ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาเหตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาเหตุ*, -สาเหตุ-

สาเหตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาเหตุ (n.) cause See also: reason, determinant Syn. มูลเหตุ, ต้นเหตุ
สาเหตุจาก (conj.) as the result of See also: because of
English-Thai: HOPE Dictionary
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
amblyopia(แอมบลอโอ' เฟีย) n. ภาวะสายตาเสียที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้. -amblyopic adj.
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
causal(แคส'ซัล) adj. เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
causality(คอแซล'ลิที) n. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล,คุณสมบัติที่ทำให้เป็นสาเหตุได้,สิ่งที่เป็นสาเหตุ
causation(คอเซ'เชิน) n. การทำให้เกิดขึ้น,ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สาเหตุ
causative(คอส'ซะทิฟว) adj. เป็นเหตุ,ทำให้เกิดผล,กลายเป็นสาเหตุ,ก่อให้เกิดขึ้น
cause(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้, Syn. motive
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
dimmedจางซีดในระบบวินโดว์ที่มีรายการคำสั่งให้เลือก หากรายการคำสั่งใดปรากฏบนจอภาพด้วยสีจาง แสดงว่าเป็นคำสั่งที่จะยังเลือกใช้ไม่ได้ สาเหตุที่ยังเลือก ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผิดขั้นตอน เช่นสั่งให้คัดลอก แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้คัดลอกข้อความหรือภาพใด
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น
etiology(อิทิออล'ละจี) vt. การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของโรค,สมุฏฐานวิทยา,สมุฏฐานวิทยาของโรค., See also: etiological adj. ดูetiology etiologist n. ดูetiology, Syn. aetiology.
functionaladj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่,ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้,ซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางกายหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง., Syn. suitable,practical
idiopathic(อิดดีอะพาธ'ธิค) adj. ซึ่งไม่รู้สาเหตุของโรค
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
pragmatic(แพรคแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับความเป็นจริง,เกี่ยวกับผลที่แท้จริง,เกี่ยวกับการเน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์,พลการ,ยุ่ง,เสือก,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ n. ผู้ยุ่ง,ผู้ทำโดยพลการ,ผู้ดื้อรั้น,ผู้ถือทิฐิ, See also: pragmaticism n.
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
thereof(แธร์'ออฟ) adv. ของมัน,ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,มาจากสาเหตุนั้น
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้,ติดตามได้,สืบเสาะได้,ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
whence(เวนซฺ) adv.,conj. จากที่ไหน,จากแหล่งไหน,จากสาเหตุใด
wherefore(แวร์'ฟอร์) adv. เพื่ออะไร,ทำไม conj. ด้วยเหตุผลอะไร,n. เหตุผล,สาเหตุ,มูลเหตุ
why(ไว) adv.,conj.,interj. ทำไม, n. สาเหตุ,มูลเหตุ,เหตุผล,
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
causal(adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
cause(n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
motivate(vt) ทำให้เคลื่อนที่,เป็นสาเหตุ,ดลใจ,กระตุ้น
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
spring(n) ลวดสปริง,การกระโดด,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุ,สาเหตุ,ลานนาฬิกา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antecedenceสาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
essential๑. จำเป็น๒. ไม่ทราบสาเหตุ, -เกิดขึ้นเอง๓. -แก่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Causationสาเหตุ,การอาศัยซึ่งกันและกัน,สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค [การแพทย์]
