ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมุนรอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมุนรอบ*, -หมุนรอบ-

หมุนรอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมุนรอบ (v.) orbit See also: revolve around
English-Thai: HOPE Dictionary
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร,วัฎจักร,รอบ,วง,การหมุนเวียน,ชุด vi. ขี่รถจักรยาน,หมุนรอบ, Syn. eon
cyclic(ไซ'คลิค,ซิค'คลิค) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,
cyclical(ไซ'คลิเคิล) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,n., See also: cyclicals n. หลักทรัพย์ของบริษัทธุรกิจ cyclicality n. ดูcyclical
cyclo-Pref. "วงจร","การหมุนรอบ"
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบกดตัวพิมพ์ผ่านผ้าหมึกพิมพ์ ตัวพิมพ์จัดเรียงเป็นแถวบนพื้นผิวทรงกระบอกหมุนวนอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์แบบนี้ จะพิมพ์ไปทีละตัว เช่นพิมพ์ตัว A ทุกตัวที่มีอยู่ในบรรทัดหนึ่ง ๆ เมื่อกดพิมพ์ตัว A หมุนผ่านช่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะพิมพ์ตัว B ต่อไปตามลำดับจนหมดตัวอักษร ซึ่งหมายถึงกระบอกตัวพิมพ์หมุนรอบตัวมันเองครบหนึ่งรอบ
girandole(เจอ'รันโดล) n. เปลวเพลิงที่หมุนรอบ,ปากท่อที่หมุนรอบ
gyroscope(ไจ'โรสโคพ) n. เครื่องมือวัดการหมุนรอบ, See also: gyroscopic adj.
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
magneto(แมกนี'โท) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่ประกอบด้วยแกนโลหะรูปกระบอกหรือ"มัดข้าวต้ม" (armature) ที่หมุนรอบอยู่ในสนามแม่เหล็ก
meson(มี'ซอน,เมซ'ซัน) n. อนุภาคที่มีมวลระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตรอน มีประจุเป็นกลาง หรือเป็นบวกหรือลบ มีค่าการหมุนรอบ
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
paraboloidn. รูปหรือผิวหน้าที่เกิดจากการหมุนรอบแกนของ parabola.
pivot(พิฟ'เวิท) n. แกนหมุน,เดือยหมุน,จุดตั้งแกน,หลัก,ทหารหลัก,การหมุนรอบบนเท้าหนึ่ง. vi. หมุนรอบบนเดือยหรือแกน,หมุนตัวรอบ. vt. ใส่เดือยหรือแกนตั้ง,ทำให้หมุนรอบแกน
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) ,การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่,การหมุนรอบ,การโคจร,การพลิกแผ่นดิน,รอบ,วัฎจักร, See also: revolutionary adj.,n., Syn. revolt,cycle,rotation
revolutionise(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
revolutionize(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
revolve(รีวอลว') vi.,vt. หมุนรอบ,โคจร,เกิดขึ้นเป็นวัฎจักร,ครุ่นคิด,คิดทบทวน,ทำให้โคจร, See also: revolvable adj. revolvably adv., Syn. spin,rotate,whirl
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่,เครื่องหมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ,หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ
revolving(รีวอล'วิง) adj. หมุนรอบ,สามารถหมุนรอบ,หมุนเวียน,เป็นวัฎจักร,
revolving doorn. ประตูหมุนรอบ
rotary(โร'ทะรี) adj. หมุนรอบ,หมุนรอบเพลา
rotate(โร'เทท) vi. หมุน,หมุนรอบ,หมุนเวียน,โคจรรอบ,สับเปลี่ยน vt. ทำให้หมุนรอบ,ทำให้หมุนเวียน,ทำให้สับเปลี่ยน, See also: rotatable adj.
