ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrears

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrears*, -arrears-

arrears ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrears (n.) เงินค้างชำระ See also: หนี้ค้างชำระ Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrearage
English-Thai: Nontri Dictionary
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrearsเบี้ยประกันภัยเกินกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้างชำระ (v.) be in arrears See also: be behind in payment Syn. ติด, ติดหนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Says in this agreement that if you're in arrears we have the right to foreclose and purchase this property for one peso.ในข้อตกลงบอกว่า ถ้าคุณค้างชำระ.. ..เรามีสิทธิ์ที่จะยึดที่ดิน และขายในราคา 1 เปโซ
I even have arrears of two month's interest.ผมยังค้างจ่ายอยู่ตั้ง 2 เดือน
He said there are no arrears and you even paid half of the loan back.เขาบอกว่าคุณไม่มียอดค้าง และบอกว่าคุณจ่ายหนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง
I will definitely do something about the arrears.ผมจะทำอะไรสักอย่างกับเงินที่ค้างอยู่
The only way to stop it now is full payment on arrears. I am sorry.ทางเดียวที่จะช่วยได้ คืองานเงินต้นคืน
Your tab's $100 in arrears.ยังแปะโป้งอยู่อีกตั้งร้อยเหรียญ

arrears ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖欠[tuō qiàn, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄢˋ, 拖欠] in arrears; behind in payments; to default on one's debts

arrears ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears
延滞利子[えんたいりし, entairishi] (n) interest in arrears
延滞税[えんたいぜい, entaizei] (n) taxes in arrears
払い残り[はらいのこり, harainokori] (n) balance due; arrears
停滞[ていたい, teitai] (n,vs) stagnation; tie-up; congestion; retention; accumulation; falling into arrears; (P)
延滞[えんたい, entai] (n,vs,adj-no) arrears; (being) overdue; delay (e.g. in payment); procrastination; (P)
延滞料[えんたいりょう, entairyou] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
延滞金[えんたいきん, entaikin] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
未払金;未払い金[みはらいきん, miharaikin] (n) arrears; arrearage
未納者[みのうしゃ, minousha] (n) person in arrears; (tax) defaulter
税金滞納[ぜいきんたいのう, zeikintainou] (n) tax arrears; failure to pay tax

arrears ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คั่ง[X] (khang) EN: behind schedule ; in arrears FR:
ค้างชำระ[v. exp.] (khāng chamr) EN: be in arrears ; be behind in payment FR:
ค้างค่าเช่า[v. exp.] (khāng khāch) EN: be in arrears with one's rent FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
คับคั่ง[adv.] (khapkhang) EN: overdue ; behind schedule ; in arrears FR:
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage FR:
ผิดนัดไม่ชำระ[v. exp.] (phit nat ma) EN: be in arrears ; default on one's payments FR:

arrears ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzugszinsen {pl}interest for delay; interest for late payment; interest on arrears
Dividendenrückstände {pl}arrears of dividends
Steuerrückstände {pl}arrears of taxes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrears
Back to top