ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยาบโลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยาบโลน*, -หยาบโลน-

หยาบโลน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาบโลน (adj.) indecent See also: obscene, lewd, filthy, dirty Syn. หยาบ, ลามก
หยาบโลน (adv.) obscenely See also: indecently, lewdly, vulgarly Syn. หยาบ, ลามก
หยาบโลน (adj.) obscene See also: lewd, salacious Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก
English-Thai: HOPE Dictionary
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
off-key(ออฟ'คี) adj. ผิดเสียง,ผิดระดับเสียง,ผิดปกติ,ค่อนข้างหยาบโลน
English-Thai: Nontri Dictionary
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
salacious(adj) หยาบโลน,ลามก,ราคะจัด,ตัณหาจัด
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blue (adj.) หยาบโลน See also: ลามก Syn. explicit
immodest (adj.) หยาบโลน See also: อุจาด, ทะลึ่ง Syn. indecent
in bad taste (idm.) หยาบโลน
in poor taste (.) หยาบโลน
near the bone (idm.) ค่อนข้างหยาบโลน
near the knuckle (idm.) ค่อนข้างหยาบโลน
ribaldry (n.) ตลกหยาบโลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน
Obscene material, pornography Nazi memorabilia.เป็นของที่หยาบโลน ภาพลามก ของที่ระลึกของนาซี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยาบโลน
Back to top