ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สอน*, -สอน-

สอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอน (v.) teach See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill Ops. เรียน
สอนง่าย (adj.) obedient See also: docile, tractable, pliable, submissive Syn. ว่าง่าย, ว่านอนสอนง่าย Ops. หัวแข็ง, รั้น
สอนพิเศษ (v.) tutor See also: give extra classes, give tuition
สอนพิเศษ (v.) tutor See also: give extra classes, give tuition
สอนยืน (v.) train an infant to stand See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one´s feet Syn. หัดยืน, เริ่มยืน
สอนสั่ง (v.) teach See also: instruct, educate, edify Syn. สอน, สั่งสอน, อบรม
สอนหนังสือ (v.) teach See also: instruct Ops. เรียนหนังสือ
สอนใจ (adj.) didactic See also: edifying
English-Thai: HOPE Dictionary
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
aristotelian(อะริสโทเทล'เยิน) adj. เกี่ยวอริสโตเติลหรือคำสอนของเขา. -n. ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอริสโตเติล (of, Aristotle)
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
ashram(แอช'แรม) n. สถานที่สอนศาสนาฮินดู., Syn. ashama
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
catechetic(แคททะเคท'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยการถามและการตอบ
catechetical(แคททะเคท'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยการถามและการตอบ
catechism(แคท'ทะคิสซึม) n. วิธีการสอนแบบคำถามคำตอบ,ปุจฉาวิสัชนา., See also: catechismal adj.
catechize(แคท'ทะไคซ) vt. สอนแบบถามตอบ ซักไซ้ไล่เลียง, See also: catechizer n. ดูcatechize
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
christian sciencen. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
clergyman(เคลอ'จิเมิน) n. พระ,สมาชิกพวกพระ,หมอสอนศาสนา -pl. clergymen
clerical(เคลอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,ซึ่งสอนศาสนา, Syn. churchly
coach(โคชฺ) {coached,coaching,coaches} n. รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่,รถยนต์โดยสาร,รถไฟโดยสารชั้นถูกที่สุด,เครื่องบินโดยสารชั้น2,บัตรโดยสารชั้น 2 ของเครื่องบิน,ผู้ฝึกนักกีฬา,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว v. ฝึก,ฝึกสอน., Syn. trainer,tutor
commendam(คะเมน'แดม) n. ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ตำแหน่งที่มีรายได้
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
confucianism(คันฟิว'ชะนิสซึม) n. ลัทธิคำสอนของขงจื้อ -Confucianist n.,adj.
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก,ศิลปะการเพาะปลูก,การอบรมสั่งสอน,วัฒนธรรม
cultivator(คัล'ทะเวเทอะ) n. ผู้เพาะปลูก,ผู้อบรมสั่งสอน,เครื่องมือที่เพาะปลูก,เครื่องมือไถนาและทำลายวัชพืช
cultured(คัล'เชอดฺ) adj. ซึ่งเพาะปลูกไว้,มีวัฒนธรรม,ได้รับการอบรมสั่งสอน,ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้น,ซึ่งเพาะเลี้ยงจากอาหารเชื้อ, Syn. refined
culturistn. ผู้เพาะปลูก,ผู้เพาะเลี้ยง,ผู้อบรมสั่งสอน
pedagog(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
sunday schoolโรงเรียนสอนศาสนาในวันอาทิตย์,สมาชิกของโรงเรียนดังกล่าว
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
didact(ไดแดคทฺ') n. ผู้สั่งสอน
didacticadj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
didacticaladj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
docile(คอส'ซัล,โด'ไซล์) adj. เชื่อง,ว่านอนสอนง่าย,อ่อนน้อม., See also: docility n.
