ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลอดอาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลอดอาหาร*, -หลอดอาหาร-

หลอดอาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cardiaหรือ fundus คือส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร
esophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก
heart burnเป็นอาการแสบร้อนในทรวงอกเนื่องจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
maw(มอ) n. ปาก คอ คอหอยหรือหลอดอาหารของสัตว์ (โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร) ,กระเพาะใต้ลำคอไก่หรือเป็ด,กระเพาะ
oesophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร
pharynx(แฟ'ริงคซฺ) n. คอหอย (เชื่อมระหว่างปากและโพรงจมูกกับหลอดอาหาร)
weasand(วี'เซินดฺ) n. ลำคอ,หลอดอาหาร,หลอดลม, Syn. weazand,wessand,weason
English-Thai: Nontri Dictionary
esophagus(n) หลอดอาหาร
gullet(n) คอหอย,หลอดอาหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oesophagusหลอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achalasiaหลอดอาหารเกร็งตัว, อคาเลเซีย [การแพทย์]
Esophagusหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Esophageal achalasiaความผิดปกติของการบีบตัวของหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Endoscopeส่องกล้องดูกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร,กล้องส่องตรวจ,เครื่องส่องตรวจภายใน [การแพทย์]
pharynxคอหอย, ส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง  เป็นช่องทางร่วมของหลอดลมกับหลอดอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
esophagus (n.) หลอดอาหาร Syn. oesophagus, gullet
gullet (n.) หลอดอาหาร See also: คอหอย, ทางเดินอาหาร Syn. oesophagus, throat, pharynx
oesophagus (n.) หลอดอาหาร Syn. gullet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have never stapled a bowel, and I have never resected an esophagus.ฉันยังไม่เคยเย็บลำไส้ และฉันก็ยังไม่เคย เฉือน หลอดอาหาร ออก
But the mouth, esophagus, and stomach lining were all eaten away.แต่ตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร ไปจนถึงกระเพาะ ทั้งหมดถูกกลืนหายไปหมด
The pepper burned holes in her esophagus. And she was in a medically induced coma for three days.หลอดอาหารทะลุ เธอนอนโคม่าอยู่ 3 วัน
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร...
We're gonna feed this endoscope down your esophagus, try to find where your heart might be damaged.เราจะเอากล้องนี่ใส่ไปทางหลอดอาหารของคุณ เพื่อที่จะหาว่า หัวใจของคุณมีข้อบกพร่องตรงไหน
We thought there was a tumor on the patient's esophagus.เราคิดว่ามีเนื้องอก ที่หลอดอาหารของคนไข้
Turns out the esophagus is just straightening.It's scleroderma.เพื่อที่จะปิดหลอดอาหาร,ก็แค่ ทำให้มันตรง มันคือScleroderma
There's tearing of the tissue lining the esophagus.มีความรุนแรงของเนื้อเยื่อที่บุรองหลอดอาหาร
Third degree burns extend all the way down the esophagus.แผลไฟไหม้ระดับ3ลามไปจนถึงหลอดอาหาร
Sliced his upper gastrointestinal,bled into his esophagus.ถูกเฉือนตรงทางเดินอาหารส่วนบน เลือดท่วมไปตามหลอดอาหาร
And then we'll insert the newly constructed tube in between her trachea and esophagus just... like... that.แล้วเราก็จะใส่หลอดที่เราสร้างขึ้น ระหว่างหลอดลมและหลอดอาหารของเธอ แบบนี้... ไงล่ะ
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย
Let me tell you a few things I learned from two years of intense psychotherapy and an esophagus transplant.ฉันขอบอกบางอย่าง ที่ฉันได้รู้ จาก 2 ปีของการบำบัดทางจิต และเปลี่ยนถ่ายหลอดอาหาร
Does anyone have any explanation for these red stripes extending from the soft palate down the esophagus?ใครพอจะอธิบาย แถบริ้วสีแดงพวกนี้ ที่ยื่นมาจากเพดานปาก ยาวลงตามหลอดอาหารได้บ้างมั้ย?
There it is, on a platter. Esophagus. Five months over.นี่ไง ใส่พานมาให้แล้ว หลอดอาหารเกินกำหนดมา 5 เดือน
You know and then your esophagi.แล้วหลอดอาหารของคุณอีก และผมก็เห็น
She disassembles the gun, shoves the pieces, the gloves, shell casings, down the dog's gullet, into its stomach.เธอถอดชิ้นส่วนของปืนออก ยัดเข้าไปในสิ้นส่วนศพ ถุงมือ ปลอกกระสุน ยัดลงไปในหลอดอาหารน้องหมา ยัดเข้าไปในกระเพาะอาหารของมัน
I see movement in his esophagus.ฉันเห็นการเคลื่อนไหว ในหลอดอาหารของเขา
She said that she found fibers in Laura's mouth and esophagus.เธอบอกว่าพบ เส้นใยในปาก และหลอดอาหารของลอร่า
It's in your esophagus and has metastasized to the lungs.มันอยู่ในหลอดอาหารของคุณ และกำลังลุกลามไป... ...ไปยังปอดทั้งสองข้าง
I've got cancer, Yous, of the esophagus.ฉันเป็นมะเร็ง ยูซ มะเร็งหลอดอาหาร
The sound of an esophagus slowly hardening. Like a symphony. Felicity...เสียงของหลอดอาหาร ที่ค่อยๆเเข็งตัว เหมือนวงซิมโฟนี่ เฟลิซิตี้...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลอดอาหาร
Back to top