ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนี้สิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนี้สิน*, -หนี้สิน-

หนี้สิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนี้สิน (n.) debt See also: obligation Syn. หนี้
English-Thai: HOPE Dictionary
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
debt(เดบทฺ) n. หนี้,หนี้สิน,ภาวะที่เป็นหนี้
indebtedness(อินเดบ' ทิดนิส) n. ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน., Syn. liability
insolvency(อินซอล'เวินซี) n. ความล้มละลาย,ความไม่สามารถที่จะใช้หนี้สินได้เพียงพอ
insolvent(อินซอล'เวินทฺ) adj. ล้มละลาย,ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ,n. บุคคลที่ล้มละลาย, Syn. ruined
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
public debtn. หนี้สินของรัฐ., Syn. nationaldebt
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
unencumbered(อัน'เอนคัม'เบิด) adj. ไม่มีภาระผูกพัน,ไม่มีภาระ,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีบุตร
English-Thai: Nontri Dictionary
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
debit(n) การลงบัญชีลูกหนี้,หนี้สิน
debt(n) หนี้สิน,หนี้
incur(vt) เพาะ,ทำหนี้สิน,ทำให้เกิด,ได้รับ
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debtหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national debtหนี้สินของชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insolvencyความไม่สามารถชำระหนี้, ความมีหนี้สินล้นพ้นตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liability๑. ความรับผิด๒. หนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liabilityหนี้สิน [การบัญชี]
Highly indebted countryประเทศที่มีหนี้สินมาก [เศรษฐศาสตร์]
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
debt (n.) หนี้สิน See also: หนี้, จำนวนหนี้สิน Syn. arrears, debit, liability, indebtedness
liability (n.) หนี้สิน See also: หนี้ Syn. debt
red ink (sl.) หนี้สิน See also: หนี้
national debt (n.) หนี้สินทั้งหมดของรัฐ
public debt (n.) หนี้สินทั้งหมดของรัฐบาล
call in (phrv.) เรียกเก็บ (หนี้สิน) See also: เรียกคืน
cancel out (phrv.) หักลบหนี้สิน See also: หายกัน, สมดุลกัน (เรื่องเงินหรือหนี้สิน)
charge down (phrv.) ลงบัญชี (หนี้สิน) See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้ Syn. chalk up
clear off (phrv.) จ่ายหนี้สินทั้งหมด
fall due (phrv.) (หนี้สิน) สามารถจ่ายได้
in the red (idm.) เป็นหนี้สิน
pay off (phrv.) จ่าย (หนี้สิน) ทั้งหมดให้กับ
pay on (phrv.) จ่ายหนี้สินทันที See also: จ่ายตรงเวลา
pay up (phrv.) จ่ายหนี้สินให้หมด Syn. cough out, cough up
quittance (n.) การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่ See also: เอกสารยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, การชดเชย
run up (phrv.) สะสม (ค่าใช้จ่าย, หนี้สิน) See also: รวบรวม, เพิ่มพูน Syn. accumulate, amass
run up (vt.) สะสม (ค่าใช้จ่าย, หนี้สิน) See also: รวบรวม, เพิ่มพูน Syn. accumulate, amass
take out in (phrv.) จ่ายหนี้สินด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด
All of your deals will be reversed.หนี้สินของคุณทั้งหมดก็จะหมดไป
Your debt paid in full. ♪ No, no, no, no...หนี้สินของเจ้าชำระแล้ว ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ฉันน่าจะฟังเขา
The bank is on my back, the IRS is grinding me down to a nub.หนี้สินทางธนาคารของผม กรมสรรพากรจ้องเก็บเงินภาษาผมย้อนหลัง
The hospital bills are the debt.หนี้สินพวกนั้นเกิดจากค่ารักษาพยาบาลครับ
"and painful financial liability.""และหนี้สินทางการเงินที่น่าเจ็บปวด"
So little? What about Wickham's debts?ทำไมน้อยจัง แล้วหนี้สินของวิคแฮมล่ะ
Your father left us nothing but a legacy of bad debts hidden by a good name.พ่อแกไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เรา นอกจากหนี้สินที่ปกปิดไว้ด้วยชื่อ
I have some personal debts to honor, but everything else will be yours.ผมมีหนี้สินส่วนตัวที่จะต้องชดใช้ แต่ส่วนที่เหลือจะเป็นของคุณทั้งสิ้น
You got a stack of debts that'd fill every storage bay in the Cotton Exchange--คุณมีหนี้สินท่วมหัวแล้วนะ
It'll help me pay my rent, but...มันก็จะช่วยให้ผมจ่ายหนี้สินต่างๆได้ แต่...