doctrinal(ดอค'ทรินัล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เกี่ยวกับคำสั่งสอน,เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนา., See also: doctrinality n. ดูdoctrinal
doctrine(ดอค'ทริน) n. หลัก,ทฤษฎี,คำสั่งสอนศาสนา,ลัทธิ (tenet,dogma,precept)
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
ecclesiastic(อิคลีซิแอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พระสอนศาสนา,สงฆ์., Syn. clergyman,ecclesiastical
edification(เอดดะฟะเค,'เชิน) n. การสอน,การสั่งสอน,การอบรมศีลธรรม,การเทศนา,การกระตุ้น, Syn. instruction
English-Thai: Nontri Dictionary
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
catechise(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechism(n) การสอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechize(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
curate(n) พระสอนศาสนา,ผู้บำบัดวิญญาณ
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
didactic(adj) เกี่ยวกับการสอน,ชอบสอน,ทำนองสั่งสอน
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม
docility(n) ความว่านอนสอนง่าย,ความเชื่อง
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
edification(n) การอบรมศีลธรรม,การสั่งสอน,การเทศนา
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน
educate(vt) สอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา,ให้ความรู้
education(n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา
gospel(n) คัมภีร์พระคริสต์,หลักคำสอน,คำสั่งสอน,ข่าว
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)
homily(n) คำเทศน์, คำสั่งสอน, คำตักเตือน
inculcate(vt) อบรม,พร่ำสอน,จ้ำจี้จ้ำไช,ย้ำ
instruct(vt) สอน,แจ้ง,แนะนำ,ชี้แนะ
instruction(n) การสอน,คำแนะนำ,ความรู้
instructive(adj) เป็นการสอน,ให้คำแนะนำ,ให้ความรู้
mission(n) ภาระ,ธุระ,คณะผู้แทน,คณะผู้สอนศาสนา,คณะทูต
missionary(adj) เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา,เกี่ยวกับงานของมิชชันนารี
moral(adj) มีศีลธรรม,ถูกศีลธรรม,สอนใจ,แท้จริง
moralist(n) คนมีศีลธรรม,คนสอนศีลธรรม
moralize(vt) สอนศีลธรรม,เทศนา,อบรมศีลธรรม
obstinate(adj) ดื้อ,ดื้อรั้น,ดันทุรัง,สอนยาก,รักษายาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
CAI (computer-aided instruction; computer-assisted instruction)ซีเอไอ (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided instruction; computer-assisted instruction (CAI)การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
didactic literatureวรรณกรรมคำสอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmaสิทธันต์, คำสอนต้องเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instructionการสอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
operating theatre; theater, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parableนิทานคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
precept๑. คำสั่ง, หมายศาล๒. ข้อสั่งสอน, ศีล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preparation๑. การเตรียม๒. ยาปรุงสำเร็จ๓. สิ่งจัดสอนแสดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaching machineเครื่องช่วยสอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
theater, operating; theatre, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audioสื่อการสอนประเภทเสียง [การแพทย์]
Biblical teachingการสอนจากพระคัมภีร์ [TU Subject Heading]
Computer Aided Instructionการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Didactic literature, Thaiวรรณกรรมเชิงสั่งสอนไทย [TU Subject Heading]
Doctrinesหลักคำสอน [TU Subject Heading]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Giftวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาคGift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ๆ วัสดุที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ห้องสมุดไม่ได้ร้องขอและห้องสมุดได้รับโดยไม่คาดคิด แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่ขอรับบริจาคอาจเป็นทรัพยากรที่ห้องสมุดร้องขอ ทั้งนี้วัสดุที่ได้รับบริจาคจะถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณานำเข้าห้องสมุด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด หรือจำหน่ายออกไปโดยการขายหรือแลกเปลี่ยนกับกับห้องสมุดอื่น สำหรับการรับบริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ต้องรับรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้วัสดุสารนิเทศที่ได้รับมาสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ได้ตรงตามหลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หากห้องสมุดไม่สามารถนำทรัพยากรห้องสมุดดังกล่าวออกให้บริการได้ ห้องสมุดควรมีนโยบายส่งต่อหรือนำหนังสือและวัสดุการศึกษาที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์อย่างอื่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
