ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สังเกต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สังเกต*, -สังเกต-

สังเกต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังเกต (v.) observe See also: notice, perceive Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
สังเกต (v.) observe See also: notice, note, perceive, discern, spot, see
สังเกตการณ์ (v.) observe See also: watch, keep an eye on, keep track of, monitor
สังเกตเห็น (v.) notice See also: see something happen Syn. มองเห็น Ops. ไม่ได้สังเกต
English-Thai: HOPE Dictionary
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
comment(คอม'เมินทฺ) {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให้) ข้อคิดเห็น,ความเห็น,ข้อสังเกต,คำอธิบาย,คำวิจารณ์, See also: commenter n.
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical
gazebo(กะซี'โบ) n. สถานที่สังเกตการณ์ -pl. gazebos,gazeboes
heed(ฮีด) v.,n. (การ) สนใจ,เอาใจใส่,สังเกต., See also: heeder n. heedful adj. heedness n., Syn. attention
indiscernible(อินดิสเซิร์น'นะเบิล) adj. ดูไม่ออก,สังเกตไม่ออก., See also: indiscernibly adv.
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral,inspectorial adj. inspectorship n.
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
mark(มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
notability(โนทะบิล'ลิที) n. ความน่าสังเกต,ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,บุคคลที่สังเกต, Syn. destinction
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
notice(โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ, Syn. remark,note,heed
noticeable(โน'ทิสซะเบิล) adj. น่าสังเกต, See also: noticeably adv.
observable(อับเซิร์ฟ'วะเบิล) adj. น่าสังเกต,มองเห็นได้,เด่นชัด,น่าปฏิบัติตาม,น่าสนใจ,น่าฉลอง, See also: observability n. observably adv.
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต,การปฏิบัติตาม,การฉลอง,พิธี,พิธีการ,ขบวนการ,ธรรมเนียมปฏิบัติ,กฎ,วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง,เอาใจใส่เคร่งครัด,ตาไว,คอยดู,ช่างสังเกต,ซึ่งรักษาวินัย,ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม,ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception
observatory(อับเซอ'วะโทรี) n. ที่สังเกตการณ์,หอดูดาว,หอคอย,สถานีอุตินิยมวิทยา
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตการณ์,ปฏิบัติตาม,ปฏิบัติหน้าที่,รักษาวินัย,รักษากฎหมาย,ประกอบพิธี,ฉลอง,เชื่อฟัง.
observer(อับเซอ'เวอะ) n. ผู้สังเกต, Syn. onlooker
outlook(เอาทฺ'ลุค) n. ภาพ,ทัศนียภาพ,ช่องหรือหอสังเกตการณ์,ทัศนะ,การภายหน้า,ภาพอนาคต,ท่าทาง,การมอง,การสังเกต
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
oversight(โอ'เวอะไซทฺ) n. การสังเกตพลาด
parallax(แพ'ระแลคซฺ) n. การเคลื่อนจากที่ของวัตถุ ที่เนื่องจากผู้สังเกตเคลื่อนไหวหรือตาหรือศีรษะเคลื่อนไหว, See also: parallactic adj.
patch testการทดสอบภูมิแพ้โดยการปะตัวทำให้แพ้ (allergen) เข้ากับผิวหนังแล้วสังเกตดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้เกิดขึ้นไหม
English-Thai: Nontri Dictionary
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้,ซึ่งสังเกตได้,ซึ่งแบ่งแยกได้,ซึ่งจำแนกได้
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง,ชัดเจน,โดยอาศัยการสังเกต,ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
notably(adv) อย่างน่าจดจำ,อย่างน่าสังเกต,อย่างสะดุดตา
noted(adj) เป็นที่สังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
notice(n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ
observable(adj) เด่นชัด,สังเกตได้ง่าย,ควรถือปฏิบัติ,น่าติดตาม
observance(n) การปฏิบัติตาม,การสังเกต,ธรรมเนียมปฏิบัติ
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย,คอยดู,ช่างสังเกต,ระวัง
observation(n) การสังเกต,ความเห็น,ข้อมูล
observatory(n) หอดูดาว,หอคอย,ที่สังเกตการณ์
observe(vt) สังเกต,ปฏิบัติตาม,กล่าว,ประกอบพิธี
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น
perceive(vt) รู้,สังเกตเห็น,แลเห็น,เข้าใจ,ได้ยิน
perceptible(adj) สังเกตเห็นได้,สำเหนียกได้,เข้าใจได้
