ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนท้าย*, -ส่วนท้าย-

ส่วนท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนท้าย (n.) end See also: at the end, towards the end, extreme Syn. ช่วงท้าย Ops. ตอนแรก, ตอนต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
buttock(บัท'เทิค) n. ก้น,ตะโพกข้างหนึ่ง,ส่วนท้าย,ท้ายเรือ,การพาดไหล่ทุ่ม vt. พาดไหล่ทุ่ม, Syn. rump
dessert(ดิเซิร์ท') n. ผลไม้และขนมหวานหลังอาหาร (อังกฤษ) ,ขนมหวาน,ไอศกรีมที่เป็นส่วนท้ายของมื้ออาหาร (สหรัฐอเมริกา)
heelpiecen. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย
rump(รัมพฺ) n. ตะโพกสัตว์,เนื้อตะโพก,ตะโพก,บั้นท้าย,ส่วนที่เหลือ,ส่วนท้าย,ส่วนที่ไม่สำคัญ,สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา, Syn. posterior,buttocks
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
tail(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ท้าย,ส่วนท้าย,ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ,เปีย (ผม) ,ด้านก้อยของเหรียญ,การสังวาสหญิง. vt. เป็นส่วนหาง,เป็นส่วนปลาย,ใส่หาง,ตัดหาง,ตามหลัง. vi. ตามหลัง,ล้าหลัง,ลากหาง,ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น.
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
terminus(เทอ'มะนัส) n. ปลายทาง,สุดทาง,สถานีปลายทาง,สุดเขต,ส่วนท้าย,จุดหมาย,จุดประสงค์,เครื่องหมายเขต,เสาเขต,ขอบเขต, See also: Terminus n. เทพเจ้าโรมันแห่งเขตแดน pl.termini,terminuses
train(เทรน) n. รถไฟ,ขบวน,ผลลัพธ์,ส่วนท้าย vt.,vi. ฝึก,ฝึกหัด,ลาก,ดึง,เส้น, See also: trainable adj.
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea
English-Thai: Nontri Dictionary
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
terminus(n) สถานีปลายทาง,ขอบเขต,เสาเขต,จุดประสงค์,ส่วนท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hindbrain; rhombencephalonสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla oblongataก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hindbrainสมองส่วนท้าย, [การแพทย์]
medulla oblongataเมดัลลาออบลองกาตา, ส่วนล่างสุดของสมองส่วนท้ายซึ่งติดต่อกับไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในบางชนิด เช่น ปอด หัวใจ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
truncateตัดท้ายตัดบางส่วนของข้อมูล หรือข้อความที่ไม่สามารถบรรจุลงในเนื้อที่ที่กำหนดให้ได้ เช่น ชื่อยาวเกินไป กว่าจะพิมพ์ลงในกระดาษกาวพิมพ์เลขที่อยู่ ดังนั้นจึงต้องตัดส่วนท้ายออกไป [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
terminal (n.) ส่วนท้าย See also: ส่วนปลาย Syn. limit, extremity, terminus
tail (n.) ส่วนท้าย (เครื่องบิน, เรือ) See also: ส่วนท้าย, ตอนหลัง Syn. tailpiece
ending (n.) ส่วนท้ายของคำ See also: คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ
afterdeck (n.) ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ
fastback (n.) ส่วนท้ายของรถที่ลาดลงมา See also: รถยนต์ที่มีส่วนท้าย
tail end (n.) ส่วนท้ายสุด See also: ส่วนท้าย Syn. extremity, tip, end
pylorus (n.) กระเพาะอาหารส่วนท้ายที่เปิดเข้าสู่ส่วน duodenum
wrap-up (n.) รายงานสรุปซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของสิ่งตีพิมพ์ See also: บทสรุป Syn. summary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now the stern section kind of bobs there like a cork for a couple of minutes... floods, and finally goes under about 2:20 a. m... two hours and 40 minutes after the collision.ส่วนท้าย ลอยเหมือนจุกขวดอยู่ 2-3 นาที น้ำท่วมมิดลำเวลา 2.20 นาฬิกา 2 ชั่วโมง 40 นาที หลังจากชนน้ำแข็ง
I know you're not in the muscle end of the family, so don't be scared.ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในส่วนท้ายของกล้ามเนื้อของครอบครัวจึงไม่ต้องกลัว
See, if I could just get onto that terminal, I could set off the fire alarm, I couldcrash the power, create a diversion.เห็นมั้ย, ถ้าผมได้เข้าไปยังส่วนท้าย ผมจะกดสัญญาณเตือนไฟ ผมอาจตัดไฟได้ เพื่อหันเหความสนใจ
I got him a deal on a split rear exhaust for his '93 gt.ผมทำข้อตกลงกับเขาเรื่องการแยกท่อไอเสียส่วนท้าย สำหรับรถมัสแตงปี 93 จีที
I was hiding at the end of the hallชั้นขออยู่ที่ส่วนท้ายของ ฮอล เลยนะ
Which is at the foot of mount sky mallซึ่งอยู่ที่ส่วนท้ายๆของ SkyMall
I followed him to the back of the plane, he got us down into the baggage compartment.ผมตามเขาไปส่วนท้ายของเครื่องบิน เขาพาเราลงไปในช่องสัมภาระ
I'll cut that shit off and make a headband.ฉันว่าจะตัดส่วนท้าย แล้วกินส่วนหัวมันว่ะ
Quince's office at the end of the hall.สำนักงาน Quince ของ ที่ส่วนท้ายของห้องโถง.
They perform a short play at the end of every term.พวกเขาดำเนินการเล่นสั้น ที่ส่วนท้ายของระยะทุก
These were some of the last photos taken of Manny at the party.นี่เป็นรูปบางส่วนท้ายๆ ที่พาแมนนี่ออกไปจากงาน
Frost, scroll to the end of that document.ฟรอสเลื่อนไปส่วนท้ายของเอกสารที
I just know, that at the end of the day average people are going to be the ones that are gonna have to pay for all this.ฉันเพิ่งรู้ว่าที่ส่วนท้ายของวัน คนเฉลี่ยจะเป็นคนที่ ที่จะต้องจ่ายสำหรับการทั้งหมด นี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนท้าย
Back to top