interactive learningการเรียนแบบโต้ตอบสองทาง, การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนสามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนตามความต้องการของตนเอง ตรงข้ามกับการสอนในชั้นเรียนซึ่งมักจะเป็นการสื่อสารข้างเดียว [Assistive Technology]
Kitชุดการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Lesson Planการเขียนแผนการสอน, บันทึกการสอน [การแพทย์]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Remedial teachingการสอนซ่อมเสริม [TU Subject Heading]
Study and teaching (Continuing education)การศึกษาและการสอน (การศึกษาต่อเนื่อง) [TU Subject Heading]
Teachingการสอน [TU Subject Heading]
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา [TU Subject Heading]
Disciplining Techniques, Unhealthyวิธีการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี [การแพทย์]
Orthoclase ออร์โทเคลส แหล่ง - ในประเทศไทย พบอยู่ในหินแกรนิต เปกมาไทต์และไนส์ทุกแหล่ง แหล่งใหญ่พบในเปกมาไทต์ ที่จังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี อุทัยธานี และตาก ประโยชน์ - แร่ชนิดนี้จัดเป็นกลุ่มแร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ อุตสาหกรรมแก้ว [สิ่งแวดล้อม]
Posterโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlighten (vt.) สอน See also: ให้ความรู้, ให้ความกระจ่าง Syn. acquaint, inform, tell
beat into (phrv.) สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ See also: สอนด้วยการบังคับ Syn. hammer into
teach (vt.) สอน (วิชา) See also: ให้การศึกษา Syn. educate, instruct
teach (vi.) สอน (วิชา) See also: ให้การศึกษา Syn. educate, instruct
socialize (vt.) สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม Syn. civilize, teach manners
teach manners (vt.) สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม Syn. civilize
preach to the converted (idm.) สอนจรเข้ให้ว่ายน้ำ See also: สอบหรือบอกคนอื่นให้ทำในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้ว
rub in (phrv.) สอนซ้ำ See also: สอนตอกย้ำ Syn. hammer in
beat in (phrv.) สอนด้วยการบังคับ See also: ยัดเยียดคำสั่งสอน Syn. hammer in
tutor (vi.) สอนพิเศษ See also: กวดวิชา, สอน
ingraft in (phrv.) สอนสั่ง See also: สั่งสอน, สอดแทรก, สอดใส่ Syn. engraft in
go over (phrv.) สอนหรือฝึกทำ(บางสิ่ง)ซ้ำ
catechise (vt.) สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ Syn. catechize
catechize (vt.) สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ Syn. catechise
pound in (phrv.) สอนแบบบังคับ See also: ตอกย้ำ Syn. hammer in
instruct in (phrv.) สอนในเรื่อง See also: ให้การศึกษา...ในเรื่อง Syn. educate in
re-educate (vt.) สอนให้คิดหรือทำใหม่
instil with (phrv.) สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย
instill with (phrv.) สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย Syn. instil with
apostage (n.) พระนิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่เชื่อคำสอนของ Church of England Syn. dissenter
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
It taught me the value of moneyมันสอนให้ฉันรู้ถึงคุณค่าของเงิน
What sort of subject do you teach?คุณสอนวิชาอะไรหรือ
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
I will teach you to face the truthฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับความจริง
She intends to make teaching her professionเธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
I can teach you how I make themฉันสามารถสอนวิธีทำมันกับคุณได้
There's nothing they can teach you in collegeในวิทยาลัยไม่มีอะไรที่พวกเขาจะสอนคุณได้
It's not something you can teachมันไม่ใช่บางสิ่งที่คุณสอนได้
I have no real teaching experienceฉันไม่มีประสบการณ์การสอนจริง
We must help and teach them as best as we canพวกเราต้องช่วยสอนพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
He taught me better than school didเขาสอนฉันได้ดีกว่าโรงเรียนเสียอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dance with the daughters.เต้นรำกับเด็ก ๆ สอน เมมโบ้ พวกเขา...
Yes, and also the English class she teaches to the other classes.ใช่ และ ชั้น เรียน ภาษา อังกฤษ \ N เธอ สอน ใน ชั้น เรียน อื่น ๆ
Do it, Sven! -Do it, brother!Sven Let 's สอน สอนน้องชาย
The last thing she should be doing is teaching kids that young.สิ่งสุดท้ายที่เธอควรทำคือ สอน นร.ที่เด็กขนาดนี้
I owe $21,000 tuition, due next week.ฉันเป็นหนี้ $ 21,000 สอน เพราะในสัปดาห์หน้า.