rotation(โรเท'เชิน) n. การหมุน,การหมุนรอบ
rotatory(โร'ทะโทรี) adj. เกี่ยวกับการหมุนรอบ,ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,ทำให้หมุนรอบ
rotor(โร'เทอะ) n. ส่วนที่หมุนรอบของเครื่องยนต์,ตัวที่หมุนรอบ,ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
rpmอาร์พีเอ็ม ย่อมาจาก revolutions per minute หมายถึงจำนวนครั้งที่หมุนรอบตัวเองต่อนาที ใช้เป็นหน่วยวัดความเร็วของการหมุนของอุปกรณ์บางอย่าง เป็นต้นว่า จานบันทึก
spiral(สไพ'เริล) n. เส้นขด,ก้นหอย,สิ่งทีหมุนรอบ,สิ่งที่เป็นเกลียว, (กีฬารักบี้) ลูกหมุน, (เศรษฐศาสตร์) ภาวะผันแปรขึ้นหรือลงของราคา/ค่าจ้าง/ทุนและอื่น ๆ vi.,vt.,adj. (ทำให้) เป็นขด,เป็นเกลียว
swirl(สเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุน,หมุนรอบ,วน,วนเวียน,วิงเวียนศรีษะ,สิ่งที่บิดงอ,เส้นขดงอ,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน..
swirly(สเวอ'ลี) adj. หมุน,หมุนรอบ,บิดงอ
tachometer(เทคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเร็ว,เครื่องมือวัดการหมุนรอบต่อนาที., See also: tachometry n.
track ballแทร็คบอลล์ ลูกกลมควบคุมหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ใช้ปฏิบัติงานได้ในทำนองเดียว กับเมาส์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) อยู่ใกล้ ๆ กับแป้นพิมพ์ ช่วยทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดกระทัดรัดขึ้น มีลักษณะเป็นลูก กลม ๆ หมุนรอบตัวได้เหมือนลูกกลมที่อยู่ใต้เมาส์นั่นเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
cyclic(adj) เป็นวงกลม,ซึ่งหมุนรอบ,เกี่ยวกับวงจร
gyrate(vi) หมุนติ้ว,หมุน,เวียน,หมุนรอบ
gyration(n) การหมุนติ้ว,การหมุน,การหมุนรอบ
rotary(adj) สับเปลี่ยน,หมุนเวียน,หมุนรอบ
rotatory(adj) ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
precessionการหมุนควง, การหมุนของวัตถุรอบแกนหมุนของตัวเอง โดยปลายหนึ่งของแกนหมุนเป็นจุดตรึงและอีกปลายหนึ่งหมุนรอบแกนตรึงอีกแกนหนึ่ง เช่น การหมุนของลูกข่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rollingการกลิ้ง, การเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนรอบแกนหมุนในขณะเดียวกันศูนย์กลางมวลเลื่อนที่ไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Screen ตะแกรง หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสีย, เครื่องมือที่ใช้คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เช่น ทราย หินคลุก ดิน หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง 1) ตะแกรง ตาข่าย ใช้ดักขยะ เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่ปลิวมาตามแรงลม 2) ตะแกรง แผ่นโลหะ ซึ่งเจาะเป็นรูใช้สำหรับแยกแยะขยะที่คละกัน ตามขนาดที่ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็น (ก) ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen) และ (ข) ตะแกรงแบบหมุนรอบตัว (Rotary Screen) [สิ่งแวดล้อม]
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cycle (vi.) หมุนรอบ
cycle (vt.) หมุนรอบ
pivot on (phrv.) หมุนรอบ
revolve (vi.) หมุนรอบ See also: เวียน, วนรอบ, โคจร Syn. circle, rotate
roll round (phrv.) หมุนรอบ See also: กลิ้งรอบ
swing (vi.) หมุนรอบ See also: หมุน, หมุนวน Syn. pivot, rotate, turn
swing (vt.) หมุนรอบ See also: หมุน, หมุนวน Syn. pivot, rotate, turn
twist around (phrv.) หมุนรอบ See also: บิดรอบ, บิดเป็นเกลียว
twist round (phrv.) หมุนรอบ See also: บิดรอบ, บิดเป็นเกลียว
wind on (phrv.) หมุนรอบ See also: พันรอบ
wheel (vi.) หมุนรอบอย่างรวดเร็ว See also: หันรอบอย่างรวดเร็ว Syn. reel, spin, whirl
spin round (phrv.) หมุนรอบอย่างเร็ว
whirl round (phrv.) หมุนรอบอย่างเร็ว See also: รีบหมุน Syn. wheel about, whip round
pivot (vi.) หมุนรอบเดือยหรือแกน See also: หมุนตัวรอบ
