ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนุน*, -หนุน-

หนุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนุน (v.) support See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster Syn. เสริม, สนับสนุน, ผลักดัน
หนุน (v.) pillow See also: rest Syn. เสริม, รอง
หนุนหลัง (v.) support See also: back up Syn. สนับสนุน
หนุนเนื่อง (v.) reinforce See also: augment
English-Thai: HOPE Dictionary
appui(แอพิว') n.,Fr. หนุน, สนับสนุน
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
backup storageหน่วยเก็บสำรอง หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
buckon. อ้ายหนุ่ม,อ้ายน้องชาย,อันธพาล.adj. ทารุณ,โหดเหี้ยม vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน -S.bully
buckram(บัค'เริม) n. ผ้าแข็งสำหรับเสริมหรือหนุน. vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน,หลอก
cleadingn. แผ่นรอง,แผ่นหนุน
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
falsie(ฟอล' ซี) n. ที่หนุนรองใน,ผมปลอม,หนวดปลอม,เคราปลอม
haunch(ฮอนชฺ) n. ตะโพก,บั้นท้ายของสัตว์,ขาสัตว์,ส่วยข้างของส่วนโค้ง,คานหนุน
hortatory(ฮอ'ทะทอรี) adj. เกี่ยวกับการหนุนนำ
militia(มิลิช'ชะ) n. กลุ่มทหารกองหนุน,ชายที่มีอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้,กลุ่มทหารพลเรือน (ต่างจากทหารอาชีพ)
militiaman(มิลิช'ชะเมิน) n. ทหารกองหนุน,ทหารพลเรือน,ชายที่มีอายุอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้ pl. militiamen
patron(เพ'ทรัน) n. ผู้อุปการะ,ผู้อุดหนุน,ลูกค้า
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน,การอุปถัมม์
pillow(พิล'โล) n. หมอน,หมอนเพลา,หมอนแกน,หมอนหนุน.
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
pillowslip(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
prop(พรอพ) vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ค้ำ n. ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,สิ่งหนุน,ผู้สนับสนุน, Syn. support
recline(รีไคลน') vi. เอนไปข้างหลัง,พิง,เอนกาย,หนุน,เอกเขนก vt. ทำให้เอนไปข้างหลัง, See also: reclinable adj. reclination n. recliner n., Syn. lie back or down
recumbent(รีคัม'เบินทฺ) adj.,n. (ผู้) นอนลง,เอกเขนก,พักผ่อน,พิง,หนุน,ขี้เกียจ,เกี่ยวกับส่วนที่เอนลงทางสิ่งอื่น, See also: recumbency n. recumbence n. recumbently adv.
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
reservist(รีเซอร์'วิสทฺ) n. ทหารกองหนุน
strut(สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ.
subsidize(ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห์เงิน,ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,บำรุง,อุดหนุน,ให้สินบน,ตัดสินบน. -subsidizable adj., See also: subsidization n. -subsidizer n.
subsidy(ซับ'ซิดี) n. การสงเคราะห์เงิน,การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน, Syn. premium
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
trestle(เทรส'เซิล) n. ขาหยั่ง,โครงค้ำ,สะพานที่มีโครงรับน้ำหนักข้างล่าง,สิ่งหนุน
trig(ทริก) vt. ค้ำจุน,หนุน,ขัด,ดัน n. ที่หนุนเครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,เครื่องขัด., Syn. trim
underlie(อันเดอะไล') vt. วางอยู่ข้างใต้,อยู่ข้างใต้,หนุน,ค้ำ,เป็นฐาน,มีบุริมสิทธิ์,มีสิทธิ์ก่อน., See also: underlier n., Syn. underscore
underprop(อันเดอพรอพ') vt. ค้ำ,จุน,จีม,หนุน,สนับสนุน., See also: underpropper n.