You're so teaching me how to do the hand jive.สอนการเต้นแบบ แฮนด์ไจฟ์ให้หน่อยสิ
How many classes do you have?สอนกี่ห้องเรียนกันค่ะ?
Yes, my lady, when I was young.สอนขอรับ ท่านหญิง ตอนข้ายังเด็ก
Just some pointers. You know, for old time's sake. Why?สอนข้าฝึกทีเถอะ ช่วยแนะนำเพื่อมิตรภาพเก่าก่อน
Teach me my mother's shape-shifting spell, allow me to hide.สอนข้าสิ คาถาแปลงกายของแม่ข้า ช่วยอำพรางข้าได้
Show me how. I want to be able to do it, too.สอนข้าหน่อย ข้าอยากทำได้
Teach me to read. Aww. Wo...สอนข้าอ่านหนังสือที หม...
Better discipline next class, Miss Watson.สอนครั้งหน้าต้องมีวินัยมากขึ้นนะ
Your first class left a lot to be desired, Miss Watson.สอนครั้งแรกไม่น่าประทับใจเลยนะ
To teach you a lesson you would otherwise never learn.สอนคุณในบทเรียนที่คุณไม่เคยเรียนรู้ได้เลย..
You teach Digger the ropes. Meet people.สอนงานให้ดิกเกอร์ พบปะผู้คน
Teach me. I can do it.สอนฉัน ลิตรสามารถทำมันได้
Lecture me. Wiggin. You cheated!สอนฉัน วิกกิน นายเล่นโกง
Teach me how to be good at sex.สอนฉันที ทำยังไงให้เก่งเรื่องเซ็กส์
Educate me, Lewitski. ♪ And now someone else is getting all your best ♪ Hello, Crowley.สอนฉันสิ เลวิทสกี้ สวัสดี คราวลี่ย์ เจ้าดูเครียดๆนะ บ้าจริง งั้น...
Fix me, motherfucker!สอนฉันสิ, นังโสเพณี.
Taught me a thing or two about... what's really out there.สอนฉันอย่าง สองอย่าง เกี่ยวกับ... จริงๆแล้วอะไรอยู่ข้างนอกนั่น
Teach me to ride like a man.สอนฉันให้ขี่แบบผู้ชาย
Teach me that song.สอนชั้นร้องเพลงนั้นนะ
One class. Once a week.สอนชั้นเดียว สัปดาห์ละครั้ง
Yeah, not the best word for her to learn.สอนซาแมนต้าคำนี้จะดีเหรอ
Teach with enthusiasm.สอนด้วยความกระตือรือร้น
Well, how about that? My teacher can shoot fireballs out of her butt. You!สอนดับโกรธ แต่ยิงลูกไฟจากก้นได้
Did you have a good day at school?สอนที่โรงเรียนเป็นไงบ้าง?
Just teach her everything I taught you and she'll turn out fine.สอนทุกอย่างที่ข้าเคยสอนเจ้าให้กับนาง แล้วจะดีเอง
Teach him everything you know.สอนทุกอย่างที่นายรู้ให้เขา
She went to my high-schoolสอนนักศึกษาที่ซ้ำชั้นมา 3 ปี
Taught you everything you needed to know about being a reporter.สอนนายทุกสิ่งทุกอย่างที่นายจำเป็นต้องรู้ ที่จะเป็นคนเขียนข่าว
Teach this town a lesson they'll never forget.สอนบทเรียนที่คนเมืองนี้จะไม่มีวันลืม
Teach catechism for her to be baptized.สอนบัญญัติสิบประการให้เธอซะ เพื่อเธอจะได้รับศีลล้างบาป
Well, it's teaching me the value of a mundane human experience.สอนประสบการณ์การเป็น มนุษย์เดินดินกินข้าวแกงให้ฉันไง
Taught them to plant and fish.สอนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
Teach me. Teach me to fight.สอนผมด้วย \ สอนให้ผมต่อสู้
Show me how to fire one of these and I can help.สอนผมใช้มันหน่อย ผมจะได้ช่วยได้
Teach me how to do the same.สอนผมให้ทำแบบเดียวกัน

สอน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สอน
Back to top