ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สอดแทรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สอดแทรก*, -สอดแทรก-

สอดแทรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอดแทรก (v.) intervene (in) See also: interfere (in), meddle (in), put one´s nose into Syn. แทรกสอด
สอดแทรก (v.) intervene (in) See also: interfere (in), meddle (in), put one´s nose into Syn. แทรกสอด
English-Thai: HOPE Dictionary
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
cross talkn. การพูดสอดแทรก,คำพูดสอดแทรก,การทะเลาะกัน
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
gag(แกก) {gagged,gagging,gags} vt.,n. ปิดปาก,อุดปาก,ใช้เครื่องถ่างปาก,จำกัดการพูด,พูดโดยไม่มีบท,สอดแทรกนอกบท vi. หายใจไม่ออก,พูดตลก,สอดแทรกบทตลก,พูดตลก. n. เครื่องถ่างปาก,สิ่งที่ใช้อุดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด,เรื่องตลก,กลอนสด,การพูดโดยมีบท คำที่มีความ
gagger(แกก'เกอะ) n. ผู้อุดหรือปิดปากคนอื่น,สิ่งที่ใช้อุดปาก,คนที่พูดสอดแทรกเรื่องตลก,คนที่พูดกลอนสด,คนที่พูดโดยไม่มีบท
hamper(แฮม'เพอะ) vt.,n. (สิ่งที่) ทำให้ชะงัก,หยุดยั้ง,ขัดขวาง,สอดแทรก,ตัด., See also: hamperer n., Syn. hinder,impede
inserted(อินเซอ'ทิด) adj. ซึ่งใส่ไว้,ซึ่งสอดแทรกไว้
insertion(อินเซอ'เชิน) n. การใส่ไว้,การสอดแทรกไว้,สิ่งที่สอดแทรกไว้,การปลูก,ที่ที่ติด, Syn. inset,addition,suplement
inset(อิน'เซท) n. สิ่งที่สอดแทรกเข้าไป,ใบแทรก,ภาพแทรก,แผ่นภาพหรือแผนที่ในกรอบ,ชิ้นผ้า,การไหลเข้า,การสอดแทรก. vt. สอด,แทรก,ใส่., See also: insetter n., Syn. insert,influx
insinuate(อินเซีย'นุเอท) vt.,vi. บอกเป็นนัย,พูดเป็นเชิง,แย้ม,สอดแทรก., See also: insinuatory adj. insinuately adv. insinuator n. - S. intimate,suggest
interfere(อินเทอเฟียร์') vi. แทรกแซง,ยุ่ง,สอดแทรก,ก้าวก่าย,ขัดขา,รบกวน,แย้งกัน., See also: interferer n. interferingly adv.
interference(อินเทอเฟีย'เรินซฺ) n. การแทรกแซง,การสอดแทรก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,สิ่งขัดขวาง., See also: interferential adj., Syn. intrusion,intervention,hindrance
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
interpolate(อินเทอ'พะเลท) vt. แก้ไขข้อความโดยการสอดแทรก,สอดแทรกคำลงในข้อความ,สอดแทรก. vi. ทำการสอดแทรก., See also: interpolater,interpolator n. interpolative adj., Syn. interpose,insert
interpose(อินเทอโพซ') vt.,vi. สอดแทรก,ก้าวก่าย,กีดกั้น,ขวาง,พูดสอด., See also: interposable adj. interposal n. interposer n. interposingly adv., Syn. intervene
mesne(มีน) adj. อยู่ระหว่างกลาง,ซึ่งสอดแทรก
overtone(โอ'เวอะโทน) n. เสียงประกอบ,เสียงสอดแทรก,เสียงสูงคู่แปดที่ผสมอยู่กับเสียงต่ำ,ความหมายรอง,บทบาทรอง,การแย้มให้รู้,การพูดเป็นนัย
parenthesize(พะเรน'ธิไซซ) vt. ใส่ ไว้ในวงเล็บ,สอดแทรกคำในวงเล็บ
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
pushy(พุช'ชี) adj. ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก,ระรานคนอื่น., See also: pushiness n. pushily adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
insertion(n) การสอดแทรก,การแทรก,สิ่งที่ใส่ไว้
inset(n) สิ่งที่สอดไว้,ชิ้นผ้า,ใบแทรก,การสอดแทรก
insinuate(vt) ลอบเข้าไป,สอดแทรก,พูดแนะ
insinuation(n) การลอบเข้าไป,การพูดสอดแทรก,การพูดแนะ
interfere(vi) แย้งกัน,สอดแทรก,แทรกแซง,รบกวน
interference(n) การสอดแทรก,การแทรกแซง,การรบกวน
interpolate(vt) เพิ่มเติม,สอดแทรก,แก้ไข
interpose(vi,vt) สอดแทรก,พูดสอด,ขวาง,ก้าวก่าย,แทรกแซง,กั้นกลาง,ห้ามปราม
interposition(n) การสอดแทรก,การก้าวก่าย,การขวาง,การกั้น
mesne(adj) กึ่งกลาง,แทรกแซง,ซึ่งสอดแทรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interfereสอดเข้าเกี่ยวข้อง, สอดแทรก, รบกวนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrateผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
interlard (vt.) สอดแทรก See also: แต่งเติมลงไป Syn. insert Ops. extract
interpose (vi.) สอดแทรก See also: แทรก, คั่นกลาง Syn. interpose, interfere Ops. stand aside
interrupt (vt.) สอดแทรก See also: รบกวน, แทรก Syn. intrude, disturb Ops. maintain, sustain
intervene (vi.) สอดแทรก See also: แทรก, ยื่นมือเข้ามายุ่ง, เข้าขวาง Syn. mediate, interfere Ops. ignore
interline (vt.) สอดแทรกคำระหว่างบรรทัดหรือข้อความ Syn. line, face
interleave with (phrv.) สอดแทรกด้วย See also: แทรกด้วย
interpose between (phrv.) สอดแทรกระหว่าง See also: กั้นขวางระหว่าง, กีดขวางระหว่าง Syn. intervene between
inset in (phrv.) สอดแทรกเข้าไป See also: ใส่เข้าไป Syn. inset into
inset into (phrv.) สอดแทรกเข้าไป See also: ใส่เข้าไป Syn. inset in
insinuate into (phrv.) สอดแทรกเข้าไป See also: ใส่เข้าไป
interposition (n.) การสอดแทรก See also: การคั่นกลาง Syn. interruption
intervenor (n.) ผู้ที่เข้ามาสอดแทรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No postponements. No interruptions.ไม่การเลื่อนออกไป ไม่มีการสอดแทรก
What I want, barbie, is not to be interrupted,ที่ฉันต้องการหรือ ที่รัก ก็คือการไม่ถูกสอดแทรก
For three years, you've tried to worm your way into our world,สามปี ที่เธอใช้เวลาสอดแทรกตัวเองมาในโลกของพวกเรา
And in the future, don't interrupt.และต่อไป อย่าพูดสอดแทรก
Even if I wanted to help, we've got strict rules about interfering in another cop's investigation.ถึงแม้ว่าถ้าฉันอยากจะช่วย เรามีกฏเข้มงวดเรื่อง ห้ามเข้าไปสอดแทรกการสืบสวน ของหน่วยงานอื่น
We have an unauthorized broadcastเรามีสัญญาณสอดแทรกเข้ามา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สอดแทรก
Back to top