจลาจลและความอดอยาก
Hungry children ain't gonna cut it.พวกเด็กที่อดอยากจะไม่ถูกทิ้ง
Whenever I do something amazing, you know, feed the starving, help the homeless, rescue some emaciated refugee,เมื่อไหร่ที่ฉันทำ เรื่องมหัศจรรย์ ให้อาหารคนอดอยาก ช่วยคนไม่มีบ้าน
Subjected to a brutal droid occupation, the people of Ryloth are starving under the blockade of a Separatists' fleet.ดินแดนถูกยึดครองโดยเหล่าดรอยด์ที่โหดร้าย ประชาชนแห่งไรลอธต่างพากันอดอยาก ภายใต้การปิดล้อมของกองยานฝ่ายแบ่งแยก
You guys can't be that hard up.พวกนายไม่อดอยากปากแห้งปานนั้น
I am. Yeah, me, too.ฉันอดอยากนะ ใช่ เหมือนกัน
We'll run out of air long before we starve.เราจะขาดอากาศหายใจซะก่อน จะได้อดอยากตาย
Steve starving. Hungry. Hungry.สตีฟหิวมาก หิวมาก อดอยากมาก หิวอ้ะ หิวโหย
You get hungry enough, somebody'll want to trade for it.ถ้าอดอยากกันมากๆ.. อาจจะมีคนอยากแลกอาหารกับนายก็ได้
I thought famine meant starvation,ฉันนึกว่าความอดอยาก หมายถึงหิวซะอีก
And then famine came, and made them rabid for it.แล้วความอดอยากก็มา ทำให้คลั่งมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อดอยาก
Back to top