underset(อัน'เดอะเซท) vt. ค้ำ,หนุน,สนับสนุน n. กระแสใต้น้ำ,คลื่นใต้น้ำ,สายแร่ข้างใต้, Syn. undertow,support
English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
impulsion(n) การดัน,การกระตุ้น,การสนับสนุน,การหนุน,การยุ,แรงดลใจ
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
militia(n) ทหารกองหนุน,ทหารบก
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
precipitate(vt) เร่งรัด,ผลัก,หนุน,ยุ,โยน,ทุ่ม
precipitation(n) การเร่งรัด,การถลำ,การผลัก,การหนุน,การยุ
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
push(vt) ผลัก,ดัน,ผลักไส,ยื่น,แทง,หนุน,ขับ
recline(vi) เอนกาย,พิง,หนุน,ตั้งเอียงๆ,เอกเขนก
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
relay(n) การสืบทอด,กองหนุน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอด
subscribe(vi) เห็นด้วย,อุดหนุน,บริจาค,ลงชื่อเป็นสมาชิก
subscriber(n) ผู้บริจาค,ผู้อุดหนุน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สั่งจอง
subscription(n) การบริจาค,การอุดหนุน,การสั่งจอง,การลงชื่อเป็นสมาชิก
subsidize(vt) สงเคราะห์เงิน,อุดหนุน,บำรุง,ติดสินบน
subsidy(n) การสงเคราะห์เงิน,การอุดหนุน,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน
subvention(n) เงินสงเคราะห์,เงินอุดหนุน,เงินช่วยเหลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
backing storeหน่วยเก็บหนุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bountyเงินอุดหนุน (จากรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contribution๑. การให้เงินช่วยเหลือ๒. การอุดหนุน๓. การเข้ามีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grant๑. เงินช่วยเหลือ, เงินอุดหนุน๒. การให้สิทธิ (โดยทำเป็นหนังสือ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grant-in-aidเงินอุดหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organized reservesทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidyเงินอุดหนุน [ดู grant-in-aid ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
subsidyเงินอุดหนุนเงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับหน่วยธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ เช่น ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลง การให้เงินอุดหนุนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์์ต่อสังคม เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brace up (phrv.) หนุน See also: เสริม, ช่วยพยุง, สนับสนุน
trig (vt.) หนุน See also: ค้ำ
pillow (vt.) หนุนหมอน
chock (n.) ไม้หรือโลหะที่ใช้หนุนไว้ไม่ให้เคลื่อนที่
civilian army (n.) ทหารกองหนุน Syn. military force, army
encourage (vt.) ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
military force (n.) ทหารกองหนุน Syn. civilian army, army
militia (n.) ทหารกองหนุน Syn. military force, civilian army, army
militiaman (n.) ทหารกองหนุน
Minuteman (n.) ทหารกองหนุนอเมริกา
minuteman (n.) ทหารกองหนุนอเมริกา
reserve (n.) กองหนุน See also: กองกำลัง, กำลังพล
reservist (n.) ทหารกองหนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just wanted you to know that you have my support and that I know that the corporation's real interest in this place goes way beyond gratifying some rich assholes who want to play cowboy.ผมต้องการให้คุณรู้ว่า ถ้าคุณให้ผม หนุน คุณ และผมรู้ว่า บริษัทคงสนใจที่จะทำสถานที่นี้ ไปทางที่ ทำเงินดีกว่า แค่เล่นเป็น คนเลี้ยงวัว ตัวแสบ
You know how much use that makes your support to me?คุณรู้มากแค่ไหนที่จะมาใช้ หนุน ฉัน
Baby, little babyหนุน'อย ภลอยไจเจ'าเอํย
Baby, little babyหนุน'อย เจ'าภลอยใจข'า
You're so adorable.หนุน่ารักมากเลยนะจ๊ะ
Since when do you care about the ghetto?ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่คุณหนุนพวกยิว
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ
I wish I could put my head on my paws and go to sleep like Toto.หนูอยากเอามือหนุนหัวแล้วนอนหลับอย่างโทโทจัง
What about the army's request for spraying subsidies?แล้วคำขอรับเงินอุดหนุน การพ่นยาในปารากวัยล่ะคะ?
Their request for subsidies was not Paraguayan, as it were.ไม่มีใช่มั้ย? คำขอรับเงินอุดหนุน ไม่ได้มาจากชาวปารากวัย
We gonna DEROS and leave Freedom Frontier...เรากำลังจะกลับบ้านเป็นกองหนุนแล้ว
Lyndon's coming in as partners. This is gonna push us through the F.D.A.ลินดอนขอเป็นหุ้นส่วนด้วย พวกเขาจะช่วยหนุนเรื่อง อ.ย.