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amenorrhoea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิดใจกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Causal Associationความสัมพันธ์ทางสาเหตุ [การแพทย์]
Causativeเป็นสาเหตุ [การแพทย์]
Endogenousในตัวบุคคล,การกระตุ้นภายใน,ในกาย,ภายในตัว,สิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย,เกิดขึ้นภายในร่างกาย,ในร่างกาย,สาเหตุภายในร่างกาย [การแพทย์]
Essentialที่จำเป็น,ไม่ทราบสาเหตุ,เอสเซนเชียล,จำเป็น [การแพทย์]
Extrinsicอยู่ด้านนอก,สาเหตุภายนอก,นอกต่อม [การแพทย์]
Idiopathicไม่ทราบสาเหตุ, หาสาเหตุไม่พบ, ที่ไม่ทราบสาเหตุ, ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ, หาสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Initiatorsผู้เริ่มต้น, ตัวเริ่มต้น, สาเหตุตั้งต้น, ตัวเริ่ม [การแพทย์]
Intrinsicกล้ามเนื้อภายในมือ, อยู่ด้านใน, ปัจจัยในกาย, ในต่อม, อินทรินซิก, สาเหตุภายใน [การแพทย์]
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
troubleshootingแก้ปัญหาการพยายามหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับทำงานดีดังเดิม [คอมพิวเตอร์]
Chill and Fever, Unexplainedมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Vulcanisation or Vulcanizationวัลคาไนเซชัน คือ กระบวนการทางเคมีที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง เกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายสามมิติ (โครงสร้างร่างแห) ทำให้ยางคงรูปและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถผันกลับได้ (irreversible process) ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ยางไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cause (n.) สาเหตุ Syn. motive, reason
occasion (n.) สาเหตุ Syn. reason, cause
objection (n.) สาเหตุของการคัดค้าน See also: เหตุผลที่คัดค้าน
kiss of death (sl.) สาเหตุของความล้มเหลวหรือจุดจบของบางสิ่ง
worry (n.) สาเหตุของความวิตกกังวล See also: สิ่งที่ทำให้วิตกกังวล
culprit (n.) สาเหตุของปัญหา
lost cause (adj.) สาเหตุที่ทำให้พ่ายแพ้
torment (n.) สาเหตุที่ทำให้เจ็บปวดทรมาน
whys and wherefores of something (idm.) สาเหตุและเหตุผล
aetiology (n.) การศึกษาที่เกี่ยวกับสาเหตุ (โดยเฉพาะของโรค) Syn. etiology
ague (n.) อาการมีไข้ (ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อมาเลเรีย)
anaemia (n.) ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ) Syn. anemia
anemia (n.) ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ) Syn. anaemia
carry off (phrv.) เป็นสาเหตุความตาย
causal (adj.) เกี่ยวกับสาเหตุ See also: เกี่ยวกับที่มา, เกี่ยวกับต้นเหตุ Syn. original
causation (n.) การเป็นสาเหตุให้เกิดผลขึ้น Syn. causing, cause
causative (adj.) ที่เป็นสาเหตุ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. causing Ops. noncasative
causing (n.) การเป็นสาเหตุให้เกิดผลขึ้น Syn. cause
causing (adj.) ที่เป็นสาเหตุ (คำไม่เป็นทางการ) Ops. noncasative
diagnose (vt.) หาสาเหตุ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw upฉันต้องทานของไม่ดีบางอย่าง นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากอาเจียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
FBI is paying for all this damage, 'cause this is going a bit beyond the call of duty.. FBI จ่ายค่าเสียหาย เหล่านี้ สาเหตุ เกิดจากสิ่งเล็กน้อย
It's not about where an adventure ends, 'cause that's not what an adventure's about.มันไม่ได้เกี่ยวกับการผจญภัยที่สิ้นสุด, สาเหตุ 'ที่ไม่ได้สิ่งที่การผจญภัยที่เกี่ยวกับ
'Cause Quince only decided to kill me because I let you live.สาเหตุ Quince เพียงตัดสินใจที่จะ ฆ่าฉันเพราะฉันช่วยให้คุณสามารถมีชีวิตอยู่.