corkscrew (vi.) เคลื่อนที่หมุนรอบ
encircling (adj.) ซึ่งทำให้หมุนรอบ Syn. rotating, whirling
epicyclic (adj.) ซึ่งมีแกนหมุนรอบแกนกลาง See also: ซึ่งมีเกียร์, (เกียร์รถยนต์)ชนิดมีเฟืองเล็กหมุนรอบเฟืองใหญ่
pivot (n.) เดือยหรือแกนสั้นที่สิ่งอื่นหมุนรอบ See also: แกนหมุน, เดือยหมุน
pivot (vt.) ทำให้หมุนรอบแกน
rev (n.) การหมุนรอบของเครื่องยนต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turn around. Turn around. What?หมุนรอบ หมุนรอบ อะไร
And after swiveling it around, carefully place it aside to drip dry.หมุนรอบก่อนยกขึ้นผึ่งให้แห้ง
It feels like the whole world revolves around me.มันเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉัน
"It turned on itself and in usมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนในตัวเรา
One's neck turns 360 degrees when dyingหัวหมุนรอบ 360 องศาเลย ตอนเราตายน่ะ
Gotta do it like this or I'll get all turned around.มันต้องชอบนี้หรือฉันจะมีทั้งหมดที่หมุนรอบ
And as it was leaving Earth's gravity, it turned its cameras around and took a time lapse picture of one day's worth of rotation, here compressed into 24 seconds.ในขณะที่มันกำลังจะพ้นออกไปจากแรงโน้มถ่วงของโลก มันหันกล้องกลับมา แล้วถ่ายภาพชุดต่อเนื่องของการหมุนรอบตัวเองในรอบ 1 วัน โดยนี่เป็นภาพที่ร่นเวลาแล้วเหลือ 24 วินาที
Planets rotate around starsเป็นดาวเคราะห์ ที่หมุนรอบดาวดวงอื่นๆ
Because Mercury is the only planet that does not rotate on its axis.เพราะว่าดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ เพียงดวงเดียว ที่ไม่ได้หมุนรอบแกนมันเอง
Jabba has given us only one planetary rotation.แจ๊บบ้าให้เวลาแค่ หนึ่งช่วงการหมุนรอบของดวงดาว
The house whirled around two or three times and rose slowly through the air.บ้านทั้งหลังหมุนรอบตัวเอง แล้วค่อยๆ ลอยขึ้นกลางอากาศ
Condemn her? Would you have done that?จาการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
It was a circular-shaped objectมันเป็นวัตถุที่มีรูปร่างหมุนรอบตัวเอง
When I arrived, what I saw was a real large craft in the air, circularเมื่อผมมาถึง สิ่งที่ผมได้เห็นก็เป็นยานที่ลำใหญ่มาก บนอากาส หมุนรอบตัวเอง
If you can't break that blockade before the next planetary rotation, we'll have to postpone the invasion.ถ้าเจ้าไม่สามารถทำลายแนวปิดกั้น ได้ก่อนที่ดาวเคราะห์จะหมุนรอบถัดไป เราคงต้องเลื่อนการโจมตีออกไป
The world revolves around the sun,โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
So maximum torque farthest away from the incident.ดังนั้นแรงที่ทำให้หมุนรอบได้ไกลที่สุด ห่างไปจากที่เกิดเหตุ
When girls live together, sometimes their cycles sync up.เมื่อสาวๆ อยู่ด้วยกัน บางครั้งเขาก็หมุนรอบกันและกัน
And suddenly, it's all about the couch.และจู่ๆ ทุกอย่างก็หมุนรอบโซฟา
And now, our entire universe revolves around it.แต่ตอนนี้จักรวาลเราหมุนรอบมัน
He's hoping to see epsilon eridani dim, which would be evidence of a planet orbiting it.เขาหวังจะได้เห็น เอปซิลอน เอริดานิ ดิม ซึ่งจะเป็นหลักฐานว่า ดาวเคราะห์หมุนรอบมัน
An up and a down quark joined together in different ways ultimately make the atomic nucleus.ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในที่สุดทำให้นิวเคลียส อิเล็กตรอนหมุนรอบ นอกทำให้อะตอม
This world revolves around "business".โลกนี่หมุนรอบ"ธุรกิจ"
So, she was like, "The solar system's sun does not revolve around the Earth."ตอนนี้ถดถอยมาก และ และ และผมต้องการเงินสด ดังนั้น,เธอเป็นเช่น"ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะไม่หมุนรอบโลก."
