ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาบาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาบาน*, -สาบาน-

สาบาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาบาน (v.) swear See also: vow
สาบาน (v.) swear See also: vow, make an oath Syn. สบถสาบาน, สัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed ###A. secret,private)
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
cuss(คัส) n. คำสาปแช่ง,คำสบถ,คำสาบาน vt. ด่า,สาป,แช่ง
davy(เด'วี) n. หนังสือสาบานตัว,หนังสือปฏิญาณตัว
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ
forsworn(ฟอร์ซฺวอร์น') v. กริยาช่อง 3 ของ forswear. adj. เป็นการสาบานเท็จ, See also: forswornness n.
gosh(กอช) interj. คำอุทาน,คำสบถสาบาน
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
jurant(จัว'รันท) adj. ให้คำปฏิญาณ,ซึ่งสาบานไว้. n. ผู้ให้คำสาบานไว้,ผู้ให้คำปฏิญาณ
oath(โอธ) n. คำสาบาน,สัจจะ,คำสบถ -Phr. (take oath สาบานให้สัจจะ)
perjure(เพอ'เจอะ) vt. ให้การเป็นพยานเท็จ,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ., See also: perjurer n.
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie
sacrament(แซค'ระเมินทฺ) n. พิธีศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะหมายถึงeucharist (ดู) และbaptism (ดู) ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า (เหล้าองุ่นและขนมปัง) ,คำสาบาน,สัตย์สาบาน,สัตยาธิษฐาน, Syn. covenant,pledge
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s
sworn(สวอร์น) vi. กริยาช่อง 3 ของ swear adj. ได้ให้คำปฎิญาณ,สาบานแล้ว,ให้คำมั่นแล้ว,ยืนยันแล้ว
testify(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบานตัว,แถลง,ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness,bear,affirm
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence
vow(เวา) vt.,vi.,n. (คำ,การ) สาบาน,ปฎิญาณ,ให้คำมั่น,บน,บนบาน,อธิษฐาน. take vows ให้คำปฎิญาณ, Syn. oath,pledge,promise,assure
English-Thai: Nontri Dictionary
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
HOCUS-hocus-pocus(n) คำสาบาน,การเล่นกล,การหลอกลวง
oath(n) คำสาบาน,คำสัตย์,คำสบถ,สัจจะ
parole(n) ทัณฑ์บน,คำสัตย์,คำสาบาน
perjure(vt) เบิกความเท็จ,ทวนสาบาน,ให้การเท็จ
perjury(n) การเบิกความเท็จ,การทวนสาบาน
sacrament(n) สัตยาธิษฐาน,การให้ศีล,คำสัตย์,คำสาบาน
swear(vi) ปฏิญาณ,สาบาน,สบถ
vow(n) สัญญา,คำปฏิญาณ,ปฏิญญา,คำสาบาน,คำอธิษฐาน,การบนบาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swearสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swornสาบานยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oathคำสาบาน, คำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacramentum (L.)คำสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take an oathทำการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vowปฏิญญาสาบาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
curse (vi.) สาบาน Syn. swear
place someone under oath (idm.) สาบาน Syn. put on
swear (vi.) สาบาน See also: ยืนยัน, สัญญา, ปฏิญาณ Syn. attest, affirm, testify, vow
vow (vt.) สาบาน Syn. swear
swear by (phrv.) สาบานต่อ Syn. swear on
swear on (phrv.) สาบานต่อ Syn. swear by
swear upon (phrv.) สาบานต่อ Syn. swear by
put someone under oath (idm.) สาบานต่อศาล Syn. put on
swear allegiance to (idm.) สาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อ See also: จงรักภักดีต่อ
be on the oath (idm.) สาบานว่าจะพูดความจริง Syn. be under oath
be on oath (idm.) สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง
be under oath (idm.) สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง Syn. be on oath
swear off (phrv.) สาบานว่าจะเลิก
forswear (vt.) สาบานว่าจะไม่กระทำ Syn. abjure, recant, renounce
forswear oneself (idm.) สาบานเท็จ See also: เป็นพยานเท็จ Syn. perjure oneself
perjure oneself (idm.) สาบานเท็จ See also: เป็นพยานเท็จ
attestation (n.) คำให้การภายใต้การสาบาน Syn. declaration
inauguration (n.) พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (ทางการเมือง) See also: สุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง Syn. coronation, enthronement
Inauguration Day (n.) วันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (20 ม.ค.)
oath (n.) คำสาบาน See also: คำสัญญา, คำปฏิญาณ Syn. pledge, vow, promise
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
I swear I didn't do itฉันสาบานว่า ฉันไม่ได้ทำ
I swear she's not been hereฉันสาบานว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่
I vow never to speak to anyone about what I've seenฉันสาบานว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็น
The one thing I swore I would never doเป็นสิ่งที่ฉันได้สาบานว่าจะไม่ทำมันอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First, the oath. Please raise both hands.ขั้นแรก สาบาน ชูมือขึ้นทั้งสองข้าง
I won't do it again, I swear! Please!จะไม่ทำอีก สาบาน ขอร้องนะ!
