ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีมอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีมอ*, -สีมอ-

สีมอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีมอ (adj.) grey See also: dull, dun, gray Syn. สีนกกระเรียน, สีดำหม่น
สีมอคราม (n.) sky blue See also: blue Syn. สีฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
mousey(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.
mousy(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I did have one piece of morganite that was very special.แต่ฉันมีหินสีมอร์แกนไนท์ก้อนหนึ่ง นั่นเป็นคุณสมบัติพิเศษมากๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีมอ
Back to top