"Two heads on a pillow. All is approval."“หนุนหมอนใบเดียวกัน ต่างคนต่างมีความสุข”
I mean, the girl sleeps in her socks.ฉันหมายถึง ผู้หญิงที่ไหนกันใช้ถุงเท้าหนุนนอน
Yeah, well, what we need is a backer.ก็ใช่ เออ ที่เราจำเป็นต้องมีคือคนหนุนหลังไง
It will cheer on our soldiers there... and encourage all the people of our nation!มันจะเป็นกำลังใจให้ทหารของเราที่โน่น... และจะหนุนใจประชาชนทุกคน ในชาติของเราได้ !
If someone doesn't hear from you, they'll send backup or something.ถ้าหากพวกเขาไม่ได้รับการติดต่อจากคุณ เขาอาจจะส่งกองหนุนหรือบางอย่างมา
What lies behind it?อะไรที่หนุนหลังมันอยู่
Is there another patron in Delft with pockets as deep as mine?มีผู้อุดหนุนคนไหนในเดลฟ์ท์ ที่กระเป๋าหนักกว่าฉันอีกไหม?
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ
And so there was an explosion of railroads who got large federal subsidies of land.และยังมีการสร้างรางรถไฟขนานใหญ่ ซึ่งได้ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากมาย
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย
The entire country's behind you.ทั้งประเทศหนุนหลังท่าน
But the country was not entirely behind the populist president.แต่ทั้งประเทศไม่ได้หนุนหลัง ประธานาธิบดีประชานิยมผู้นี้ ผู้นำภาคธุรกิจส่วนใหญ่
We are going to create systems that nourish the earth and nourish human beings.เราจะสร้างระบบที่เกื้อหนุนโลก และเกื้อหนุนมนุษย์
I got the secret service agent in charge at Wichita to agree to share the investigation.เราอาจต้องพึ่งกองหนุน เมื่อถึง Andrews ผมก็คิดอย่างนั้น
Willingly?เราอาจถูกฉีกเป็นชิ้น ๆ ถ้าเราไม่มีกองหนุน
As it is, our army's hopelessly outnumbered.เหล่าทหารของข้า กำลังรอคอยกองหนุนอยู่
Instead, we will forge a union so strong, the Mongol hordes won't dare attack.ข้าจะเข้าแทรกแซง, โดยปล่อยข่าวว่ามีทัพหนุนเข้ามาเสริมกองกำลังของเรา เหล่าทหารของมองโกลจะไม่กล้ารุกรานเรา
It's all different now. I thought we were a platonic trio, not some sick sex dance.นึกว่าเรา 3 คนเกื้อหนุนกัน ไม่ใช่การความสุขเรื่องเซ็กซ์แบบนี้
What's the honor when starving to death? - Shut up!กองหนุนขาดส่งเสบียง ทั้งน้ำและอาหาร!
Thank you for shopping at Mega Mart.ขอบคุณที่อุดหนุน เมก้ามาร์ทครับ
Hi, hello. Thank you for shopping at Mega Mart.สวัสดีครับ ขอบคุณที่อุดหนุน เมก้ามาร์ทครับ
Thank you for shopping at Mega Mart.ขอบคุณที่อุดหนุนเมก้ามาร์ทครับ
I was a Stanford graduate who'd entered the service through the R. O. T. C.ผมเป็นบัณฑิตจากแสดนฟอร์ดในขณะนั้น และเข้าสู่วงการทหารโดยเป็นกองหนุน..
Top, when I was in R.O.T.C., I was four weeks away from being shipped to Bataan.สมัยผมอยู่กองหนุน.. และอีก 4 สัปดาห์จะถูกส่งมาบาตัน..
The minotaurs will take the left flanks. We'll keep the giants in reserve and send the dwarfs in first.มินาทอร์อยู่ปีกซ้าย เราจะให้เป็นกองหนุน และส่ง นาทอร์ เป็นกองหน้า
It's practically my pillow.ฉันเกือบจะเอามาหนุนแทนหมอนแล้ว.
I'd like to make a contribution.อะไรที่ยิ่งใหญ่ โดยที่ไม่ต้องการให้ใครมาหนุนหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนุน
Back to top