ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนเพิ่มเติม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนเพิ่มเติม*, -ส่วนเพิ่มเติม-

ส่วนเพิ่มเติม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนเพิ่มเติม (n.) classifier Syn. บทเสริม, ส่วนเสริม Ops. ส่วนสรุป, บทสรุป
ส่วนเพิ่มเติม (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
supplement (n.) ส่วนเพิ่มเติม See also: ส่วนเสริม Syn. addition, increment
accessory (adj.) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม See also: Syn. additional, extra
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's all the bonus.นั่นเป็นแีค่ส่วนเพิ่มเติม
Your Honor, please recall investigation report 59 and appendix #2, which states that most amount of blood get poured on the nearest person when the artery is severed.ใต้เท้า โปรดเรียกรายงานการตรวจสอบที่ 59 และส่วนเพิ่มเติม #2 ที่ระบุว่า เลือดส่วนใหญ่ไหลออกมา
This is NYADA Extension.นี่เป็นส่วนเพิ่มเติมของนียาด้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนเพิ่มเติม
Back to top