No! I swear. This is for Deb.ไม่เกี่ยวเลย สาบาน นี่เพื่อเด็บ
Bastard. fine. swear. spill.ลูกนอกสมรส ได้ สาบาน โยนลงมา
I wanna climb Palmer Mountain, so what do you say we get rid of these kids?ฉันทำได้ดีน่ะ สาบาน ฉันเคยเลี้ยงเอ็ดดี้ สมัยที่เรายังเป็นเด็ก
I, Octavius Tarsus, swear by Jupiter Optimus Maximus, that I shall uphold and defend the Republic.ผม Octavius​​ เท้า สาบาน ดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ ว่าข้าพเจ้าจะรักษา และปกป้องก.
Don't use swear words. ( Laughs )ไม่ใช่คำนี้ สาบาน ( Laughs )
I'm not insane. I swear.ฉันไม่ได้เสียสติ สาบาน ฉันแค่...
I vow I will not stand before you until I hold proof of Alamut's treachery.สาบาน ข้าจะเชื่อฟังท่าน จนกว่าข้า จะได้ข้อพิสูจน์ เรื่องการทรยศของอโลเมท
You're gonna be okay, I swear.สาบาน คุณจะไม่เป็นไร
I swore I was done hunting,สาบาน ฉันหยุดล่าแล้ว
I swore I was done hunting.สาบาน ฉันหยุดล่าแล้ว
I swear to you, I'm not Siobhan.สาบาน ฉันไม่ใช่ชีบอน ฉันคือบริดเจท
And I didn't want to hurt anybody, I swear.สาบาน ฉันไม่ได้อยากทำร้ายใคร
I swear I'll never speak to you again.สาบาน ผมจะไม่คุยกับคุณอีก
I swear it was an accident.สาบาน มันเป็นอุบัติเหตุ
I swear, my brother Richard's going to talk to you.สาบาน ริชาร์ดพี่ชายผมจะคุยด้วย
I swear Lundy didn't tell me.สาบาน ลันดี้ไม่ได้บอกฉัน
I swear I'm not like this.สาบาน หนูไม่ได้เป็นคนแบบนี้
I swear. I don't know where they went! I swear.สาบาน ไม่รู้พวกมันไปไหน
Swear on your simple machines 7 inches.สาบานกับกล้องฟิล์ม7นิ้วของเธอ
Swear to me that it will not happen again.สาบานกับข้าสิว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง
Swear to me you will never let them take her. - I swear.สาบานกับฉัน ว่าคุณจะไม่ให้พวกมันได้ตัวเธอไป
Swear to me that nothing is going on between you and Amira.สาบานกับฉันซิว่า คุณกับยัยอามีร่าไม่มีอะไรกัน
I swear to god, I drop you!สาบานกับพระเจ้า ผมจะโยนคุณ!
I swear to God, you're the only cop I know that drives the speed limit.สาบานกับพระเจ้าเลย นายเป็นตำรวจคนเดียวที่ฉันรู้จัก ที่ขับรถตามความเร็วที่กำหนด
For the love of god,i-i-i'm not charles fischer.สาบานกับพระเจ้าเลย ผม.ผม.ผมไม่ใช่ ชาล์ล ฟิชเชอร์
And it stuck.สาบานกับพระเจ้าได้เลย ..ว่ากำลังเห็นตัวเองลงเอยกับผู้หญิงคนนี้จริงๆ
I think you'd make an awesome mom. Oh, my God! Are you kidding me?สาบานกับพระเจ้าได้เลย ไม่ล้อเล่นแน่ ผมคิดว่าคุณจะเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยม
Swearto God I was gonna puked.สาบานกับพระเจ้าได้เลยว่ะ ฉันจะอ๊วก
Swear by Angel that you don't know her.สาบานกับแองเจิ้ล ถ้าไม่รู้จักเธอ
Swear this to me, Varys.สาบานข้าเรื่องนึง วาริส
Pledge me your service and you'll rise again as Jon Stark,สาบานจะรับใช้ และยืนขึ้นอีกครั้งในฐานะจอน สตาร์ค
Moria had been taken by legions of Orcs led by the most vile of all their race:สาบานจะล้างเผ่าพันธุ์สายเลือดแห่งดูริน เขาเริ่มต้น...
Swear on the immortal soul of my son Issa Mohammed.สาบานด้วยวิญญาณที่เป็นอมตะ ของลูกชายผม ไอซา โมฮาเฮ็ด
This is a blood oath right here.สาบานด้วยเลือด ตรงนี้
Sworn to Renly Baratheon. Sworn to Catelyn Stark. And now my brother.สาบานตนกับเรนลีย์ บาราธอร์น สาบานตนกับ เคทลิน สตาร์คแล้วทีนี้ก็น้องชายข้า
Swear to me that it isn't true, you are not responsible for my mother's death.สาบานต่อข้าว่านั่นไม่เป็นความจริง ท่านไม่มีส่วนกับ การตายของแม่ข้า ให้คำสาบาน!
I need you to stay alive, 'cause... I swear to God, I need you to stay alive.สาบานต่อพระเจ้า ฉันต้องการให้เธออยู่รอด
Swear to God, I can't even...สาบานต่อพระเจ้า ฉันไม่สามารถ

สาบาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誓う[ちかう, chikau] Thai: สาบาน English: to swear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาบาน
Back to top