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
remark(n) คำกล่าว,คำพูด,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
scout(n) ทหารพราน,หน่วยลาดตระเวน,คนสอดแนม,แมวมอง,ผู้สังเกตการณ์
sight(n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต
signal(adj) เด่นชัด,สำคัญ,น่าสังเกต,เป็นสัญญาณ
significant(adj) น่าสังเกต,สำคัญ,มีความหมาย,มีผล
spectator(n) ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกตการณ์
unseen(adj) ไม่มีใครเห็น,ไม่สังเกต
watchtower(n) หอคอยยืนยาม,หอสังเกตการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dictumข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู obitor dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monitor๑. ตัวจอภาพ [มีความหมายเหมือนกับ video display unit (VDU)]๒. เฝ้าสังเกต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
obiter dictum (L.)ข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
observationการสังเกต, ข้อสังเกต, การสังเกตการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observerผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
participant observerผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billings Methodการสังเกตมูกปากมดลูก [การแพทย์]
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Horizon ชั้นดิน, ชั้นดินวินิจฉัย 1) ชั้นดิน คือ ชั้นดินที่แบ่งเป็นชั้น ๆ ขนาน หรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และลักษณะอื่น ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัวและความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ซึ่งสามารถสังเกตได้ในสนาม การเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]
Plain ที่ราบ, พื้นราบ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
Workplace monitoringการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, การตรวจติดตามปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในสภาวะแวดล้อมของสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cognize (vt.) สังเกต Syn. notice
mind (vt.) สังเกต See also: เข้าใจ
note (vt.) สังเกต
observe (vt.) สังเกต See also: สังเกตการณ์ Syn. notice, note, see Ops. overlook, miss
remark (vt.) สังเกต Syn. notice, observe, perceive
twig (vt.) สังเกต
contemplate (vt.) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ Syn. gaze at, notice
catch sight of (phrv.) สังเกตุเห็น See also: มองเห็น
clap eyes on (sl.) สังเกตเห็น
notice (vt.) สังเกตเห็น See also: พบ, เจอ Syn. discover, examine, observe
bring someone to attention (idm.) ทำให้สังเกตุเห็น See also: ทำให้มองเห็น Syn. come to
bring to attention (idm.) ทำให้สังเกตุเห็น See also: ทำให้มองเห็น, ทำให้สะดุดตากับ Syn. come to
creep (vi.) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น (อย่างไม่ทันสังเกต)
for the record (idm.) ที่น่าสังเกต
go by (phrv.) ไม่สังเกตเห็น
indiscernible (adj.) ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้ See also: ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ Syn. imperceptible, indistinct Ops. discernible, perceptible
keen (adj.) ช่างสังเกต See also: สายตากว้างไกล, มีสายตาแหลมคม
landmark (n.) จุดสังเกต See also: สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต
let by (phrv.) ไม่สังเกตุเห็น
let past (phrv.) ไม่สังเกตุเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't have time to observeฉันไม่มีเวลาสังเกตดู
Do you notice anything different about me today?เธอสังเกตเห็นความแตกต่างของฉันในวันนี้บ้างไหม
I wonder why no one has noticed it beforeฉันสงสัยว่าทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นมันมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since this runs counter to observable reality, most saw the equation as further proof that quantum physics and relativity theory don't play well together.ตั้งแต่นี้วิ่งสวนทางกับความเป็นจริงที่ สังเกต ส่วนใหญ่เห็นสมเป็นหลักฐานต่อไป ที่ฟิสิกส์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธ ภาพ
"Observe, analyze, deduce."สังเกต วิเคราะห์ สรุปผล