And once I've finished, another life has been summed up - assets and debts tallied, then zeroed out.และเมื่อผมจัดการเสร็จ อีกชีวิตนึงก็จบลง สมบัติและหนี้สินเท่ากัน ก็เจ๊ากันไป
We're exercising our option to liquidate Byron Mitchell Research Limited.เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ในการชำระหนี้สินกับ ...บริษัทไบรอน แอนด์ มิทเชลล์ รีเสริจช์
Have you ever been in debt, Lizzie?คุณเคยติดหนี้สินไหม - ลิซซี่
Heard she had big debtsได้ข่าวว่าหนี้สินเขามาก
He's just too much of a liability.เขามันเด็กเกินกว่าที่จะมีหนี้สิน
I assumed more than half that debt from my dad.ฉันนึกว่าหนี้สินมากกว่าครึ่งนั้น มาจากพ่อฉัน
However, none of them by me. No.คุณกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องหนี้สินแล้ว
I imagine debt puts a lot of pressure on a marriage.ฉันนึกภาพเรื่องหนี้สิน... ทำให้ ชีวิตแต่งงานมันกดดันมากเลย
And shipped away your a mountain of debt.แล้วก็จัดการหนี้สินกองโตเท่าภูเขาของพวกเธอ
Takao had a huge debt hanging over his head.ทาคาโอะมีหนี้สินมากมาย
You only paid 10,000,000 yen of your debt and then declared bankruptcy. Do something!คุณจ่ายมาแค่สิบล้านเยนของหนี้สินทั้งหมด และจากนั้นคุณก็บอกมาว่าธุรกิจล้มละลายงั้นหรอ?
Different from Takao, he doesn't have any debts and is very methodical.ต่างจากทาคาโอะ, เขาไม่มีหนี้สินและเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผน
Then he declares the company bankrupt before paying off the promissory note, canceling the debt.แล้วจากนั้น เมื่อบริษัทล้มละลายก่อนที่เขาจะจ่ายตั๋วเงิน เขาก็จะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดทันที
After the creditors meeting, you met up with Ishigaki again.หลังจากการประชุมเกี่ยวกับหนี้สิน, คุณได้ไปพบกับอิชิกาคิอีกครั้ง
You must get it!บริษัทของคุณพ่อของซากุระ-การประชุมเกี่ยวกับหนี้สิน
I can take care of my own debts, okay?ผมจัดการเรื่อง หนี้สินของตัวเองได้
My useless brother dies in debt and it fall on me to take you in.พี่ชายของฉันตายเพราะหนี้สิน\ มันจึงตกเป็นสมบัติของฉัน และฉันก็รับเธอเข้ามา
And he died in debt owing money to half the regiment.และเขาตายเพราะหนี้สินที่กู้ยืม ครึ่งหนึ่งของกรมทหาร
So our debts are paid, and more.มากพอที่จะชำระหนี้สิน และมากกว่านั้น
I can't survive, I'm strapped with debts.ฉันอยู่ไม่ได้ ฉันมีหนี้สินรัดตัว
You're advising people about debt, and you're up to your eyeballs in it.เธอแนะนำคนอื่นๆเกี่ยวกับหนี้สิน และเธอซ่อนดวงตาเธอในนั้น
Number two, we track the stock portfolios and mortgage payments of everybody on site.ข้อที่ 2,เราค้นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และหนี้สิน ของทุกคนที่นั่น
And consider that B% R has yet to disclose their financial statements showing the acquisition.เชื่อได้ว่า BR จัดการเคลียร์หนี้สิน ให้กับฟอร์มาเวลเรียบร้อย
I'm thinking about people's jobs, about their mortgages and pensions and their college funds for their kids.ผมคิดถึงบุคลากรผู้ร่วมงาน หนี้สินและเงินบำนาญของพวกเขา และค่าเล่าเรียนวิทยาลัยของลูกๆพวกเขา
And I'm done with it Liquidate. You sell off whatever you canชำระหนี้สิน ขายของออกไปเท่าที่นายขายได้
Their objective isn't to control the conflict it's to control the debt that the conflict produces.เป้าหมายพวกเขาไม่ใช่ควบคุมการขัดแย้ง แต่คือการควบคุมหนี้สินที่เกิดจากการทำสงคราม
I had thought to erase all our debtsก็ข้าความคิดที่จะลบหนี้สินทั้งหมดของรา
And all to clear a few debts.และเคลียหนี้สินจำนวนน้อยนิด
It had nothing to do with debt, except one of blood.สิ่งสำคัญไม่ใช่หนี้สิน นอกจากเลือดหนึ่งหยด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนี้สิน
Back to top