Sheldon, like it or not, until you manage to upload your intelligence into a self-sustaining orbiting satellite, equipped with high-speed Internet and a cloaking device, you will be dependent on other members of the human race.เชลด้อน ไม่ว่าชอบหรือไม่ จนกว่าคุณจะอัพโหลดสติปัญหา เป็นดาวเทียมที่หมุนรอบตัวเองได้
If you guys are so lame you can't even turn around your own magic, he's as good as dead anyway.ถ้าพวกนายอ่อนแอนัก นายจะทำไม่ได้แม้แต่หมุนรอบๆคาถาตัวเอง แค่นี้เขาก็ดีแล้ว
And there were millions of other colorful butterflies looping and swirling all around us, all in this beautiful formation of flying.และมีนับล้านของผีเสื้อที่มีสีสันอื่น ๆ วนลูปและหมุนรอบตัวเรา, ทั้งหมดในรูปแบบที่สวยงามนี้ของ การบิน
Uh, last day of my rotation.เอ่อ วันนี้เป็นวันสุดท้าย ของการหมุนรอบของฉัน
One, and the whole world just revolves around him.คนเดียว เพราะทั้งโลกมันหมุนรอบตัวเขา
Rock it up, rock it down, rock it all around.โยกขึ้น โยกลง หมุนรอบ
Two twin planets whirling together around one sun but each with its own and opposite gravity.ดาวคู่แฝด 2 ดวง โคจรสวนทางกัน หมุนรอบดวงอาทิตย์ ทั้ง 2 ดวงต่างมีแรงดึงดูด และแรงผลัก ซึ่งกันและกัน
And it's been great for Juliet just to meet all different kinds of kids and see that the world doesn't revolve around money.และมันดีมากสำหรับจูเลียต ได้เจอกับเด็ก หลายๆประเภท และได้เห็นว่าโลก ไม่ได้หมุนรอบเงิน
Now turn around 360 °. Slower. Slower.แล้วหมุนรอบตัวเอง ช้า ช้าๆ
Your whole world revolves around me.โลกทั้งโลกของเธอ หมุนรอบตัวฉัน
Orbiting main yellow star just as you say it would a Yellow star.พบแล้ว ..ดาวเหลืองกำลังหมุนรอบ ตามที่ท่านได้บอกไว้ ดาวเหลือง
All the stories revolve around aghoul's attempts to trick people into bringing him into our world and it can come through the form of a possession, a spirit that only a child can see or an ancient object that lures in the impressionable.เรื่องราวทั้งหมดหมุนรอบความพยายาม Aghoul ของ เพื่อหลอกลวงประชาชนในการที่จะนำเขาเข้าไปในโลกของเรา และจะสามารถผ่านเข้ามาในรูปแบบของการครอบครองที่
The atmosphere of the larger star was being siphoned onto a glowing hot accretion disk that revolves around and spirals into a black hole.บรรยากาศของดาวขนาด ใหญ่ที่ถูกดูดเข้าสู่ เพิ่มดิสก์ร้อนเรืองแสงที่หมุนรอบ และเกลียวเข้าไปในหลุมดำ
Their messages could be swirling around us, at this very moment, but we lack the means to perceive them, just as all of our ancestors, up to a little more than a century ago, would have been oblivious to the most urgent radio signalหรือแม้กระทั่งจินตนาการ ข้อความของพวกเขาอาจจะ หมุนรอบตัวเราในขณะนี้
After all, it looks like the Sun and stars all revolve around us.ทั้งหมดที่หมุนรอบตัวเรา
Miller's and Dr. Mann's planets both orbit it.ดาวมิลเลอร์กับดร.แมนหมุนรอบหลุมดำ แล้วดาวมิลเลอร์อยู่ที่ฮอไรซอนหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมุนรอบ
Back to top