ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุจริตใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุจริตใจ*, -สุจริตใจ-

สุจริตใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุจริตใจ (adv.) honestly See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully Syn. บริสุทธิ์ใจ
สุจริตใจ (v.) be honest See also: be upright, be trustworthy, be reliable Syn. บริสุทธิ์ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
utmost good faithความสุจริตใจอย่างยิ่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I honestly believed that.ฉันเชื่ออย่างนั้นโดยสุจริตใจ
Do you... gag a little when you say that? "Honestly"?นี่คุณ.. เล่นมุขรึเปล่าตอนคุณพูด? "สุจริตใจ" งั้นเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุจริตใจ
Back to top