'Cause that's already been opened.สาเหตุ ที่ถูก เปิด แล้ว
The cause of death was a self-inflicted gunshot wound with a gun registered to him.สาเหตุการตาย คือแผลยิงตัวตัวเอง บาดแผลจากปืน ที่เป็นชื่อเขา
Cause of death would definitely be exsanguination.สาเหตุการตาย ชัดเจนว่าเป็นเพราะเลือดออกจนตาย
Cause of the death, a gunshot wound to the brain.สาเหตุการตาย ถูกยิงทำให้สมองเสียหาย
Cause of death was strangulation and there were no signs of forced entry, but there was a struggle.สาเหตุการตาย ถูกรัดคอ ไม่มีร่องรอย การบุกรุก แต่มีการร่อยรอย การต่อสู้กัน
Cause of death ... allergic reaction to a Succubus?สาเหตุการตาย ภูมิแพ้ซัคคิวบัส
Cause of death remains unknown.สาเหตุการตาย ยังเป็นปริศนา
Cause of death, means, motive, opportunity.สาเหตุการตาย หมายถึงโอกาสของแรงจูงใจ
Cause of death, heart attack.สาเหตุการตาย หัวใจวาย
Cause of death: Anaphylactic shock.สาเหตุการตาย อาการช็อคจากAnaphylactic
Cause of death-- that's the reason we're here.สาเหตุการตาย---นั่นคือ เหตุผลที่เรายืนอยู่ตรงนี้
Cause of death was massive hemorrhage.สาเหตุการตายก็คือ การเสียเลือดมาก
They all died of kidney failure? Mmhmm. Death by diabetic ketoacidosis.สาเหตุการตายของทุกคนคือไตวายหรือ ตายเพราะภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน
Every death is different, made to look like something else.สาเหตุการตายของทุกคนแตกต่างกัน ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นอะไรอย่างอื่น
Cause of death for Uncle Carl was KBB.สาเหตุการตายของลุงคาร์ลคือเคบีบี
Luther garland's cause of death was physical trauma.สาเหตุการตายของลูเธอร์ การ์แลนด์ คือบาดแผลทางกาย
Cause of death is a single GSW to the heart.สาเหตุการตายคือ ถูกยิงทะลุหัวใจ
The cause of death was nicotine poisoning.สาเหตุการตายคือ ถูกวางยาพิษด้วยนิโคติน
Cause of death is definitely exsanguination.สาเหตุการตายคือการเสียเลือดจนตายแน่นอน
C.O.D. is blunt force trauma to the squama of the occipital bone.สาเหตุการตายคือถูกกระแทกอย่างรุนแรง ที่กระดูกท้ายทอย
C.O.D. appears to be blunt force trauma to the back of the head.สาเหตุการตายคือถูกกระแทกอย่างแรง ที่ด้านหลังของศีรษะ
His cause of death was blunt force trauma to the back of his skull.สาเหตุการตายคือถูกฟาดที่ท้ายทอย จนท.ตรวจที่เกิดเหตุพบรอยนิ้วมือ
C.O.D. was a single gunshot. He died shortly after the family.สาเหตุการตายคือถูกยิง 1 นัด เขาตายหลังจากครอบครัวไม่นาน
'cause of death is a 9-millimeter gunshot to the chest.สาเหตุการตายคือถูกยิง ด้วยปืน 9 ม.ม.ที่หน้าอก
Cause of death was blunt force trauma to the head.สาเหตุการตายคือศีรษะถูกกระแทกอย่างแรง
C.O.D. was solanine poisoning.สาเหตุการตายคือสารพิษโซลานิน
Cause of death is exsanguination.สาเหตุการตายคือเลือดออกจนตาย
Cause of death was the overdose.สาเหตุการตายคือเสพยาเกินขนาด
Cause of death will take more time to determine but there is evidence of stab wounds.สาเหตุการตายจะใช้เวลาตรวจหาอีกมาก... ...แต่มีหลักฐานการถูกแทง
The cause of death is obvious, but, uh,สาเหตุการตายชัดเจน แต่ว่า
The actual cause of death-- suffocation.สาเหตุการตายที่แท้จริง คือขาดอากาศตาย
Cause of death most likely hemorrhagic shock.สาเหตุการตายน่าจะมาจากอาการช็อค
Cause of death would be much more helpful than a chronic ailment, Mr. Bray.สาเหตุการตายน่าจะมีประโยชน์มากกว่า อาการป่วยเรื้อรัง คุณเบรย์
Cause of death documented in their death certificates.สาเหตุการตายมีบอกอยู่ในใบมรณะบัตรแล้ว
Cause of death could be the fall. It could be the crowbar stuck in his skull.สาเหตุการตายอาจมาจากการตก หรืออาจเป็นเพราะถูกตีหัวด้วยชะแลง
The cause of death regarding a female, who jumped from the roof of a high-rise building in Seoul's Kangnam District 7 days ago has been revealed.สาเหตุการตายเกี่ยวกับหญิงสาว เมื่อวันที่7ที่ผ่านมา นส.ซอยตกลงมาจากตึกระฟ้าแห่งหนึ่ง ในย่านกังนัม ส่งผลให้เธอเสียชีวิตในทันที สาเหตูที่ทำให้เธฮเสียชีวิตได้ถูกเปิดเผยแล้ว
The cause of death was also head concussions.สาเหตุการตายเป็นหัวถูกตีเหมือนกัน

สาเหตุ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
原因[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาเหตุ
Back to top