Notice what no one else notices... and you'll know what no one else knows.สังเกต ในสิ่งที่คนอื่นไม่สังเกต.. แล้วลูกจะรู้ ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้
Notice the square jaw of Slayer, common in most comic heroes.สังเกตกรามรูปเหลี่ยมของสเลเยอร์ ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มฮีโร่
Observations from the Wormhole, that's gold to Professor Brand.สังเกตการณ์จากรูหนอน ช่วยงานศาสตราจารย์แบรน
Oversight of your operations to DHS.สังเกตการณ์สิ่งที่พวกคุณกำลังทำ
Got my eyes on Main Street and Vasser.สังเกตการณ์เมนสตรีทกับวาสเซอร์
Observe and report.สังเกตการณ์และรายงาน
Boris and Natasha's every move. Voila.สังเกตการณ์ได้ทุกการเคลื่อนไหวของราชวัง เย้
Watch for anyone whose focus is on them instead of the service itself.สังเกตคนที่สนใจสองคนนี้มากกว่างานศพ
I saw it from two clicks up.สังเกตจากสองจุดนี้นะ
Based on the strain on your faces as you carried her out,สังเกตจากหน้าตาตึงเครียดแสดงว่าคุณเป็นคนแบกเธออกมา
You'll know me by a green apple.สังเกตฉันได้จาก แอปเปิ้ลสีเขียว จาก:
Interesting side note... this is actually how the jet propulsion lab was founded.สังเกตด้านที่น่าสนใจ นี้คือจริงว่าเจ็ท ห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนก่อตั้งขึ้น
Look for anything out of the ordinary.สังเกตดูว่ามีสิ่งไหนที่ผิดปกติ
Notice how all the letters are shiny except for the "E" and the "M"?สังเกตตัวอักษรทั้งหมดสิ มันเป็นเป็นเงา\ ยกเว้นตัวEกับตัวM
Just look for the Dalton blazer.สังเกตที่ชุดเครื่องแบบดอลตันนะครับ
Notice I didn't say "brain".สังเกตนะผมไม่เรียกว่าสมอง
Watch me for the changes.สังเกตผมตอนเปลี่ยนคอร์ด
Observing the observers, you know, that kind of thing.สังเกตผู้สังเกตการณ์ที่คุณรู้ว่าชนิดของสิ่งที่
Note the slight reddish and pinkish colorationสังเกตพบรอยสีแดงและสีชมพูอยู่เล็กน้อย
Ariane always gets it wrong at the first turn. It's not your fault.สังเกตมั้ย พลิกหน้าแรกทีไร อริอานเน่เล่นผิดทุกที
Did you notice, when asked, you remembered something nice?สังเกตมั้ย เมื่อถูกถาม คุณจะจำแต่สิ่งที่ดีๆ
I got to tell you, folks, the champ looks tired.สังเกตมั้ยครับ? \ แชมป์เริ่มดูเหนื่อยๆ
You ever notice how the sea changes colors? Ten times a day Even moreสังเกตมั้ยทะเลเปลี่ยนสีวันละ 10 ครั้ง
Well, you'll notice I left "detective" off there since you haven't found Padma yet.สังเกตมั้ยว่า ผมไม่เติมคำว่า "นักสืบ" นำหน้า ตั้งแต่คุณหาพัดม่าไม่เจอซักที
Note the clenched fists, the arched back, the tonic and clonic spasms.สังเกตมือที่กำแน่น หลังแอ่นโค้ง การชักของกล้ามเนื้อหดตัวและเกร็งตัว
Notice the patterns on each side.สังเกตรอยของแต่ละข้าง
Duly noted.สังเกตรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหล่ะ
Wait, hold on, Puck.สังเกตรึเปล่า ว่าทีมเราแตกแยก
His deep-space observations built on those of his father to become the basis for the standard catalog of galaxies we use today.สังเกตลึกพื้นที่ของเขาสร้าง ขึ้นบนที่ของพ่อของเขา ที่จะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับ แคตตาล็อกมาตรฐานของกาแลคซี เราใช้ในปัจจุบัน
Notice you got, uh, security cameras in all your hallways.สังเกตว่าคุณมีกล้องวงจรปิด ตามทางเดินทั้งหมด
I notice how it's approaching and not retreating.สังเกตว่ามันเข้าหา และไม่ถอยหนี
Observe, analyze, deduce.สังเกตวิเคราะห์หาข้อสรุป
Observe the ladies of the court.สังเกตสุภาพสตรีในราชสำนัก ว่าพวกเขาทำอย่างไร..
Note the symmetry of the space, hm?สังเกตุความสมดุลย์ พื้นที่มั้ย
You can tell by the trees it's the time of year...สังเกตุจากต้นไม้ก็ได้ เป็นเป็นช่วงเวลานั้น...
Keep track of everyone coming and going.สังเกตุทุกคน ที่เข้าออก.
Observation about the world?สังเกตุสำรวจเกี่ยวกับโลกเรา งั้นเหรอ?
Work the secure area first.สังเกตุหน้าคนด้วย เริ่มที่พื้นที่คุมเข้มก่อน

สังเกต ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: สังเกต English: observation
気づく[きづく, kiduku] Thai: สังเกตเห็น English: to perceive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สังเกต
Back to top